Czeglédi András: Ukronikus keresztkapcsolódások

Bloch – Lukács – Mannheim – és egy futó kitekintés

Tanulmányomban a három jeles gondolkodó ukronikus kötődéseit vizsgálom. Az első részben általánosságban és bevezető jelleggel tárgyalom az ukrónia kérdéskörét (I). Majd a második részben az ukronikus Bloch-nál, Lukácsnál és Mannheimnál játszott szerepére és az egymás közötti kölcsönhatásokra kérdezek rá (II). Végül egy rövidke Bloch-szöveget veszek górcső alá a Spurenből [Nyomokból], futó kitekintéssel Walter Benjaminra. (III). Semmiképp sem cél valaminő kicentizett arányosság, minuciózus kiegyensúlyozottság az egyes szereplők között – a kapcsolódások és kölcsönhatások lényegiek, de e történet főhősét Ernst Bloch-nak hívják.1

 

 

(I) Mit értünk ukrónián, milyen megkülönböztető jegyei és karakterisztikumai vannak az ukronikus gondolkodásnak?2

Az etimológiával kezdve: az ukrónia az utópia mintájára képzett neologizmus. A kifejezést 1857-ben alkotta meg a francia neokantianizmus atyja – tanítványai közé tartozott többek között Émile Durkheim –, Charles Renouvier. Az ’u’ fosztóképző az utópia esetében a toposzra, a helyre vonatkozik, az ukrónia esetében pedig a kronoszra, az időre. Utópia: sehol-föld; ukrónia: semmikor-idő. Manapság legmaszatolósabb és különösen angolszász területen erősen elterjedt válfajában az ukrónia bármiféle kontrafaktuális, alternatív történelmet egyaránt jelöl. Ám a Renouvier-t követő voltaképpeni ukronikus hagyomány jóval szűkebb értelemben kontrafaktuális. Egy kortárs értelmező, Peter Rodiek találó megfogalmazása után szabadon: az ukrónia nem önkényesen megalkotott imaginárius, hanem lehetőség szerint plauzibilis hipotetikus múlt és jelen. Vagyis olyan u-kronosz, amelynek segítségével elbeszélhető a múlt és a jelen, de nem úgy, ahogyan ténylegesen megtörtént, hanem úgy, ahogy megtörténhetett volna. S az ukrónia a maga klasszikus formájában nem csupán plauzibilis, hanem lehetőleg koherens egész is.

Vegyük röviden egy jól ismert, népszerű szerző viszonylag ismeretlen ukronikus regényét – a regény a mai napig az egyik legelterjedtebb ukronikus műforma, ebben is örököse az oly jellegzetesen XIX. századi Renouvier-hagyománynak –, francia és német utalásokkal, különös áthallásokkal a Bloch számára is oly fontos 1968-ról, s némileg travesztálva a hírneves remény elvét. Jorge Semprun egy egész regényt írt erről a másként sikerülő (nyugati) ’68-ról, L’Algarabie címmel. A rövid tartalom: egyfajta alternatív hetvenes évek közepén kísérjük figyelemmel egy spanyol emigráns utolsó napját a polgárháborús Párizsban; 1968-ban a francia fővárosban létrejött a Második Párizsi Kommün, amely ugyan lassan periferizálódik, de még mindig uralja a Quartier Latint és környékét.

Már egy ilyen kurta összefoglalás is jelzi az ukrónia két legjellegzetesebb vonását: az ukronikus csomópontot és a hitelesítés problematikáját. Előbbi annyit tesz, hogy egy történelmi csomóponton (ez a Renouvier-féle nœud de l’histoire) bekövetkezik egy alapvető fontosságú, a későbbieket döntően meghatározó álesemény, s innentől fogva másként alakul a számunkra ismert történelem.3 A hitelesítés pedig ott érhető tetten, hogy az ukrónia mindig reáltörténelmi eseményekre támaszkodik, többnyire „nagy nevekre”, ismert történelmi személyekre épít, és valamiként hihetővé teszi a kontrafaktualitást. Semprun pl. valós szerzői önéletrajzi részletek sokaságával dúcolja alá a főhős történetét, s a hetvenes évek közepi fiktív-alternatív Párizs erősen hajaz az akkori Bejrút (libanoni polgárháborús) valóságára. De akadnak frivol hasonlóságok a korabeli Berlinnel is: a központi kormányzat fallal választja le az ukronikus enklávét, szigorú be- és kiléptetési rendszer uralkodik, s még egy Checkpoint Danny is akad (Daniel Cohn-Bendit nyomán nevezik így). Észreveendő: eltérően a legtöbb, (túl)determinált utópiától, az ukróniák többnyire viszonylag széles mozgásteret mutatnak föl – felvillantva annak lehetőségét, hogy tényleg történhetett volna másképp, mint ahogyan történt.

