Fejezet, amely bevezet az angyaltanba

A fizetett horkoló vallomásai

 

Kedves Hallgatóság!, mint azt láthatják, elköltöztem, lakáscsere, korábbi horkoló helyemet elhagytam, elõzõ lakhelyemhez más típusú szálak fûznek eztán, másfélék, és most itt, ebben az új térben horkolnék tovább, mert horkolnivaló mindig akad, a kultúrában folyvást történnek olyan dolgok, amelyek horkolásra érdemesek. Látom, Tisztelt Hallgatóim, hogy számosan jelentkeznek, de nem, elõadásomat nem szakíthatom félbe, kérem, hogy kérdéseiket a végén tegyék fel, amelyekre majd akkor nagy örömmel fogok válaszolni, lelkes válaszadó vagyok, most pedig megtartanám bevezetõ elõadásomat az angyaltanba, abba a stúdiumba, amelyet annyian, oly nagy lelkesedéssel kutatnak, phd-zõk hada zakkant már rá az angyaltanra, írók próbálják angyaltintába mártani pennájukat, hogy angyaltollal írhassanak, s könyvek jelennek meg az angyalok tanáról, hogy csak egyet említsek, Heinrich Krauss: Az angyalok címû opuszát, angyalhagyományról és angyalértelmezésrõl, Corvina Kiadó, 2005, 142 oldal, 1600 Ft.

Énistenem, Jóistenem, miért nem adál szárnyat! – kezdeném valami Arany János-félével expozémat, de mivel nem akarok a kultúra brontoszauruszaira hivatkozni, inkább a kortárs kultúrára vetem vigyázó szemeim, ezúttal például olyan emberre, aki igazán meghatározó és elõrehúzó szerepet visz, vitt és vinni fog, s nemcsak úgy általában, hanem az angyaltanban is. Igen, hallom a sorok között a sustorgást, igen, eltalálták, persze, nem másról van szó, mint László atyáról, arról a nagy tudású személyiségrõl, aki mindig minden percét arra áldozta, hogy a hívõk, talán hívõk, még nem hívõk között afféle hidat képezzen, sose a kirekesztés vagy az elválasztás, az emberek egymás ellen való feszítése volt a célja, hanem az egymás megértése és elfogadása lebegett és lebeg a szeme elõtt, s most megint olyan hír röppent fel róla, ami megérne akárhány misét, ha ez a kifejezés azt jelentené, ahogy azt mostanában használni szokták, de sajnos nem azt jelenti, ám ennek ellenére is.

Igen, kérem, hogy a kivetítõre most a kikészített cikket tessenek feltenni, én meg azért fel is olvasom, hiszen a szó elszáll, s ha száll, mozgásában hasonlít az angyalok röptéhez, s ez most igazán elõre szállongtatja a mondanivaló édes pihéit. Tehát a cikk, amely a XI. kerületi kisújságban, a Helyi Témában vagy Helyi Thémában, kinek hogy, megjelent, így szól:

 

László atya (felvételünkön) vezetésével megalakították a Zöld-fehér angyalok a sportért elnevezésû alapítványt, amelynek fõ célja, hogy minél több pénzt gyûjtsön a súlyos anyagi gondokkal küzdõ Ferencváros megsegítésére.

Milyen szép is ez, s tényleg, boldog (angyali) öröm tölt el mindenkit ilyenkor, hisz ennél nemesebb célért meg nem dobbanhatna szív, hisz ha a szegényeknek gyûjtene az atya, azok úgyis elfûtenék a télen, ha az árváknak, azok úgyis mondjuk ruhára költenék, ha a nincsteleneknek, azok úgyis elennék stb., menne az egész a pocsékba, így meg, ugye. És persze õszintén reméljük, hogy nemcsak a klubnak, de a szurkolóinak is jut a befolyt összegbõl, s akkor talán nem a Parlament elõtt kell lecövekelniük, s nem a televízió büféjébõl kell a napi betevõt elmancsolniuk, lesz annyit aprítaniuk, hogy eljuthassanak belõle legalábbis a Hajógyári Szigetre, de tényleg nem a dolog nemessége miatt kell, hogy ez az eset az angyaltanban nagyon is elõkelõ helyet foglalhasson el, hanem az alapítvány elnevezése miatt, ami, tessék?, hogy egy alapítványt nem megalakítani szoktak?, ne tessék a Kedves Hallgatóságnak sem kukacoskodnia, sem az elõadást megszakítania, kértem, hogy a végén tegyék fel kérdéseiket, s fûzzék hozzá megjegyzéseiket, köszönöm, tehát az alapítvány elnevezése, amint azt Önök is láthatják, hallhatják: “Zöld-fehér angyalok a sportért”.

