A puskád

A háború nem csak taktika és stratégia, nem csak szürke elmélet – hanem üde gyakorlat is, mely, bár halált oszt, mégis zöld, mint az élet aranyfája. Aranyzöld. A magyar hadvezetés régóta tudja ezt, és megvannak a bevált módszerei, melyekkel átadja a katonának a gyakorlati tudnivalókat. Erre szolgált az 1924-ben közreadott füzetecske is, A puskád. A kiadvány szakszerûségének biztosítéka az volt, hogy a M. Kir. 1. Honvéd Gyalogezred Parancsnoksága állította össze, és a Honvédelem címû katonai és csendõrségi hetilap adta ki, vagyis az “egyetlen komoly, magas színvonalú hetilap, amely a magyar véderõ minden jelenségével behatóan foglalkozik. A magyar katonai irodalom legkiválóbb mûvelõi, a magyar véderõ legragyogóbb nevei sorakoznak a Honvédelem zászlaja körül, hogy gazdag tudásukat a köznek ajándékozzák” – amint a lap önjellemzésében olvassuk.

E helyt csak szemelvények közlésére nyílik módunk. Arra törekedtünk, hogy válogatásunkkal is hangsúlyozzuk: nem elvakult technokraták szerkesztették a puskáról szóló útmutatót, hanem olyan hadfik, akik tudják, a katona érzelmeinek megnyerése nélkül nem létezik hadi siker. A szöveget betûhíven közöljük.

A puskád kiváló, csak bánni tudj vele!

A puskád jelentõsége, hatása.

Szeresd a puskát, õ a leghûségesebb, a legmegbízhatóbb sorsosod ott, ahol a hazádról, életed és véredrõl van szó!

Kiméld, ápold, el ne hagyd, tanulj meg vele bánni, mert az a legvészesebb pillanatokban fizet neked ugy, ahogy érdemled.

Ha nem ápoltad, nem gondoztad, nem kímélted s nem tudod alkalmazni, akkor cserben hagy, ha elhagyod, honvéd becsületeden kivül, támaszod vesztetted!

Ha élettársadnak tekintetted s ugy törõdtél vele, ha saját kényelmed feláldozásával tisztogattad, kimélted, becsületed, megtanultál vele bánni jól és még szeszélyeit is türelemmel tanulmányoztad, akkor aztán biztos lehetsz felõle, hogy ugy aratsz, amint vetettél. Majd akkor aztán meglátod, hogy milyen jó, hogy ez a barátod veled van, lõ amennyit akarsz, talál ahova szándékozol, elpusztitja ellenségeidet éppen akkor, mikor téged leakart lõni. Éjjel, nappal, esik vagy fuj, akár milyen helyen, támadunk vagy védünk, egyformán mindened, meszszebb vagy közelebb van ellenséged, számithatsz rá bizton.

Ha szuronyát is fel tüzöd, akkor meg éppen ott lesz legalkalmasabb fegyvered, ahol szemtõl-szemben leszel az ellenséggel. Akkor is lõsz és találsz vele, még rohanás közben is, sõt még szuronyvégrõl is s mikor már nem lõhetsz, szursz vele.

Becsüld is meg a puskádat, s tekints rá tisztelettel! 6 km-re is eltudja röpiteni halált osztó lövedékét s 2600 lépésig célozni is lehet már vele és 500 lépésig egyes embert is el tudsz vele találni. Pedig ahova a lövedék lecsap, ott van is hatása! 5 emberen is keresztül megy nagy vastag fákat, vékonyabb falat, sõt még 1 cm vastag vaslemezt is átüt!

Meg kell azonban ismerkedned vele tövérõl-hegyére s meg kell tanulnod, hogyan kell gondját viselni s alkalmazni a harcban.

A puskád neve

“95. mintáju ismétlõ puska”. Azért 95. M., mert 1895. évben szerelték fel vele a hadsereget s azért ismétlõ, mert egy fogással 5 töltényt lehet a tölténytárral belehelyezni s a záródugattyu egyszerü kihuzása és betolása által ötször lehet megtölteni és lõni s csak aztán kell uj tárat tenni bele.

