Margócsy István

Ünnepi néhány sorosok Margócsy István 70. születésnapjára
http://ketezer.hu/margocsy.html

Önéletrajz

Születtem 1949. július 23-án, Nyíregyházán, pedagógus családban. Középiskoláimat is Nyíregyházán végeztem a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, majd 1968-ban, egy év katonai szolgálat után beiratkoztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára; az Eötvös József Collegiumban laktam, 1973-ban szereztem diplomát magyar-orosz szakon, (fél évig ösztöndíjas voltam a moszkvai Lomonoszov Egyetemen).

1973-tól két évig az ELTE BTK-n tudományos továbbképzési ösztöndíjasként dolgoztam, 1975-ben doktoráltam, 1995-ben megszereztem a PhD fokozatot.

1975-től folyamatosan jelenlegi munkahelyemen oktatok: előbb tanársegédként, majd adjunktusként; 1996-ban neveztek ki docenssé; 2002 őszétől tanszékvezető vagyok a 18-19. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken; 2001-ben habilitáltam az ELTE BTK-n. Vendégként előadásokat tartottam a kolozsvári, bukaresti, zágrábi, újvidéki, pozsonyi, római, nápolyi és a göttingeni egyetemek magyar tanszékein; két tanéven keresztül tanítottam a szegedi JATE magyar irodalomtörténeti tanszékén, négy féléven keresztül vezettem magyar irodalomtörténeti kurzust az Eötvös Collégiumban; 1997-ben megkaptam a Széchenyi professzori ösztöndíjat; kétszer egy évig vendégtanárként tanítottam a bécsi egyetem Finnugor Intézetében. Egyetemi oktatói munkám mellett komolyan foglalkoztat az elitértelmiség utánpótlásának ügyen is: a kilencvenes évek első felében oktatóként részt vettem a Láthatatlan Kollégium munkájában (esszéírást tanítottam); jelenleg tanulmányi igazgatója vagyok az Erasmus Kollégiumnak.

1989-től mint alapító szerkesztő szerkesztem a 2000 c. irodalmi folyóiratot, 1991-2001 között a Budapesti Könyvszemle (BUKSz) irodalomtörténeti rovatát vezettem; az 1990-es évek elején szerkesztettem a Cserépfalvi Kiadó Poétika nevű verseskönyvsorozatát; majd főszerkesztője voltam az Unikornis Kiadó költészeti sorozatának: A magyar költészet kincsestárának (a sorozat befejező 25 kötetének erejéig).

Irodalomtörténészi és kritikusi tevékenységemért 1987-ben megkaptam az Oltványi Ambrus-díjat, 1994-ben a Táncsics Mihály díjat, 1996-ban a Déry Tibor-díjat, 1999-ben a Pro Literatura díjat, 2004-ben a megjelent kritikagyűjteményemért a Palladium-díjat, 2004 tavaszán a József Attila-díjat;. 2005 tavaszán az MTA Irodalomtudományi Intézet Martinkó András-díját.

2003-ban megkaptam a Magyar Köztársasági érdemrend Lovagkeresztjét.

Megjelent írásaim jegyzéke

I. Könyvek

A/

“Nagyon komoly játékok”. (Tanulmányok, kritikák). Pesti Szalon Kiadó, 1996. 286 l.
Recenziók: Spiró György: Gazdagok voltunk. Magyar Hírlap, 1996. ápr. 13. 16. l. (Uaz: In: Uő: Mit ír az ember, ha magyar? Ab Ovo Kiadó, 2003. 73-76. l.) – Károlyi Csaba: A poétika dicsérete. Élet és Irodalom, 1996. máj. 17. 15. l. – Fogarassy Miklós: Ex libris. “Nagyon komoly játékok”. Élet és Irodalom, 1996. nov. 2. 13. l. – Keresztury Tibor: Egy nyugodt konzervatív. Népszabadság, 1997. febr. 15. 29. l. – H. Nagy Péter: Mozaik a kortárs irodalomról. Iskolakultúra, 1996. 12. 89-90. l. – Sükösd Mihály: M. I. kritikaírása. Mozgó Világ, 1996. 7. 109-112. l. – Kákay Aranyos (= Tamás Gáspár Miklós): Margócsyzmus in der Literaturkritik: ästhetisch, sozialpedagogisch und mit plain fucking common sense erläutert. Beszélő, 1996. december 119-124. l. – Imre László: “Nagyon komoly játékok”. Alföld, 1997. 6. 79-82. l. – Milbacher Róbert: M. I. Keservei és Nyájaskodásai, avagy Semminél több valami. Jelenkor, 1998. 12. 1319-1328. l.
Petőfi Sándor (Kismonográfia). Korona Kiadó, 1999. 312 l.
Recenziók: Ferencz Győző: Dagerrotip. Népszabadság, 1999. dec. 18. 31. l. – Kálmán C. György: M. I.: Petőfi Sándor. Élet és Irodalom, 2000. júl. 21. 17. l. – Szegedy-Maszák Mihály: A romantikus Petőfi. Literatura, 2000. 2. 221-225. l. (Uaz: In: Uő: Újraértelmezések. 2000. 67-74. l.) – Ratzky Rita: M. I.: A romantikus Petőfi. Irodalomtörténet, 2000. 4. 604-608. l. – Szűcs Zoltán Gábor-Vaderna Gábor: Van még erről a Petőfiről… Huszonegy, 2000. 1. 74-79. l. – Török Lajos: A Petőfi-értés lehetséges útjai. Iskolakultúra, 2000. 11. 113-117. l. – Milbacher Róbert: Egy sikeres kisérlet tanulságairól és várható következményeiről. Jelenkor, 2000. 12. 1260-1266. l. – Orosz László: Újszerű kép Petőfiről. Forrás, 2001. 2. 91-92. l. – Borbély Szilárd: Az inverz Petőfi. Alföld, 2001. 6 91-98. l. – Kerényi Ferenc: M. I.: P. S. Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. 3-4. 502-506. l. – Spiró György: M. I. : P. S. In: Uő: Mit ír az ember, ha magyar? Ab Ovo Kiadó, 2003. 70-72. l.
Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Palatinus Kiadó, 2003. 461 l.
Recenziók: Keresztury Tibor: “Komolyan veszi”. www.litera.hu 2003. november. – Perecz László: Hagyományközelben. Népszabadság, 2003. dec. 6. (Hétvége) 11. l. – Kálmán C. György: Hajózni pontosan, szépen. Élet és Irodalom, 2004. jan. 30. 24. l. – Bíró Péter: Hajóvonták találkozása (Laudáció a Palládium-díj átadásakor). Élet és Irodalom, 2004. febr. 27. 12. l. – Elek Tibor: “…hogy az olvasó gondolkodásra ébresztessék…” Kortárs, 2004. 5. 112-116. l. (Uaz: In: Uő: Fényben és árnyékban. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2004. 223-231. l.) – Gerold László: “Tükör gyanánt…” Vigilia, 2004. 10. 794-795. l. − Somogyi Gyula: Hagyomány, ideológia, kritika. Alföld, 2005. 6. 92-96. l. − Rákai Orsolya: Uszályok, viszályok, muszájok. BUKSz, 2005. ősz. 210-219. l.