Továbbá: az ukrónia nem önálló zsáner, és semmiképp sem csupán szövegekben jelenhet meg; sokkal inkább egy narratív módról, fogásról van szó, amely felléphet a legkülönbözőbb műnemekben és műfajokban. Léteznek ukronikus filmek, színdarabok, s az ukronikus attitűd szó szerint kitapintható képzőművészeti alkotásokban is – bármiben, aminek köze van történetekhez.4

És az ukronikus jelen lehet egy egészen specifikus szövegfajtában is – a filozófiai textusban. Az érdeklődő hazai olvasók tudják: a minden bizonnyal legcsodálatosabb magyar nyelvű ukróniát, filozófiai, eszmetörténeti és reáltörténelmi reflexió és szépirodalmi fikció egészen kivételes ötvözetét bizonyos Bibó István jegyzi.5

A német nyelvű ukronikus gondolkodás – mellyel Blochék természetesen már kamaszkorukban ismeretséget kötöttek – különös leágazása a nietzschei bölcselet. Dióhéjban: a filozófus formailag nem használta, minden valószínűség szerint nem is ismerte az ’ukrónia’ kifejezést. Ráadásul soha nem is írt teljes és önálló ukronikus művet; ugyanakkor mélyen ott húzódik az ukronikus mozzanat az életműben, s a legklasszikusabb, Renouvier-féle vallás- és kultúrtörténeti ukrónia sajátos és tartós háttérműködése figyelhető meg. Itt most érintőlegesen sem tárgyalandó, hogy mindezek mögöttes mozgatórugója a létprioritással szemben egyfajta időprioritás előtérbe kerülése Nietzschénél.6

 

 

A kései Nietzsche-œuvre ukronisztikusan legfontosabb alkotása az Antikrisztus (ennek igen különös, meglehet, szándékolatlan blochi rezonanciájára a későbbiekben még utalásszerűen visszatérek). Összeérnek benne az érett és kései életmű ukronikus elképzelései:

– a buddhisztikus Jézus elképzelése (Jézus Buddha volt egy nagyon nem indiai talajon; a hátrahagyott jegyzetanyagból még élesebben kiviláglik, hogy Nietzsche szerint történetileg el lett szalasztva e buddhisztikus Jézus megértése, s talán most kezdünk visszatérni hozzá)

– „látom Cesare Borgiát mint pápát” (azaz Nietzsche látni véli az Umwertung, az értékek átértékelésének nagy és kihagyott lehetőségét, a reneszánsz végső hipotetikus győzelmét a kereszténység fölött; mindez együttjár Luther szerepének átértékelésével – egy folyamatba illeszkedően; a korai Nietzsche számára Luther még dionüszoszi figura; ám itt már Luther az anti-Borgia, az az ágens, aki megmenti, amit nem kéne, s így az átértékelést elszalasztott és kihagyott ukronisztikus lehetőséggé teszi)

– én, Friedrich Nietzsche vagyok az, akivel az Umwertung, az értékek átértékelése mégis valósággá vált (vagyis akivel az ukronisztikus lehetőség megvalósul).

 

 

(II) De mi is a helyzet az ukróniával, ukronikussal Blochnál, Lukácsnál és Mannheimnél? Ismét csak formailag nézve: egyikük sem írt teljes és önálló ukróniát, sőt, amennyire tudható, egyikük sem használta, de legalábbis egyikük sem preferálta a kifejezést.

Ám további közös – és tartalmi – jellegzetesség: az ukronikus mindhármuknál ott van. Hogy miért? Legalább három okból. (i) Egyfelől az ukrónia utópia vonatkozása miatt; (ii) másrészt az aszinkronitás, avagy Bloch-hal szólván: a nem-egyidejűség problematikája okán; (iii) s harmadrészt az előbbi kettővel szorosan összefüggő generációs kérdés nyomán.