Lehet persze a tárat akkor is belehelyezni, ha abban nincs is 5 töltény, sõt lehet a töltényeket egyenkint is betenni, ha az adogatónak valami baja volna vagy ha tár nincs.

Egy egyszerü kis fogással meg lehet tölteni a puskát 6 töltényre is.

A puskádat egy Mannlicher nevü mérnök találta fel, azért hallod ezen a néven nevezni is.

Ilyen puskája, mint a tied, van a honvéd gyalogságnak. Van azonkivül még a fegyveres erõnek “95. M. ismétlõ kurtálya” is. Ennek a szerkezete éppen olyan, mint a te puskádé, csak a csöve rövidebb. Ilyen van a müszaki csapatoknak, tüzéreknek, meg a csendõröknek.

Van még “95. M. ismétlõ karabély” is. Ez ugyan-olyan, mint a kurtály, csak a szijat ugy kell rátenni, hogy a háton keresztben feküdjék a karabély. Ilyen van a kerékpárosoknak, a géppuskásoknak és a huszároknak.

A puska jókarbantartása.

Ugy vigyázz a puskádra, mint a szemed fényére. Gondozd, óvjad, tisztitsd!

Kényes, érzékeny jószág, rögtön észreveszi, ha nem gondozod.

Csak jól gondozott puska mûködik kifogástalanul s talál oda, ahová célzol.

Ne a magad kényelme legyen az elsõ, hanem a puskád ápolása!

Legyen rá gondod, hogy rendben legyen felakasztva a laktanyában, alkatrészei alapállásban, a csõtorkolatvédõ rajta.

Használat közben vigyázz, meg ne sérüljön.

Óvatosan feküdj le vele, ne támaszd a célgömbbel semminek, fegyverfogásnál ne üssed s a tusát ne vágd a földhöz, ne ejtsd el.

Ha mégis valami baja volna, ne piszkáld, ne erõltesd, hanem jelentsd kihallgatáson a bajt azonnal.

Használat után tisztitsd meg alaposan, lelkiismeretesen s mielõbb.

Tisztitáshoz csak amikor szükséges, akkor szedd szét.

Ne használj a tisztitáshoz semmiféle káros dolgot, nehogy smirglivel (csiszoló papir) s vassal tisztitsd s ne közönséges zsirral kend be, hanem a csövet lövés után tisztitsd a fegyverolajba mártott tisztitó vesszõkefével, másnap a törlõbottal, kóccal vagy vászonronggyal, utána ismét olajos kefével.

A port, vizet töröld le róla gondosan, a rozsdát – ha volna – petróleummal áztasd le, a vas alkatrészeket fadarabkákkal és olajos rongy segitségével tisztitsd ki, utána kend be leheletszerüen fegyverzsirral, az megóvja a rozsdásodástól.

A fa-alkatrészeket kend meg többször finoman olajjal, hogy ne száradjanak ki s a nedvességet ne szivják fel.

A barnitott részeket nem szabad fényesre dörzsölni, mert akkor könnyen fogja a rozsda.

A lõszer.

A 93. M. éles lõszert a csepeli tölténygyárban készitik. A töltényhüvely sárgaréz bádogból készült s alól pereme van. A fenekén van egy mélyedés, ebben az üllõ és a gyujtólyuk s jelzés, hogy mely év hányadik hónapjában készült.

A hüvelyben van a gyérfüstü lõportöltet, apró korongok. Mikor ez meggyul a lövésnél az elégésétõl olyan hatalmas gázfeszültség származik, mely a lövedéket egy másodperc alatt 620 m-re röpiti el.

A lövedék acél burkolattal bevont ólommag, hengerkup alaku, hosszukás, 8 mm átmérõjû, feneke lapos. A lövedék egy része szorosan van benne a hüvelyben, kiálló része lövedék mártalékkal van bevonva.

Egy tölténytárban 5 töltény van s két tár egy tárdobozban. Egy töltény rakaszban (faláda) 1350 drb. töltény van.