És tényleg, az atya valami nagyszerûre hívta fel a figyelmet, hisz kutatásaink mind azt bizonyítják, valóban vannak zöld-fehér angyalok, s valóban szeretnek sokat tenni a sportért. Ugye, mint azt mindenki tudja, az angyali ranglétra eléggé merev, nemigen van olyan, hogy egy angyal elvégzi az angyal kisképzõt vagy beiratkozik angyal-kommunikációra, hogy Istennel jobban szót értsen, s akkor mondjuk elõléphet arkangyalból, vagy legalábbis kerubból szeráffá. Hierarchia van, hogy ez jó vagy rossz, ne feszegessük, egyáltalán, angyalokról szólván inkább maradjunk a visszafogott leírás, mint a bírálat mezején. Tehát ugye vannak a szimpla, hátulgombolós angyalok, az angyalok kilencedik kórusának tagjai, ha van bármiféle tudásunk a világról, akkor ezt nekik köszönhetjük, õk segítenek ebben, s õk gyújtanak apró lámpácskákat a megvilágosodáshoz is. Aztán vannak a nyolcadik kórus kóristái, az arkangyalok, õk közvetítik Isten döntéseit, ha a Tisztelt Hallgató holnap szerelembe vagy teherbe esik, az azért van, mert egy arkangyal két héttel ezelõtt a fülébe vagy máshová belezümmögte: most, mooost, moOOoost, MOooST!, MOST, s akkor az így is lesz. Az arkangyalok, ezek a fülbe zönögõk persze még nagyon is az angyali ranglétra alsó fokán állnak. De azért ne higgyük, hogy egy ilyen angyalka látogatása minket, pór embereket hidegen hagy. Vetítsük csak ki lelkünk, s emlékeink széles vásznára Bernini szobrát, a Rómában látható Avilai Szent Teréz szobrot, s emlékezzünk, hogy Terézke micsoda önkívületbe esett egy ilyen kis rövidnadrágos, a hierarchia igen csak alsó fokán álló, hetyke kis angyal jöttére is! Egészséges, izmos, csinos, jó megjelenésû angyalka jött persze Terézkéhez a szobor szerint, s ha az igazságra nyitott szívvel olvassuk Terézke önéletírását, akkor rájövünk, tényleg, csak így nézhetett ki ez az angyalfi:

Mialatt tehát én ezen nagy lelki szenvedések súlya alatt nyögtem, bár akkor még nem kezdõdtek el nálam a látomások, pusztán csak az alábbi néhány szót hallottam, s az elég volt arra, hogy megszûnjék minden fájdalom, s kimeneküljek minden bajból. “Ne félj leányom: én vagyok. Nem foglak elhagyni. Ne félj.” // Azt hittem volna, hogy abban a lelki állapotban, senki sem tud megvigasztalni, még ha órák hosszú során át veszõdik is velem; s íme: ez a néhány szó elég volt hozzá! Nyugalom, erõ, bátorság, biztonság és világosság vonult be a lelkembe, úgyhogy egyetlen pillanat alatt teljesen átalakult; kész lett volna az egész világgal szembeszállni és bizonyítani, hogy igenis az Úristen mûködik benne. Ó, mily jó ez az Úristen! Milyen jó az Úr, és milyen hatalmas! Nemcsak tanácsot ád, hanem orvosságot is. Az Õ szavai tettek is egyúttal. Ó Istenem, hogyan meg tudod erõsíteni bennünk a hitet, és megnövelni a szeretetet!

Hát igen. Megvigasztalta, sõt orvosolta Terézke sok baját néhány apró isteni szó, mely, persze egy ilyen kigyúrt, feltesszük, kocka hasú angyalka közvetítésében nyilván elég hitetõvé válik. Kívánjuk minden testvérünknek, hogy az Úr ilyen édes angyal közvetítésével erõsítse meg bennünk a hitet. Szabadjon ezt elõadóként külön kérnem a T. Mindenhatótól.