B/

(Szerk., vál.): Jöjjön el a te országod…” (Petőfi Sándor politikai utóéletének dokumentumaiból). Szabad Tér Kiadó, 1988. 397 l.
Interjú: Világ (I. 11.), 1989. aug. 3. 42. l.; Recenzió: Dávidházi Péter: A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében. ItK, 1990. 3. 341-359. l. (Uaz: In: Uő: Per passivam resistentiam. 1998. 174-206. l.)
(Szerk., vál. Kulin Ferenccel együtt): Klasszika és romantika között. (Tanulmányok a 19. század első két évtizedének irodalmiságáról). Szépirodalmi Kiadó, 1990. 251 l.
Recenzió: Nagy Imre: Klasszika és romantika között, ItK, 1991.
(Szerk., vál.): A magyar romantika (Költészeti antológia: A magyar költészet kincsestára) Unikornis Kiadó, 1997. 382 l. (Utószó: 371-375.)
(Szerk., vál.): Petőfi Sándor (Magyar szabadelvűek) Új Mandátum kiadó, 1998. 253 l. (Előszó: 9-28. l.)
(Szerk. és vál.:) Szavalókönyv. Válogatott versek. (A magyar költészet kincsestára, 100. kötet). Unikornis Kiadó, 2001. 525 l. (Utószó: 507-510. l.)
(Vál.:) Petőfi Sándor: Válogatott lírai költemények. (Klasszikusok diákoknak műelemzéssel.) Pécs, Alexandra Kiadó, 2000. 288 l. (Utószó: 255-280. l.)
(Szerk. és vál.:) Vedd szívessen csekély iratomat…”. (Irodalom családi használatra). (Kéziratos irodalom a XIX. század második felében). Nyíregyháza, 2004. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai, II. 31.) (Előszó: 9-15. l.) 251 l.
Recenzió: Szörényi László: Ex libris. Élet és Irodalom, 2004. máj. 28. 25. l.

II. Irodalomtörténeti tanulmányok

(Megjegyzés: a †-tel jelölt cikkek – kissé átdolgozott formában megjelentek a Petőfi Sándor c. kötetemben; – a *-gal jelölt cikkek megjelentek a “Nagyon komoly játékok” c. kötetemben; – a ***-gal jelöltek megjelentek a Hajóvonták találkozása c. kötetemben)