Békében a honvédnél van a béketáskalõszer 20 drb. a tölténybõröndben.

A meglevõ lõszer elhasználásának sorrendje:

Elõbb a zsebekbõl és a kenyérzsákból, ha van ott, azután a tölténybõröndbõl, azután a bal tölténytáskából. A jobb tölténytáska lõszere marad utoljára s azt csak döntõ pillanatokban szabad eltüzelni.

Az õrségi egyes töltényt a szolgálatba lépés elõtt adják ki s a bevonulás után be kell adni azt. Ezt azért adják ki külön, hogy a puska az õrhelyen álláskor egy töltényre legyen töltve, hogy az adogatórugó és a támrugó ne nyüjjön.

A puskáddal való harc tiz parancsolata.

1. Töltésnél ne arra, hanem az ellenségre figyelj.

Csak akkor lõjj, ha már találni tudsz. Ha ennél messzebb van az ellenség, ne puffogtass hiába, hanem menj hozzá mielõbb olyan közel, ahonnan le tudod lõni.

Ugy közelitsd meg az ellenséget, hogy ne vegyen észre. Meglepõleg lõdd le.

2. Ugy válaszd meg a tüzelési állást s ugy foglald el azt, hogy saját lövésed biztos legyen, azaz te jól lásd onnan az ellenségedet, legyen puska-támasztékod, ha más nincs, legalább feküdj le, hogy könyöködet feltámaszd, viszont az ellenség téged ne tudjon lelõni, azaz maradj fedve vagy rejtõzve, legalább is feküdj le és lapulj le, hogy minél kevesebbet lásson belõled!

Az irányzék állitást, zárócsap kinyitást csináld meg fedve.

3. A hidegvért mindig megtartsd a célzásnál. Csapott célgömbbel és pontosan célozz, végy érintkezést, tartsd vissza lélekzeted a lövésnél, el ne rántsd a billentyût: hanem lassan huzzad. A célzásnál és lövésnél csak erre gondolj, semmi másra, még ha az ellenség golyója melletted fütyül is.

4. Figyeld meg a lövedéket s az ellenséget mindig: ha találtál, vagy ellenséged lekapta a fejét, használd ki, szökelj vagy kússzál elõre, minél közelebb mégy, annál biztosabban s többet találsz el.

5. Ha lövésed nem talált, azt is észrevedd, helyezd át a célpontot ugy, hogy a következõ találjon. Állits irányzékot, ha lövésed nagyon rövid vagy hosszu. Inkább elébe lõjj, mint mögé az ellenségnek, igy még gurulat találhat.

6. Bajtársadat támogasd lövéssel, ha õ nem lõhet: használd ki bajtársad lövésének hatását te is az elõrejutáshoz.

7. Lõszered jól osszad be. Ne lõjj sokat, ha kevés cél van, hanem akkor tüzelj gyorsan, ha sok és jól található ellenséget látsz.

8. El ne felejtsd feltûzni a szuronyt, ha már közel vagy az ellenséghez vagy olyan helyen jársz, ahol minden pillanatban rábukkanhatsz. Ha fent a szurony, arra törekedj, hogy mielõbb az ellenségedbe márthasd! A rohamhoz elõkészülj! Rohamtávolságon se hagyd abba a tüzet, sõt fokozd, különben az ellenség lelõ. Töltsd meg a puskát roham elõtt!

9. Ha egész közel érsz az ellenséghez, mielõtt még a puskaaggyal ráütnél, egész közelrõl lõjj rá, – “ha rövid a puskád, told meg egy lépéssel!” – s csak ha már nem lehet lõni, mert saját bajtársadat is találnád, akkor a szuronyt döfd az ellenségbe, ugy jó eszköz a puskád a verekedésben.

10. Roham után is legyen töltény a puskádban, ha kifogyott töltsd meg azonnal, hogy a rád ellenrohamozó ellenséged lövéssel pusztithasd addig is, mig szuronyod belédöfheted, de még azért is, hogy a menekülõ ellenséget lelõhessed, mielõtt messze szaladt volna.

 

Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.