(i) Utópia vonatkozás. Evidens: az ukróniának és az ukronikusnak erős a kötődése az utópiához, illetve utópikushoz; s mindhárom férfiú mániákusan és ezer szállal kötődik az utópia nagy diskurzusához. Félreértés ne essék: nem azt állítom, hogy mindannyian ugyanazt értették utópián, s az utópia jelentésének természetesen az egyes életművökön belül is sajátos diakrón mozgása van. Miként viszonylag ismert, Mannheim diskurzusalapító megkülönböztetése így hangzik: az ideológia mindig legitimálja a hatalmat és uralmat, az utópia ellenben tiltakozás a fennálló renddel szemben. Ezért „utópikus az a tudat, amely az őt körülvevő »léttel« nincs fedésben”, azonban a döntő mozzanat ama konkrét cselekvéssé válás, amely „részben vagy egészben szétfeszíti a mindenkor fennálló létrendet”.7 Ám hogy egy új létrendben mi számíthat konkrétan vagy adekvát módon megvalósíthatónak, az mindig kérdéses lehet. S mindez Mannheimnél azzal a meghökkentő következménnyel bír, hogy éppen a morusi utópia tulajdonképpen nem utópia (lévén túlságosan kontemplatív, nem aktivista jellegű). Bloch viszont semmiképp sem szeretné Morust utópikus gondolkodóként kiradírozni; ugyanakkor a konkrét utópia blochi koncepciója nagyonis rímel a mannheimi elképzelésekre a specifikusan aktivista, modern utópizmusról. Mindeközben utópia és ideológia rafinált megkülönböztetése, s egyáltalán az egész tudásszociológiai program Lukács – mármint a bolsevik fordulata utáni Lukács – számára inkább csak afféle kifinomult polgári zsákutca, még azzal a mannheimi engedménnyel-megszorítással is, hogy „a történelmi folyamatban az utópikus és ideologikus mozzanatok nem vegytisztán állnak szemben egymással”.8 A fordulata utáni Lukács egyértelműen és világosan a szocialista utópiakritika – értsd: a szocializmus nem holmi elvont utópia, hanem egzakt tudomány és eleven mozgalom – kiterjedt hagyományához csatlakozott (ezen mit sem másít, hogy a későbbiekben – hol külső, „pártszerű” nyomásra, hol érezhetően belső szellemi indíttatásból, s többnyire a kettő elválaszthatatlanul összefonódó kontextusában – sokat bírálta korai marxista korszakát; eme önbírálat folyton visszatérő eleme a Hegel-kritika, illetve a saját utopisztikus messianizmus kritikája). E hagyomány felől nézvést az utópia nem adekvát eszköz a kitűzött cél eléréséhez – amely cél persze mozgalmi marxista önértése szerint nem egy majdan elérendő állapot, hanem gyakorlat és elmélet sajátos egysége, azaz egyszerre tudomány és politikai-kulturális mozgalom.

Bárhogy is legyen, megismételném: mindhárom címszereplőnk mániákusan és egy életen át kötődött az utópia nagy (modern) kihívásához. A modern utópia időbeli dimenziója pedig idővel – a modern idővel – egyre erősebbé vált (különösen a glóbusz felfedezetlen tájainak összezsugorodásával, s a modern haladásgondolat felemelkedésével, majd ismétlődő kríziseivel).

(ii) Aszinkronitás, nem-egyidejűség. Ha már szocialista utópiakritika és idő vonatkozás, akkor Marx és egyenlőtlen fejlődés. Ne feledjük a tán legtriviálisabbat: Bloch, Lukács és Mannheim mindannyian intenzív Marx-olvasók; s ne feledjük az egykoron oly triviálisat: részint épp az utópiakritika révén lett Marx, lettek Marxék az egyenlőtlen fejlődés diskurzusának vélhetőleg legfontosabb alapító figurái. Egy idevágó híres Engels-citátum szerint: az utópisták „arra kényszerültek, hogy fejből konstruálják meg egy új társadalom elemeit, mert ezek az elemek magában a régi társadalomban nem léptek még nyilvánvalóan előtérbe; új építményük alapvonásait keresve csak az észhez fordulhattak, mert még semmiképp sem fordulhattak az egykorú történelemhez.”9 Ez azonban nem azt jelenti, hogy Marxék utópiakritikája s általa a nem-egyidejűség hangsúlyozása a régmúltra korlátozódna. Hiszen „mi [németek] filozófiai kortársai vagyunk a jelennek, anélkül hogy történelmi kortársai lennénk”, mivel a német társadalmi, politikai stb. viszonyok összességében közismerten „a történelem színvonala alatt” állnak, ám egyúttal létezik egy német filozófia, amely a történelem nívóján áll, s csúcsteljesítményeként fel tudja mutatni
Hegelt.10

Persze nem Marx volt a nem-egyidejűség témájának kizárólagos forrása. Ez átvezet minket a harmadik ponthoz.