 • Petőfi és a magyar rímelés. Bölcsészdoktori értekezés, ELTE, 1975. Kézirat.
 • Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger. Verselemzés. In: Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig. Szerk.: Mezei Márta és Kulin Ferenc. Gondolat Kiadó, 1975. 480-494. l. (Máday István néven)
 • Petőfi Sándor: Bucsú 1844-től. Verselemzés. In: Petőfi állomásai. Versek és elemzések. Szerk.: Pándi Pál. Magvető Kiadó, 1976. 116-132. l. (Máday István néven)
 • Jegyzetek a 70-es évek lírájáról. Mozgó Világ, 1980. 6. 106-112. l.
 • Pápay Sámuel és literatúrája. It, 1980. 2. 377-402. l.
 • Kazinczy és Kisfaludy Sándor. It, 1981. 3. 753-760. l.
 • Verseghy Ferenc esztétikája. ItK, 1981. 5-6. 545-560. l.
 • Mikor sebesült meg Philoktétész? Somlyó György könyvéről. It, 1982. 2. 439-447. l.
 • Verseghy szerepe kora irodalmi életében. In: In memoriam Verseghy Ferenc II. szerk. Szurmay Ernő. Szolnok, 1983. 11-29. l.
 • Az irodalomtörténeti hagyomány helyzete a XVIII. század második felében. ItK, 1984. 3. 291-308. l.
 • Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai. In: Számadás. Kosztolányi Dezső 100. születésnapjára. Szerk.: Szabó B. István. ELTE, 1985. 30-36. l. (Uaz: In: A rejtőző Kosztolányi. Szerk.: Mész Lászlóné. Tankönyvkiadó, 1987. 49-54. l.; uaz: It, 1986. 1. 95-102. l.)
 • Mit jelent a nyelv számára a történelem? Révai Miklós nyelvészetéről. It, 1986. 2. 357-364. l.
 • Eszmetörténeti és irodalomszemléleti kérdések a nyelvújítás hátterében. (A nyelv esztétikai és tudományos szemléletének szétválása.) In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében (Előadások a II. Nemzetközi Hungarológiai Konferencián, Bécs, 1986.). Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1989. I. köt. 190-194. l.; uaz angolul: Some Aspects of Hungarian Neology. In: Hungarian Studies 5/1. 1989. 3-7. l.)
 • Kulcsár Szabó Ernő: Műalkotás – szöveg – hatás. (Kritika). Kortárs, 1987. 11. 163-168. l.
 • A Révai-Verseghy vita eszme- és kultúrtörténeti vonatkozásai. In: In memoriam Verseghy Ferenc III. szerk. Szurmay Ernő. Szolnok, 1988. 48-59. l. (uaz: In: Klasszika és romantika között. szerk. Kulin Ferenc és Margócsy István. Szépirodalmi, 1990. 26-34. l.)
 • Révai Miklós és a magyar nyelvtudomány önállósulása. It, 1987/88. 4. 539-581. l.
 • Szerdahely György művészetelmélete. ItK, 1989. 1-2. 1-33. l.
 • * Líra és kultusz. 2000, 1989. július 44-46. l.
 • A magyar irodalom kultikus megközelítései. ItK, 1990. 3. 288-312.
 • A magyar nyelv oktatása mint egyetemi diszciplína. Magyar Nyelvőr, 1992. 2. 185-191. l.
 • Móricz: Sárarany. In: A magvető nyomában. Móricz Zsigmond halálának 50. évfordulójára. szerk.: Szabó B. István. ELTE, 1993. 17-23. l. Javított, bővített változata: In: A kifosztott Móricz? Tanulmányok. A Magyartanárok Egyesülete konferenciái 1. Szerk.: Fenyő D. György. Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2001. 22-32. l.
 • * “névszón ige”. Vázlat az újabb magyar költészet két nagy poétikai tendenciájáról. Jelenkor, 1995. 1. 18-30. l. (uaz: In: Irodalom, poliika, élet. Szöveggyűjtemény. szerk.: Márkus Béla. KLTE, Debrecen, 1997. I. köt. 352-367. l.)
 • Beszéd az irodalomról. Az Új Magyar Irodalmi Lexikon nyelvhasználatáról. Budapesti Könyvszemle (BUKSz), 1995. nyár 214-216. l.
 • A magyar nyelv státusza a 18. század második felében. In: Folytonosság vagy fordulat? (A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései c. debreceni konferencia előadásai, 1995.; szerk.: Debreczeni Attila). Debrecen, Csokonai Kiadó. 1996. 251-259. l.
 • Magyar nyelv és/vagy irodalom (Egy egyetemi és középiskolai tantárgy története…) Budapesti Könyvszemle (BUKSz), 1996/I. 45-52. l. Uaz: In: Éhe a szónak? Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen. Szerk.: Péter Ágnes, Sarbu Aladár. Eötvös kiadó, 1997. 71-86. l.
 • “Estvéli gondolatok”. Változatok a 18. századvégi magyar líra poétikájában, Csokonai versei kapcsán. Orpheus 20. (1997. ősz) 103-112. l.
 • “A tiszta magyar”. Nemzetkarakterológia és nemzeti történelem összefüggései Bessenyei és kortársai nyelvrokonság-felfogásában. Szabolcs-Szatmári Szemle 1997. 4. 432-439. Uaz: In: A szétszórt rendszer (Tanulmányok Bessenyeiről, szerk.: Csorba Sándor). Nyíregyháza, 1998. 131-140. l.
 • Magyarok Mózese (Az 1859-es Kazinczy-ünnepségek nyelvhasználatához). 2000, 1997. nov. 53-57. l. (Uaz: In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. szerk.: Kalla Zsuzsa. A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 9. 2000. 109-118. l.)
 • † A szabad elvű Petőfi. Holmi, 1998. márc. 309-322. l. (Uaz: Előszó a Magyar liberálisok sorozat Petőfi Sándor c. kötetéhez. Új Mandátum, 1998. 9-28. l.; Uaz németül: Petöfi, der Freidenker. In: Die ungarischen Liberalen, edit. A. Gerö. 1999, 187-206.; Uaz angolul: The Liberal Petöfi, In: Hungarian Liberals, edit. A. Gerö. 1999, 158-171.; részlete: Rubicon, 1998. 3. 29-33. l.)
 • A gimnáziumi Arany. In: Irodalomtanítás az ezredfordulón (szerk.: Sipos Lajos). Pauz-Westermann, Celldömölk, 1998. 488-503. l.
 • Szigvárt apológiája (Barczafalvi Szabó Dávid és a nyelvújítás). ItK 1998. 5/6. 655-667. l. Uaz: In: Mesterek, tanítványok. (Tanulmányok a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, szerk.: Szajbély Mihály.) Magvető, 1999. 137-150. l.
