Mindennek mértéke a pénz

Az ékszerek esetében a pénzben, illetve a szépségben kifejezett érték összevetése talán még nem is olyan meglepő. Teleki utazása előtt néhány évvel az erdélyi gróf, Bethlen Mihály egy Marburgba tett útja során feljegyezte, hogy „a Szent Erzsébet templomában nézzük a maga koporsóját, mely drága… a két oldalán a 12 apostolok, mindenfelől rakott drágakövekkel, amellyek közük kiváltképpen valók: egy gyöngy, egy diónyi, 8000 tallér, egy smaragd, szinte ollyan, 6000 tallér. Egy jáspis 2500 tallér. Topáz 7000 florenis. Zafír 8000 tallér.”[16. Jankovics József: Bethlen Mihály útinaplója (Budapest, 1981) 114.] Allard de la Court hasonló módon szemlélte a porosz király, I. Frigyes éppen akkor elkészült koronáját és feljegyezte, hogy „példátlanul hatalmas kövekkel díszes korona volt, s mind közül a legnagyobb kő az volt, melyet Anglia Királya ajánlott fel a korona abroncsára, s ez 8000 pisztolt kóstált” – ez nagyjából 25 ezer tallérnak felelt meg.[17. „de Croon seer swaar van Goud en de steene die daar op vast gemaakt sijn met kooper draatjes, ende steene sijn extraordinair groot, de grooste steen die, voor anhang heeft de kooning van Engeland aan de croon vereert, kost 8000 pistolen.” Allard de la Court, May 5, 1707.] A koronaékszerekről készített sajátkezű vázlatos rajza jól mutatja, hogy az érzéki tapasztalás hogyan keveredett össze benne a tárgy pénzbeli áráról kialakított képpel. A monokróm képen a művész csupán a korona körvonalait vázolta fel, a gyöngyöket „P” betűvel jelölte és a nagy kövön a „8000 pisztol” felirat áll, mintha csak de la Court lelki szemeivel látta is volna a gyöngyre rávésett árat. Kétség sem férhet hozzá, hogy a kő értékéről valamelyik helyi idegenvezető világosíthatta fel.

   Folytatás

A „bovarizmustól” az etnikai ontológiáig (II.)

Mint már korábbi munkáimban megmutattam, Románia szimbolikus földrajza a huszadik század végén is problematikus volt, és úgy tűnik, a helyzet nem fog javulni az új évszázadban sem. Az ország határait jobbára a Párizs-környéki békeszerződések rögzítették, amikor is Románia az omladozó szomszédos birodalmaktól és az utódállamoktól etnikai román többségű és más népcsoportok, elsősorban erdélyi magyarok, erdélyi és bánáti németek, erdélyi, besszarábiai és bukovinai zsidók által lakott területeket nyert.

   Folytatás

“…az savát szépen és jó módjával add meg…”

Forrás: Az erdélyi fejedelem udvari szakácskönyve a XVI. századból. Régi magyar szakácskönyvek. Közli Radvánszky Béla. Bp., 1893.