De folytatom, Kedves Hallgatóim. A hetedik kórus angyaltagjai a fejedelemségek, õk hozzák létre a politikai birodalmakat, s most idézek az Angyalok címû könyvbõl:

A világ sorsának irányításával példát mutatnak a legmagasztosabb elvek szerint való kormányzásra.

Ha most azt hiszi valaki, gúnyolódom, akkor gondoljon új kohókra és új hitekre, azontúl arra, hogy a világok legeslegjobbikában él, ahol ezek a bizonyos hetedik kórusbeli angyalok (gör. archai, lat. principatus) a tehetségükhöz mérten a lehetõ legtöbbet követik el azért, hogy minden rendben folyjék, hogy a világ sorsának közlekedési útjain mindenki betartsa a KRESZ-szabályokat, hogy az elsõbbség megadódjék, hogy zsákutcákba csak parkírozni, magát kipihenni hajtson be bárki is.

A hatodik angyalkórusról. Õk, aszondják, teli vannak energiával, s ha õk nem lennének, a démonok rég hatalmukba kerítették volna a világot. Mivel abban talán megegyezhetünk, hogy démonok eleddig tényleg nem kerítették a világot hatalmukba, legalábbis véglegesen nem, ennek a karnak tisztelettel megköszönve szorgalmas munkáját, áttérhetünk a következõ angyali kórusra.

Ha a hatodik angyalkórus rendes, mindennapi nyolcórás munkáját el is hisszük, ha nem is kételkedünk abban, hogy õk mindennapi kenyerükért tisztességgel megdolgoznak, hogy nem csak blokkolni mennek be angyali munkahelyükre, hogy igenis, nekik jár a védõital és a munkaköpeny, azért az ötödik angyalkórus munkáját már felteszem, nem tüntetnénk ki a Munka Érdemrendnek sem az arany, sem az ezüst, sem semmilyen fokozatával. Ugyanis ezek az angyalok egyrészt felelõsek az égbolt lámpácskáinak rendes mozgatásáért, a Nap, a Hold és a világítótestek napról napra való lecseréléséért, s azt hiszem, elmondhatjuk, itt hiányosságok nem tapasztalhatóak, rendben megy minden. Ámde nem csupán ez volna a feladatuk, hanem az is, hogy az emberek félelem nélkül élhessenek. Kérem, Tisztelt Hallgatók, két dolog történhetett. Vagy az ötödik angyalkórus tagjai egyszerûen hanyagságból nem teljesítik a feladatukat, esetleg bérköveteléseik miatt szüneteltetik ezt a munkát vagy, s erre gondolni is merészség, de mégis okunk van rá, hogy feltételezzük: az angyaloknak ez a kórusa egyszerûen hagyta magát lefizetni, igen, s okunk van azt is feltételezni hogy tudjuk, kiktõl, igen, merjük kimondani, a gyógyszergyáraktól, s az emberi szorongás fenntartása kettejük közös érdeke és mûve. Kérem, a Tisztelt Hallgatóságot, ezt csak mint feltételezést vegyék figyelembe, elõadásomnak ez a része költõi munkám része, semmiféle felelõsséget nem vállalok érte, bíróság elé emiatt nem citálhatnak. De azért fontolják meg a benne foglaltakat.

Az angyalok negyedik és harmadik karának (kórusának) tárgyalását összevonnám. Teszem ezt azért, mert szerepükben sok közös vonást látok. A negyedik kar feladata ugyanis az elõzõek összehangolása, a kilencedik, nyolcadik, hetedik, hatodik, ötödik kar munkájának logisztikáját õk tervezik meg, a harmadik kar pedig Isten igazságosságát hirdeti, ez viszont igazi pr-feladat, s mivel Isten sajtója, hogy’ne’mondjuk nem mindig jó, vagy azt kell feltételeznünk, hogy a logisztika nem százszázalékos, vagy azt, hogy a harmadik kar, az isteni Sajtóiroda nem mûködik makulátlanul, bár közelebb állhat az igazsághoz, legalábbis eddigi tudásunk szerint, hogy annyi ügyet kell fényezni, kozmetikázni, szépíteni, hogy ennél jobban nem is mûködhetnének, s az itt tevékenykedõ angyalok bizony könnyen lehetséges, hogy a világ legjobb sajtósai, s tevékenységüket csak dicséret (ha nem is dicsfény) övezheti.