 • † Petőfi és az irodalmi gépezet. 2000, 1998. nov. 52-61. l.
 • Kazinczy és a Magyar Aglája. In: In memoriam Verseghy Ferenc V. (szerk.: Szurmay Ernő). Szolnok, 1998. 31-37. l.
 • † A romantikus Petőfi. In: Nemzeti romantika és európai identitás. Tanulmányok a romantika köréből. Szerk.: Cséve Anna, PIM, 1999. 43-54. l.) Uaz: Magyar Napló, 1999. júl. 6-11. l.; Uaz németül: Der romantische Petőfi. In: Europäische Romantik und nationale Identität (hrg.: Cs. Erdődy-Csorba). Nomos Verlag, Baden-Baden, 1999. 31-40. l.
 • † Petőfi dilemmái (előadás az MTA emlékülésén, 1998.) In: Közgyűlési előadások, MTA, 1999. I. köt. 27-38. l.
 • *** Változatok hatalomra, írásra. (Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam c. kötetéről.) Alföld, 2000. 5. 100-107. l.
 • *** Irodalomtörténeti vízió a költészet állapotáról. Alföld, 2000. 2. 22-32. l.
 • † A Petőfi-kultusz határtalanságáról. In: Studia Caroliensia, 2000. 2. 96-112. l. Uaz: In: Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. (Szerk.: Takáts József) Kijárat Kiadó, Bp. 2003. 135-152. l.
 • *** Petri és az irónia. Holmi, 2001. 12. 1662-1672. l. (Uaz: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Szerk.: Fenyő D. György. Krónika Nova Kiadó, 2004. 55-72. l.)
 • Sóvárgás az urbanizált természet iránt. (Felvilágosodáskori töredékek) Alibi 2. (Kert), 2002. 207-211. l.
 • *** Egy magatartás. Fehér Ferenc: Magatartások c. kötetéről. Holmi, 2002. 6. 805-814. l.”
 • *** “Minden nincs meg”. A megfogalmazás kalandja. (Kertész Imre: Az angol lobogó c. kisregényéről.) In: Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk.: Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. L´Harmattan Kiadó, 2002. 199-210. l. (Uaz: In: Huszonegy, 2002. 1. 39-47. l.) (Uaz németül: “Es is nicht alles da” – Das Abenteuer des Erzählens. In: Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. Hg.: Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner. Passagen Verlag, Wien, 2004. 313-326. l.)
 • a józan és a természeti tudományok doktora”. Verseghy Ferenc és a tanító költészet műfaja. In: In memoriam Verseghy Ferenc VI. Szerk. Szurmay Ernő. Szolnok, 2003. 21-36. l.
 • “…ikercsillagok, egymás kiegészítői…” Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja. ItK 2003. 4-5. 442-469. l. (Uaz: In: Hatalom és kultúra I. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus [Jyväskylä, 2001] előadásai. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2004. 222-249. l.)
 • Mai, futó gondolatok Illyés Gyula költészetéről. Jelenkor, 2004. 4. 414-421. l. (Uaz: In: Értés – megértés. Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Szerk.: Szabó B. István. Anonymus Kiadó, 2004. 389-401. l.)
 • A Petőfi-könyv újraolvasása. Előadás a Horváth János emlékülésen (2003. november 7.), It, 2004. 1. 54-61. l.
 • A tiszaeszlári per a magyar irodalomban. Előadás a tiszaeszlári per nyíregyházi (2003. szeptemberi) emlékülésén. S. a.
 • A költészet ünnepe. (Az 1843-as Kisfaludy Sándor-ünnep jelentősége) Előadás Újvidéken, a 2004. márciusi kultusz-konferencián. 2000, 2004. 5. 66-76. l. (Uaz: Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2004. 1. Kultusz és kultúrateremtés c. különszám. 55-68. l.)
 • Mesterek és barátok. (Varjas János kortárs recepciójáról.) In: Mezei Márta 75. születésnapjára. Balassi – MTA ITI. 2004. 46-48. l.
 • A király mulat. (Fejedelmi csábítás a magyar romantikában). Előadás a Petőfi Irodalmi Múzeum erotika-konferenciáján, 2004. júniusában. 2000, 2004. 56-72. l.
 • Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem. (Előadás a nyíregyházi Móricz-konferencián, 2004. október 7-én.) Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004. 4. 430-436. l. (Uaz: In: Az újraolvasott Móricz. (Szerk.: Onder Csaba) Nyíregyháza, 2005. 50-59. l.)
 • Nép és irodalom. Tézismondatok és alapkérdések. (Előadás az Illyés-archívumban a “…de mi a népiesség?” c. konferencián, 2004. nov. 18-án) Élet és Irodalom, 2005. január 14. 17., 22. l. (Uaz: In: “De mi a népiesség? …” Tudományos tanácskozás. Szerk.: Sallai Éva. Kölcsey Intézet kiadása, 2005. 305-318. l.)
 • A nyelv mint közkincs. (Előadás az OSzK-ban, 2004. nov. 22-én) In: Kulturális örökség – társadalmi képzelet. (Szerk.: György Péter, Kiss Barbara, Monok István) OszK-Akadémiai, 2005. 31-40. l.
 • Kép és vers. A romantikus irodalom megjelenése a kora-reformkori vers-illusztrációkon. (Előadás a nápolyi egyetem romantika-konferenciáján, 2000. decemberében) (Sajtó alatt a “Nem sűlyed az emberiség…” c. Szörényi László-emlékkönyvben, MTA Irod.Tud. Intézet, 2005.)
 • A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. (Tanulmány és adattár). In: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. (Szerk.: Bíró Ferenc) Argumentum Kiadó, 2005. 71-152. l.
 • D. P. versei (szövegközlés és bevezetés; a szövegközlés Szalóczy Péterrel együtt). ItK. 2005. 2-3. 321-333. l.
 • Opponensi vélemény Szentesi Edit Birodalmi patriotizmus és honi régiségek c. doktori értekezéséről. Művészettörténeti értesítő. 2005. 1-2. 193-196. l.
 • Líra és rendszerváltás. In: A demokrácia reménye. Magyarország 1945. (Az 1956-os Intézet Évkönyve, XIII., szerk. , Rainer M. János, Standeisky Éva) 2005. 119-132. l.