   Folytatás

Egy rejtélyes magyar vallástörténet bemutatása

A magyarok eredeti vallásos fogalmaiból csak kevés közvetlen emlékünk maradt. Az elsõ keresztény hittérítõk buzgósága a pogánykorból való sok emléket sodort el. Ipolyi Arnold, Kandra Kabos és mások mûveibõl azonban sokmindenre vissza következtethetünk. Bizonyos ezoterikus vonatkozások (amelyeket másutt “az emberek az Isten fiai” vagy a Logosz említésével fejezõdnek ki), megvannak a vogul világteremtés- népmondában (Ma kuli tem majt), amely Numi Tarom fiának (Elm-pi) születését mondja el. Az õsi vallásos kultusz fõ jellemvonása a természetimádás volt. Mind a négy elem (tûz, víz, föld, levegõ) tiszteletnek örvendett. A Nap- és a tûz imádatának nyoma a szentivánéji szokásokban vagy az újtûz gerjesztésében maradt meg. A víz isteneinek a libáció formájában áldoztak. A földet “anyának”, “kisasszonynak” nevezték. A levegõ is tele volt szellemekkel, Ezeknek áldozatot kellett bemutatni és velük a samánok (táltosok) révén lehetett érintkezni. Persze, mindez töredékeiben maradt csak meg, és Ipolyi is, Kandra is elmondja, hogy ami a rendszert illeti, a megmaradt “sok »babona« mögött kell valami reálisnak is rejtõznie”. A boszorkányok, táltosok, sõt a samánok is értelmezhetõk így. (Az eddig említett szerzõkön kívül Csengery Antal, Kállay Ferenc, Munkácsi Bernát, Elias Lönnrot, Sebestyén Gyula, Vámbéry Ármin és mások mûveire, antik auktorokra, középkori forrásokra stb. utal a könyv írója.) Különösen a tündérek (és Tündér Ilona), meg azok lakóhelyei (Erdély, Csallóköz) érdeklik. Az óriások, a törpék, a bányarém, a lidérc, a vízi lények, az ördög, a jövendölés, a “szemmel való igézés”, a gyógyfüvek, a bûvös igék, a ráolvasások és bájoló imádságok, sõt a varázsvesszõ, a rostavetés, a csillagkultusz (fõként a pásztorasztrológia), a szerencse és szerencsétlenség megnyilvánulásai, az átváltozások, a lélekvándorlás, a hazajáró lélek és a túlvilág is szóba kerülnek. A temetéssel és a halotti torral kapcsolatban is sok ilyen következetést tettek már a szakkutatók. (Az itt befejezõdõ elsõ fejezet végén olvasható irodalomjegyzékben a már említett szerzõk mellett Vikár Béla, Hunfalvy Pál, Julius Krohn mûve Bán Aladár fordításában, Kozma Ferenc, Róheim Géza, Herrmann Antal, Pintér Sándor, Bornemisza Péter, Katona Lajos, Kálmány Lajos, Jókai Mór és mások mûvei is szerepelnek.)

   Folytatás

Három történész Közép-Európából

Magyarországon egyetlen romantikus történetíró sem foglalt el a cseh Palackýhoz vagy a lengyel Lelewelhez hasonló helyet hazája történetírásában. Horváth Mihály, bár kétségtelenül fontos szerepet töltött be, nem tett szert hozzájuk hasonló befolyásra. [15. Vö. Mónika Baár: The Intellectual Horizons of Liberal Nationalism in Hungary: The Case of Mihály Horváth (1809–1878), in: Nation-Building and Contested Identities: Romanian and Hungarian Case Studies, szerk.: B. Trencsényi et al., Budapest–Iasi 2001, 21–41.] Ennek ellenére a cseh és lengyel esetben megfigyelt sztereotípia nála is érzékelhetõ. A magyar törzsek õsi, demokratikus hagyományait és a magyar alkotmánytörténet “protokronisztikus” szemléletét egyaránt sokan ápolták. A liberális-demokrata történetírás sajátos elfogultsággal kezelte az erdélyi fejedelemséget, különösen Bethlen Gábort és Rákóczi Ferencet tekintette szabadságharcosnak, ami hasonlít a huszitákról Csehországban kialakult népszerű képhez. Az erdélyi vallási türelem a nemzeti mítosz része lett, akárcsak a XVI. századi Lengyelországnak vagy a huszita Csehországnak tulajdonított vallási tolerancia.

   Folytatás

Az urak és a parasztok komplexusai

Most pedig helyezzük be más nemzetek nevét ebbe a sémába. A magyarokét, a szlovákokét, a románokét, a szerbekét. Így is minden stimmel. A magyar urak birtokolták a földet a Tátrától az Adriáig és az erdélyi hegyekig. Ma ezek a területek új, paraszti eredetű államokhoz tartoznak, akárcsak a régi Lengyelország keleti végei. Nem könyörületes az idő a fényes birodalmakhoz.

   Folytatás