Az Angyalok második karáról, Tisztelt Hallgatóim, már igazán sokat hallhattak, õk közismertek, õk ugyanis a kerubok. “Sokszemûek, mert közvetlen közelrõl látják Istent, minden tudás elsõ princípiumát.” Õk adják tovább Isten bölcsességét. Hogy ezekrõl a sokszemû angyalokról jutott-e a költõ (az író) annak az eleddig titkolt ismeretnek a birtokába, hogy az eldurrant villanykörte valójában az angyalok tüsszentése, illetve arra, hogy az angyalok illata édes, nedves és színes, ezt épp úgy fedje homály (muszáj fednie, elnézést, Tisztelt Hallgatók!), mint azt, hogyan, miféle úton és módon jutott el ez a hír irodalmunk egyik jeles képviselõjéhez, ki szivárogtatta ki, mi volt az indítéka rá stb.

De most inkább rátérek az Angyalok elsõ kórusára, karára, a szeráfokra. Az Isten iránti lángoló szeretet hatja õket át. És mint az tudnivaló, Tisztelt Hallgatók, hat szárnyuk van. Hogy minek egy angyalnak hat szárny? Hát kettõ, hogy tudjanak repülni, kettõ, hogy megakadályozza õket a repülésben, kettõ pedig azért, mert ha csak négy lenne, akkor ugyan már nem tudnának feladatuk elõl elrepülni, s ha akarnák, sem tudnák Istent elhagyni, de akkor még eszükbe juthatna, ha két szárnyacskát lemetszenének, talán elinalhatnának Isten nagy, forró és minden bizonnyal bírhatatlan szeretete elõl. (Persze ez csak feltételezés, hiszen minden Angyal szintén bírhatatlan, ahogy a költõ állítja, s lehet, hogy épp ezért úgy’ahogy el is tudják viselni egymást.)

No most, hogy a felsorolt angyalok közül, melyik zöld-fehér, s melyiknek a támogatásáért vagyunk oly büszkék László atyára, amint azt (a büszkeséget) elõadásom elején már említettem, Tisztelt Hallgatók, azt hiszem, ezt nem nehéz kitalálni, akinek füle van a hallásra, meghallja, s tisztelettel adózik, s meghajlik László atya nagysága, a mi atyánk nagy-nagy és végetlenül bölcs és tisztelnivaló tervei elõtt.

Elõadásom végén felhívnám a figyelmet a http://angyal.lap.hu internetes portálra, ahol oly sok mindent megtudhatnak még az angyalokról, s bár tudom, ez nem a hirdetés helye, de hadd hívjam fel az Önök Tisztelt Figyelmét egy kihagyhatatlan és nagyszabású tanfolyamra, az Angyalkurzusra, melynek elsõ részében meditatív hétvégén vehetnek részt, ez a szellem és a Lélek ünnepévé válhat Önök számára, jelentheti a gyó<->gyulást, új, boldog, harmonikus, szeretettel teli élet kezdetét, vagy az eddigi még szebbé tételét. Lehetõségük nyílhat arra, hogy kinyíljanak az angyali szférának, és a létrejött fényhídon át kapcsolatot teremtsenek azokkal a csodálatos lényekkel, akik eddig is segítették útjukat és már alig várják, hogy kitárják feléjük a szívüket. Két nap során gyakorlatok, meditációk és angyalok segítenek abban, hogy felvegyék velük a kapcsolatot, amely az Önök Tisztelt és Szabad Akarata szerint az Önök élete végéig tartó, örömteli, és fényes együttmûködéssé válhat, természetesen nem másban, mint a Szeretetben. Az Angyalkurzus második részében napi szintû kapcsolatot alakíthatnak ki angyalaikkal vagy más égi segítõikkel, egyre emelkedettebb életet élhetnek, újabb és újabb lehetõségek bontakoznak ki Önök elõtt. Személyes fejlõdésük mellett a Föld, a bolygó fejlõdését is befolyásolhatják. Ezen a kurzuson az angyalok segítenek Önöknek abban, hogy személyes életfeladatuk mellett felismerjék bolygószintû életfeladatukat is. A tanfolyamvezetõ személyét és elérhetõségét az említett internetes lapon megtalálják. Köszönöm Tisztelt Hallgatóim figyelmét.

Kérdés?

Kategória: Archívum  |  Rovat: -  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.