III. Vegyes cikkek irodalomról, művészetről

 • A hallgatás bölcsessége. (Gazdag Gyula: A bankett c. filmjéről.) Mozgó Világ, 1982. 10. 106-108. l.
 • Óda. Címszó a Világirodalmi Lexikon 9. kötetében. 1984. 553-55. l.
 • A nevek és a dolgok. (U. Eco: A rózsa neve magyar kiadása kapcsán), Nagyvilág, 1989. 2. 290-293. l.
 • Márai-felejtés. Magyar Napló, 1989. 12. (dec. 29.) 7. l.
 • Az élő szobor mítosza. El Kazovszkij művészetéről. Előszó az El Kazovszkij c. kötethez, Dovin Kiadó, 1990. (Uaz: Playboy, 1990. febr. 18-19. l.)
 • Avantgárd és akadémizmus. Barabás Márton művészetéről. Előszó a Barabás Márton c. kötethez, Dovin Kiadó, 1990.
 • Kritika a « nem kritikai kultúrában ». Beszélgetés Radnóti Sándorral és Andrási Gáborral. Kritika, 1991. 10. 18. l.
 • Beszélgetés Spiró György regényeiről. (Angyalosi Gergellyel és Mészáros Sándorral) Apollon, 1993. 1. 118-131. l.
 • – Irodalomtörténeti cikkek a Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve (főszerk.: Halmos Ferenc, szerk.: Sipos Lajos), Pannon Kiadó, 1993. számára: A magyar felvilágosodás irodalma (516-517. l.); A magyar költészet a 19. században (518-519.l.); Regényirodalom a 19. században(520-521. l.); Dráma és színház a 19. században (522-523. l.)
 • P. S. Kondrotas: A kígyó pillantása. 2000, 1994. 3. 57-62. l.
 • U. Eco: A Foucault-inga. 2000, 1994. 4. 59-63. l.
 • Piranesi Budapesten. (Előszó a hasonló című kiállítás katalógusához.) Szépművészeti Múzeum, 1994. 5-9. l.
 • Tíz maximák. (Vita Bán Zoltán Andrással) Nappali Ház, 1994. 3. 140. l.
 • Kinek a szemével? (Tarr Béla: Sátántangóc. filmjéről.) Filmvilág, 1994. 6. 4-7. l.
 • Milyenek is a nyolcvanas évek a magyar költészetben? Új Holnap, 1995. november, 39-44. l.
 • *** A tilalmi beszédről. (Hozzászólás a kritika-vitához). Jelenkor, 1996. 5. 471-474. l.
 • Magyar költészet a legutóbbi évtizedben. Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 1996. 1-2. 33-37. l.
 • Irodalomtörténeti cikkek a Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom (szerk.: Sipos Lajos), Dunakanyar Kiadó, 1997. számára: Irodalom és nyelv a felvilágosodás korában (264-265. l.); A népköltészet és a népies műköltészet (270-271. l.) ; Költészet a 19. században (276-277. l.); Vörösmarty Mihály (284-285. l.); Petőfi Sándor (286-287. l.); Olvasóközönség és regényirodalom (290-291. l.); Jókai Mór (292-293. l.); Kemény Zsigmond (294-295. l.).; Uaz CD-ROM-on: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Arcanum adatbázis / URBIS Könyvkiadó, 2000.; Uaz: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. (szerk.: Sipos Lajos) Magyar Könyvklub, 2002. 394-396., 403-405., 412-414., 425-430., 434-442. l.
 • Furcsa szerelem. Előszó Galgóczy Árpád azonos című fordításkötetéhez (XVIII-XIX-XX. századi orosz líra). Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1997. 5-10. l.
 • Az irodalmi filmcsinálás hátulütői. (Gothár Péter filmjeiről.) Metropolis, 1997. tavasz, 66-73. l.
 • Halomra hányt költészet (Hét évszázad magyar költői. Szerk.: Lakatos István). Élet és Irodalom, 1997. ápr. 4. 15.
 • Vita a Budapesti skizóról (A Hazai-ügy). (Kálmán C. Györggyel, Németh Gáborral, Farkas Zsolttal, Szilasi Lászlóval) Magyar Narancs, 1998. jún. 11. 36-37. l.
 • Ex libris (Bertók László, Nádasdy Ádám, Marsall László, Kukorelly Endre verseskötetei) Élet és Irodalom, 1998. szept. 11. 13. l.
 • A Ring és a gyűrű. (R. Wagner: A Nibelung gyűrűje új magyar kiadása kapcsán) Muzsika, 1998. november. 13-18. l.
 • Válasz a Jelenkor körkérdésére (1998 irodalmi jelentőségéről). Jelenkor, 1999. 2. 198-199. l.
 • Ex libris (Háy János, Bodor Ádám, Darvasi László, Krasznahorkai László regényeiről) Élet és Irodalom, 1999. dec. 10. 17. l.
 • A kép-mutogató. (Szabó István: A napfény íze c. filmjéről). Filmvilág, 2000. 3. 18-20. l.
 • Petőfi Barguzinban. (Irodalomtörténeti pamflet a hasonló című különszámhoz.) Parnasszus, 2000. tavasz, 3-7. l. (Uaz: In: A szív földrajza. Zuglói irodalmi antológia. Szerk.: Turczi István. Bp. Zugló, 2001. 167-171. l.)
 • Nemzeti dal és százötven év. Népszabadság, 2000. márc. 14. 10. l.
 • Szerepek és változatok. (Kovács András Ferenc, Térey János, Orbán János Dénes) Bárka, 2000. 5. 56-61. l. (Uaz: In: Magyar líra az ezredfordulón. Versek és tanulmányok. Szerk.: Elek Tibor. Békéscsaba, 2000. 112-121. l.)
 • Beszélgetés a mai magyar líráról. (Balázs Imre Józseffel) Helikon, Kolozsvár, 2000. 6. márc. 25. 15. l.
 • A lélek magányos párbeszéde. Utószó Vladimír Holan: Éjszaka Hamlettel c. verseskötetéhez. (Ford.: Tőzsér Árpád) Kalligram Kiadó, Pozsony, 2000. 63-69. l.
 • Szívet sebhető római mesék (Bodor Béla: Régi magyar regénytükör I-II. ). Élet és Irodalom, 2001. márc. 16. 22.
 • A parlagok múzsája. (Milbacher Róbert: “földben állasz mély gyököddel”). Élet és Irodalom, 2001. ápr. 13. 22. l.
 • Tandori Dezső költészete. Utószó Tandori Dezső Válogatott versei c. kötethez. (Vál. és szerk. Ambrus Judit). Unikornis Kiadó, 2001. 345-350. l.
 • A fajtalan költészetről. (Antonio Beccadelli: Hermaphroditus.) Élet és Irodalom, 2001. máj. 11. 22. l.
 • Jókai mint pszichodráma. (“…az őrültek házába akartatok zárni…” J. M. kiadatlan levelei és Feszty Árpádné visszaemlékezései.) Élet és Irodalom, 2001. aug. 31. 22. l.
 • Madarak pajtása. (Szilágyi Márton: Lisznyai Kálmán) Élet és Irodalom, 2001. okt. 26. 22. l.
 • Versek versenye (Hozzászólás A XX. sz. legszebb tíz magyar verse c. körkérdéshez). Korunk, 2002. 2. 59. l. (Uaz.: In: A teremtmények arca. A huszadik század legszebb magyar versei. Szerk.: Balázs Imre József és Kántor Lajos. Korunk, Kolozsvár, 2002. 272. l.
 • Töredékes kommentár Szikora Tamás művészetéhez. Élet és Irodalom, 2002. dec. 13. 9. l.
 • Beszélgetés Kertész Imréről (Balogh Endrével). Szépirodalmi Figyelő, 2002. 5. 68-74. l.
 • Ex libris. (Bodor Béla, Szepesi Attila, Oravecz Imre, Háy János verseskötetei) Élet és Irodalom, 2003. febr.7. 23. l.
 • Irodalom: amilyen lenni szokott. Beszélgetés 2002 irodalmi terméséről (résztvevők: M. I., Varga Lajos Márton, Ágoston Zoltán, Ferencz Győző, Kálmán C. György, Reményi József Tamás). Népszabadság, 2003. március 22. 30-31. l. (Reflexió: Radnóti Sándor: Népszabadság, 2003. március 28. 10. l.; viszontválasz: M. I.: Népszabadság, 2003. április 4. 9. l.; viszontválasz: R. S.: Népszabadság, 2003. április 9. 11. l.)
 • Kőnig Frigyes utazásai. (Kőnig Frigyes Retroaktív c. kiállításáról). Élet és Irodalom, 2003. május 23. 26 l.
 • Hogyan rontsuk el a Bánk bánt? (Káel Csaba Bánk bán-filmjéről). Muzsika, 2003. jún. (6) 28-30. l.
 • Ex libris. (Verseskötetekről: Zsigri Józsefné, Kampó Igric, Weöres Sándor, 300 limerick). Élet és Irodalom, 2003. június 6. 23. l.
 • A liberális perzekutor. (Reflexió Báthori Csaba Térey János-kritikájára) Magyar Narancs, 2003. október 2. (40. szám) 40-41. l.
 • Mit lehet írni ezekről a csodákról? (Bruno Monsaingeon Szvjatoszlav Richter-könyvéről) Muzsika, 2003. október (10) 46-48. l.
 • – A magyar Lermontov. Előszó Galgóczy Árpád : Magányos Démon c. Lermontov fordítás-kötetéhez. Bp., Eötvös J. Kiadó, 2003. 9-11. l.
 • In memoriam? (Az In Memoriam sorozat köteteiről: Illyés Gyula, Weöres Sándor, Hajnóczy Péter, Orbán Ottó) Élet és Irodalom, 2003. nov. 28. 25. l.
 • Beszélgetés Németh Gábor: Elnézhető tájkép c. kötetéről (Abody Rita, Ágoston Zoltán, Jász Attila, MI, Molnár Gábor Tamás, Tóth Krisztina részvételével, Műcsarnok, 2003. febr. 14.) Magyar Lettre Internationale, 2004. tavasz (52. sz.) 73-76. l.
 • A barlangok mélyéről. (Ormós Zsigmond : A banya sziklája) Élet és Irodalom, 2004. máj. 28. 24. l.
 • – A közelmúlt “idézése”. (Vörös László: Szigorúan ellenőrzött mondatok. A főszerkesztő értekezletek történetéből 1975-1986.) Élet és Irodalom, 2004. júl. 30. 24. l.
 • Asszony és szerep. (Menedékház. Sárközi Márta-emlékkönyv.) Élet és Irodalom, 2004. aug. 20. 22. l.
 • Észhős. (Vajda Péter Művei.) Élet és Irodalom, 2004. szept. 17. 22. l.
 • Visszatekintés. (Szörényi László : Álmaim is voltak, voltak…) Élet és Irodalom, 2004. okt. 15. 22. l.
 • Grendel Lajos laudációja (a Szépírók Társasága díjának átadásakor, 2005.) Élet és Irodalom, 2005. máj. 27. 9. l.

IV. Kisebb kritikák újságokban

A/ Filmvilág

 • Kirgizia messze van? (Ajtmatov-megfilmesítések) 1984. 8. 57-59. l.
 • Kívül vagy belül? (Todorovszkij: Harctéri regény) 1984. 11. 10-11. l.
 • Az olvadás filmjei. 1987. 6. 14-19. l.

B/ Könyvvilág

 • A JAK füzeteinek újabb köteteiről. 1986. 2. 11. l.
 • Sátáni világ – kegyelmi pillanat. (Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok) Könyvvilág, 1986. április. (Uaz: Krasznahorkai Olvasókönyv. Szerk.: Keresztury Tibor. Széphalom Könyvműhely. 2002. 56-57. l.)
 • Újhold-Évkönyv 1988/1. 1988. 5. 8. l.
 • Lélegzet II. 1987. 12. 18. l.
 • Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei. 1988. 8. 10. l.
 • Sinkó Ervin: Egy regény regénye. 1988. 12. 2. l.
 • Temesi Ferenc: Harmadik könyv. 1989. 5. 20. l.

C/ Népszabadság

 • Az irodalom szenvedéstörténete. (Domokos Mátyás: Leletmentés) 1997. febr. 1. 27. l.
 • Mi a kedvenc? (Kukorelly Endre: Kedvenxc) 1997. márc. 1. 31. l.
 • Halálnovellák. (Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok) 1997. márc. 29. 31. l.
 • Kritika és poétika. (Angyalosi Gergely: A költő hét bordája) 1997. ápr. 26. 29. l.
 • A sokoldalú portré. (Antológia Lengyel Péterről: Vár u. 17) 1997. máj. 24. 29. l.
 • Rendszerváltás színművekben. (Spiró György: Mohózat) 1997. jún. 21. 29. l.
 • A történetmondás viszonylagossága. (Márton László: Jakob Wunschwitz igaz története) 1997. júl. 19. 27. l.
 • A szemlélet tulajdonságai. (Térey János: Tulajdonosi szemlélet) 1997. aug. 16. 29. l.
 • Párnakönyv. (Závada Pál: Jadviga párnája) 1997. szept. 13. 29. l.
 • A dal árnyéka. (Tóth Krisztina: Az árnyékember) 1997. okt. 11. 29. l.
 • A műértelmezés öröme. (Szajbély Mihály: Álmok álmodói) 1997. nov. 8. 29. l.
 • Szeretetre méltó. (Vekerdy Tamás: Családom történeteiből) 1997. dec. 6. 29. l.
 • Rilke újra. (Rilke levelei IV., A halál napja; Báthori Csaba ford.) 1998. jan. 17. 25. l.
 • Újraértelmezések. (Vidovszky László. Beszélgetések a zenéről) 1998. febr. 14. 29. l.
 • A rétorika magyarul. (Szabó G. Zoltán – Szörényi László: Kis magyar retorika) 1998. márc. 21. 33. l.
 • Irodalomtörténet és poétika. (Tolcsvai Nagy Gábor: Nagy László) 1998. ápr. 18. 35. l.
 • Alakoskodás a költészetben. (Kovács András Ferenc: Adventi fagyban angyalok) 1998. máj. 23. 35. l.
 • A kétely alátámasztása. (Keresztury Tibor: Petri György) 1998. júl. 4. 33. l.
 • Szavak mögött szavak. (Payer Imre: Föl, föl, ti rabjai…) 1998. aug. 8. 31. l.
 • Az elmélet játékai. (Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet) 1998. szept. 11. 13. l.
 • Fél siker. (Cserna-Szabó András: Fél négy) 1998. okt. 17. 37. l.
 • “Innen? Hová? Miért? Kivel?” (Gergely Ágnes: A barbárság éveiből) 1998. nov. 21. 35. l.
 • “Az iskola vége”. (Tandori Dezső: A járóbeteg) 1999. jan. 9. 31. l.
 • A posztmodern klasszikus. (Eisemann György: Mikszáth Kálmán) 1999. febr. 13. 31. l.
 • Irodalom, férfiak, nők. (Kemenes Géfin László – Jolantha Jastrzebska: Erotika a XX. századi magyar regényben) 1999. márc. 20. 35. l.
 • Költészet vagy kultusz? (Tverdota György: A komor feltámadás titka) 1999. ápr. 30. 37. l.
 • Új travesztiák. (Orbán János Dénes: Hivatalnok-líra) 1999. jún. 5. 33. l.
 • Ember, gép, áhítat. (Márton László: Az áhítatos embergép) 1999. júl. 10. 31. l.
 • Mutatvány és könny. (Darvasi László: A könnymutatványosok legendája) 1999. aug. 14. 29. l.
 • Újművészek. (Deréky Pál: A magyar avantgárd irodalom olvasókönyve 1915-1930) 1999. szept. 25. 31. l.
 • Ülök a papírom szélén… (Lászlóffy Aladár: Felhősödik a mondatokban) 1999. nov. 6. 31. l.
 • A miniátor. (Szepesi Attila: Széltorony) 1999. dec. 11. 31. l.
 • A szabadság szikrája. (Mándy Stefánia: Scintilla) 2000. febr. 5. 3. l.
 • Nemzeti dal és százötben év. 2000. márc. 14. 10. l.
 • A galamb filozófiája. (Simon Balázs: Például a galamb) 2000. ápr. 22. 33. l.
 • Újabb gyakorlatok. (Ferencz Győző: Alacsony ég alatt) 2000. jún. 3. 33. l.
 • Groteszk allegória. (Barnás Ferenc: Bagatell) 2000. szept. 2. 31. l.
 • Humoreszktől novelláig. (Gádor Béla: Néhány első szerelem története) 2000. okt. 7. 29. l.
 • Lassú olvasás. (Szilasi László: A Kopereczky-effektus) 2000. nov. 18. 31. l.

V. Kritikák a mai magyar irodalomról

(Megjegyzés: a csillaggal jelölt cikkek megjelentek a “Nagyon komoly játékok” c. kötetemben; – a ٭٭٭-gal jelöltek megjelentek a Hajóvonták találkozása c. kötetemben)

 • Madárúton (Fiatal költők antológiája). Kritika, 1980. 5. 23-24. l.
 • * Spiró György: A békecsászár. Színház, 1981. július. 40-42. l.
 • Nagy András: Savonarola. Mozgó Világ, 1981. 9. 94-94. l.
 • * Tandori Dezső: Két krimi. Mozgó Világ, 1981. 10 124-125. l.
 • * Spiró György: Az Ikszek. Mozgó Világ, 1981. 11. 50-51. l.
 • * Szilágyi Ákos: Teremtmények. Mozgó Világ, 1981. 12. 110-111. l.
 • * Ferencz Győző: Ha nem lenne semmi nyom. Mozgó Világ, 1982. 1. 98-99. l.
 • Mózes Lajos: A legjobb helyek fortélyai. Mozgó Világ, 1982. 2. 74-75. l.
 • * Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Mozgó Világ, 1982. 3. 78-79. l.
 • Gáli József: Szúnyogok és nemeskócsagok. Mozgó Világ, 1982. 4. 110-111.
 • Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? Mozgó Világ, 1982. 5. 34-35. l.
 • Cselényi Béla: Fabula rasa. Mozgó Világ, 1982. 6. 78-79. l.
 • Csaplár Vilmos: A kételkedés útjai. Mozgó Világ, 1982. 7. 74-75. l.
 • Csalog Zsolt: A tengert akarta látni. Mozgó Világ, 1982. 8. 78-79. l.
 • * Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért? Mozgó Világ, 1982. 9. 86-87. l.
 • Dobai Péter: Vadon. Mozgó Világ, 1982. 11. 106-108. l.
 • Kiss Benedek: Szemem parazsa mellett. Mozgó Világ, 1982. 12. 94-95. l.
 • Impressive First. (I. Géher & Sz. Várady) New Hungarian Quarterly, 1982. autumn. (87. sz.) 143-146. p.
 • * Esterházy Péter: Kis Magyar Pornográfia. Kortárs, 1984. 12. 1199-2002.
 • Petőcz András: Önéletrajzi kisérletek. Kortárs, 1985. 8. 160-162. l.
 • * Nádasdy Ádám: Komolyabb versek. Kortárs, 1986. 8. 162-164. l.
 • * Márton László: Menedék. Kortárs, 1986. 12. 165-167. l.
 • Kálnoky László: Hőstettek az ülőkádban. Kortárs, 1987. 2 147-149. l.
 • * Idegen indiánként. (Szőcs Géza: Az uniformis látogatása) A 84-es kijárat, 1989. 1. 72-74. l.
 • Márton László: Tudatalatti megálló. (Rádióbeszélgetés Varga Lajos Mártonnal) Magyar Napló, 1990. okt. 11. 11. l. (Uaz: Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Pesti Szalon, 1994. 18-23. l.)
 • Locsi-fecsi két szólamban (Mariann Birnbaum: Esterházy-kalauz). Magyar Napló, 1991. júl. 26. 34-35. l.
 • * Töredékek A jövevényről (Spiró György: A jövevény). Holmi, 1991. 8. 1063-1068. l.
 • * Mi történik velünk? (Petri György: Összegyűjtött versek). Kortárs, 1992. 5. 78-81. l. (Uaz: In: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Szerk.: Lakatos András. Nap Kiadó, 2000. 239-245. l.)
 • * “…lehul az ekzet…” (Tandori Dezső: Koppar köldüs). Holmi, 1992. 6. 857-861. l.
 • * Játék és ornamens (Garaczi László: Nincs alvás). Kortárs, 1992. 12. 109-111. l.
 • Önépítés – mozaikból (Váli Dezső: C-napló). Pannonhalmi Szemle, 1993. 2 108-111. l.
 • * Vagy – vagy. (Rakovszky Zsuzsa: Fehér-fekete). Apollon, 1993. 1. 167-171. l.
 • * Ki mondja azt, hogy…? (Kukorelly Endre: Egy gyógynövény-kert.) Nappali Ház, 1993. 3. 49-53. l.
 • * Ottlik Géza: Buda. 2000, 1993. 9. 57-61. l. (Uaz: In: Az elbeszélés nehézségei. Ottlik-olvasókönyv. Szerk.: Kelecsényi László. Holnap Kiadó, 2001. 265-273. l.)
 • * Balassa Péter: Szabadban. 2000, 1993. 10. 57-61. l.
 • * Bertók László: Ha volna már tető. 2000, 1993. 11. 59-63. l. (Uaz: In: Talán a kérdezés. Írások Bertók Lászlóról. Szerk.: Ágoston Zoltán. Pécs, Alexandra Kiadó, 2005. 172-183. l.)
 • * Szabó Lőrinc: Vers és valóság. 2000, 1993. 12. 55-60. l.
 • * Juhász Ferenc: Krisztus levétele a keresztről. 2000, 1994. 1. 59-63. l.
 • * Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz. 2000, 1994. 2. 57-61. l. (Uaz A veszélyeztetett világ címmel: In: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. Szerk.: Scheibner Tamás és Vaderna Gábor. L’Harmattan Kiadó, 2005. 21-26. l.)
 • * Orbán Ottó: A keljföljancsi jegyese. 2000, 1994. 6. 55-59. l. (Uaz: In: Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó. Szerk.: Lator László. Nap Kiadó, 2003. 185-193. l.)
 • * József Attila legszebb öregkori versei. (Szerk.: Zelki János) 2000, 1994. 7. 55-59. l.
 • * Tandori Dezső: Madárzsoké. (Verskazetta) 2000, 1994. 8. 57-61. l.
 • * A publicisztika csábítása. (Esterházy Péter: Egy kékharisnya följegyzései.) Holmi, 1994. 11. 1644-1647. l.
 • *** “Kerteljük műveinket!” (Kritika a Csipesszel a lángot c. tanulmánykötetről. JAK, 1994., szerk. Károlyi Csaba) Nappali Ház, 1994. 2. 97-101. l.
 • Esterházy Péter: Búcsúszimfónia. 2000, 1995. 3. 55-60. l.
 • *** Konrád György: Kőóra. 2000, 1995. 4. 54-60. l.
 • * Nyelvhús. (Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton) Holmi, 1995. 7. 1011-1014. l.
 • * Nádasdy Ádám: A bőr és a napszakok. 2000, 1995. 7. 55-60. l.
 • * Parti Nagy Lajos: Esti kréta. 2000, 1995. 10. 52-57. l.
 • Vekerdy Tamás: Széchenyi (Kézirat). Holmi, 1995. 11. 1649-1651. l.
 • * Ornamentális minimalizmus. (Oravecz Imre: A chicagoi magasvasút… ) Alföld, 1995. 10. 53-58. l.
 • * Márton László: A Nagy-Budapesti Rém-üldözés. 2000, 1996. 1. 52-57.
 • *** A kismesterség dicsérete. (Mándy Ivánról) Holmi, 1996. 4. 559-563. l. (E cikk kapcsán Réz Pál levele: Holmi, 1996. 5. sz.)
 • *** Az alanyi költő esete a kulisszákkal. (Térey János) Nappali Ház, 1996. 2. 118-121. l.
 • *** Forgács Zsuzsa: Talált nő. 2000, 1996. 7. 56-61. l.
 • *** Kornis Mihály: Kádár. 2000, 1996. 10. 52-60. l.
 • *** “…nézem: túl sok a jel…” (Tandori Dezső: A Semmi kéz) Élet és Irodalom, 1997. jan. 31. 13. l.
 • *** “… valami más …” (Kertész Imre: Valaki más) Élet és Irodalom, 1997. június 6. 17. l.
 • *** Az alkalom dicsérete. (Albert Pál: Alkalmak) Holmi, 1998. 2. 287-292. l.
 • A neurózis melankóliája. (Barnás Ferenc: Az élősködő) Élet és Irodalom, 1998. febr. 6. 15. l.
 • *** Halottak napja. (Rakovszky Zsuzsa: Egyirányú utca). Élet és Irodalom, 1998. május 22. 15. l.
 • *** Az észlelés költészete. (Ferencz Győző: Magamtól egyre messzebb). Alföld, 1998. 4. 98-103. l.
 • *** Regényes önéletrajz. (Kovács István: A gyermekkor tündöklete). Holmi, 1999. 4. 518-522. l.
 • *** Lengyel László – Várszegi Asztrik: Beszélgető könyvecske. 2000, 2000. 6. 50-56. l.
 • Az újabb ifjúság regénye. (Bárdos Miklós: Az éjjeli hatos köre) Élet és Irodalom, 2000. jún. 13. 18. l.)
 • *** Az álom és az írás. (Spiró György: Álmodtam neked) Élet és Irodalom, 2000. aug. 4. 19. l.
 • *** Magyar táncszó. (Kovács András Ferenc: Kompletórium) Holmi, 2000. 8. 1010-1015. (E cikk kapcsán levélváltás Réz Pállal: Holmi, 2000. 9. 1158-1161. l. és 10. 1289-1291. l.)
 • *** Parti Nagy Lajos: Hősöm tere. 2000, 2000. 11. 63-71. l.
 • *** Eörsi István: Szögek. 2000, 2000. 12. 60-67. l.
 • A kritikus mint szabad állat. (Bán Zoltán András: Az elme szabad állat). Élet és Irodalom, 2001. január 19. 22. l.
 • *** Márton László: Árnyas főutca. 2000, 2001. 2. 62-67. l.
 • “…közönséges elvárásaink…” (Beck András: Hagyni a teóriát másra). Élet és Irodalom, 2001. február 16. 22. l.
 • *** Orbán János Dénes: Párbaj a Grand Hotelben. 2000, 2001. 3. 62-68. l. (Uaz utószóként: In : Orbán János Dénes : Legszebb versei. AB-ART Kiadó, Pozsony, 2005. 105-123. l.)
 • A marno-feeling. (Marno János: Daidal). Élet és Irodalom, 2001. jún. 8. 20. l.
 • ahogy kialakult”? (Filó Vera: emlékszoba kiadó. – rob és tot kommentálja). Élet és Irodalom, 2001. júl. 6. 22. l.
 • *** Tar Sándor: Nóra jön. 2000, 2001. 7-8. 72-78. l.
 • *** A verselemző költő. (A szabadság hagyományai. A magyar politikai költészet klasszikusai. Petri Gyöggyel beszélget Kisbali László és Mink András). Élet és Irodalom, 2001. aug. 3. 22. l.
 • Ki mit gyűjt? (Poós Zoltán: Szivárvány-áruház) Élet és Irodalom, 2001. szept. 28. 22. l.
 • Krónikás a líra fordulójáról. (Keresztury Tibor: Kételyek kora) Élet és Irodalom, 2001. nov. 23. 22. l.
 • *** Térey János: Paulus. 2000, 2002. 1. 37-45. l.
 • *** Ember embernek vérfarkasa. (Hamvai Kornél: A prikolics utolsó élete) Élet és Irodalom, 2002. febr. 15. 25. l.
 • *** Bartis Attila: A nyugalom. 2000, 2002. 3. 55-62. l.
 • *** A rend és a gyanú. (Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok) Élet és Irodalom, 2002. jún. 7. 25. l.
 • *** Závada Pál: Milota. 2000, 2002. 7-8. 87-94. l.
 • *** Felnőtt gyermekdalok. (Háy János: Kotródom el) www.litera.hu 2002. okt.
 • *** Rakovszky Zsuzsa: A kígyó pillantása. 2000, 2002. 9. 40-47. l.
 • *** Tandori Dezső: Hét fejlövés. 2000, 2003. 4. 49-57. l.
 • *** Gyönyörök kertje. (Szilágyi Ákos: Török imaszőnyeg) Élet és Irodalom, 2003. ápr. 18. 25. l.
 • A tárcanovella szépségeiről. (Háy János : A bogyósgyümölcskertész fia) Élet és Irodalom, 2003. júl. 4. 25. l.
 • *** Kukorelly Endre: TündérVölgy. 2000, 2003. 10. 57-68. l.
 • “ágaskodik a semmi a semmi ellen.” (Bertók László: Valahol, valami) Jelenkor, 2003. dec. 1224-1227. l. (Uaz: In: Talán a kérdezés. Írások Bertók Lászlóról. Szerk.: Ágoston Zoltán. Pécs, Alexandra Kiadó, 2005. 316.322. l.)
 • A szélsőségek keresése. (Csaplár Vilmos: Vadregény) Élet és Irodalom, 2004. jan. 9. 22. l.
 • “Egy megrendülésre”. (Várady Szabolcs: A rejtett kijárat). Élet és Irodalom, 2004. febr. 6. 22. l.
 • “Piros postaládák”. (Valami nincs sehol. Váci Mihály, Simon István, Garai Gábor válogatott versei). Élet és Irodalom, 2004. márc. 5. 26. l.
 • Világdráma – kicsiben. (Spiró György: Koccanás). Élet és Irodalom, 2004. ápr. 2. 24. l.
 • Száz éven innen és túl. (Bánki Éva: esőváros) Élet és Irodalom, 2004. ápr. 30. 26. l.
 • Zsidó vagy? (Laudáció Németh Gábor könyvéről). www.litera.hu 2004. június (uaz.: Élet és Irodalom, 2004. jún. 18. 9. l.)
 • Térzajlás. (Szabó T. Anna : rögzített mozgás) Élet és Irodalom, 2004. jún. 25. 24. l.
 • A versek hasznáról és használatáról. (Szép versek ; Az év versei). Élet és Irodalom, 2004. júl. 9. 29. l. (Vita a Magyar Napló szerkesztőivel: Szentmártoni Jánossal : Élet és Irodalom, 2004. júl. 23. 2. l.; Oláh Jánossal: Élet és Irodalom, 2004. júl. 30. 2. l.)
 • Megszakadás és folytatás. (Györe Balázs: Megszakítottam egy regényt) Élet és Irodalom, 2004. nov. 12. 22. l.
 • Az éneklő nyuszi. (Szilágyi Ákos: Kuszi-muszi-alamuszi) Élet és Irodalom, 2004. dec. 10. 22. l.
 • “Semmi, ami barbár…” (Spiró György: Fogság) Élet és Irodalom, 2005. ápr. 15. 25. l.
 • “…eszembe jutott, hogy van egy lehetőségem… ” (Hamvai Kornél: Hóhérok hava) Élet és Irodalom, 2005. júl. 29. 25. l.
 • Ex libris (Kardos G. György regényeiről: Avraham Bogatir hét napja; Hová lettek a katonák?; A történet vége; Jutalomjáték). Élet és Irodalom, 2005. nov. 11. 23. l.
 • Nádas Péter: Párhuzamos történetek. 2000. 2005. 12. 34-54. l. (Válasz a Margináliákra: 2000. 2006. 1. 75-76. l.)