(iii) Generációs kérdés. Címszavakban: Wilhelm Pinder: Das Problem der Generationen in der Kunstgeschichte Europas (A generációk problémája az európai művészettörténetben); Mannheim közvetítő szerepe; Bloch törekvése – állandó tekintettel Lukácsra –, hogy a „barna lopás” helyett „vörös lopás” történjen.

Mint arra Frederic Schwartz felhívja a figyelmet,11 a nem-egyidejűség művészettörténeti megközelítése Pinder által – mannheimi szocioló­giai közvetítéssel – alapvetően befolyásolta Bloch filozófiai és etiko-politikai elképzeléseit a nem-egyidejűség örvén. Pinder szerint a korstílusok szerinti besorolás merevsége leküzdendő, hiszen a művészettörténeti stílusok nem anonim formaabsztrakciók – a hallgatólagos ellenfél a wölfflini „nevek nélküli művészettörténet” –, s nem libasorban követik egymást, hanem egymásra tolulnak-tolódnak. Le kell számolni az egységes korstílus és az egységes idő képzetével; az egy és ugyanazon időn belül ható személyek és csoportok mindig lényegi különbségeket és nem-egyidejűségeket mutatnak föl. Szubjektíve megélt, minőségi időnek kell a pusztán mennyiségi idő helyére lépnie; a voltaképpeni egyidejűséget és időbeli közösséget a nemzedékek – az ún. nemzedéki entelekheiák – teremtik és hordozzák. E nemzedéki entelekheiák Pindernél beágyazódnak a ’néplélek’ és egy hierarchikusan felfogott ’kultúrtér’ idővel egyre biologizálóbb koncepcióiba (a hierarchia csúcsán, hogy, hogy nem a germán-német kultúrtérrel). A náci hatalomátvételt Pinder lelkes és nagyfokú alkalmazkodása követte, amit idővel árnyalt, hogy az expresszionizmus kapcsán szembekerült a hivatalos és győztes náci fősodorral.12

Mannheim reagálása: elvetendő a biologizmus, de találó, példázatos, sőt zseniális, ahogy Pinder a temporalitást és a generációs kérdést kezeli. Mannheim részint azért tekinti zseniálisnak a pinderi „egyidejűség nem-egyidejűségét” a húszas években, mert a lineáris időfelfogás filozófiailag egyre bevettebb kritikáját (ergo Bergsont, Dilthey-t, Heideggert) saját tárgyára alkalmazza, s eközben tovább is fejleszti. Részint pedig azért, mert értékes hozzájárulásnak látja a világégés után robbanásszerűen növekvő generációs – különösen a generation gap – irodalomhoz. Gondoljunk bele: ha volt európai lost generation, akkor Mannheim, Bloch és Lukács egyaránt odatartoztak. Mannheim persze elveti a generáció pinderi biologizálását, és elemzésében sokrétű társadalmi közvetítést vezet be.

Bloch Korunk öröksége egyetlen szóval sem említi Pindert, de az egész kötetet átjárja – még egyszer: mannheimi közvetítéssel – a pinderi nem-egyidejűség gondolata; szófordulataiban, polifón időfelfogásában stb. Ám e nem-egyidejűséget Bloch nem egyszerűen szociologizálja; teljesen újragondolja. A kiindulópont ugyanaz: „Nem mindenki van ugyanabban a Mostban. Csak látszólag vannak ott”.13 Természetesen a Korunk örökségének szerzője a nemzetiszocializmusban rendkívüli veszélyt lát, mert az rendkívül hatékonyan kombinálja és mobilizálja az egyidejű és nem-egyidejű tendenciá­kat. E híres-hírhedt „barna lopás” tömegkommunikációs és társadalompszichológai szinten annyit tesz, mint elorozni a vörös színt, a vörös zászlót, az utcát, a mozgalmi dalokat, olyan kifejezéseket, mint ’munkás’, ’szocialista’, s egyáltalán a forradalom jelképeit. De nem csupán a „forradalmi látszat inventáriumáról” van szó, hanem a nem-egyidejűségek kijátszásának meglepő képességéről; s a fiatalság, a kisegzisztenciák többségének, de még a szervezett ipari munkásság egy nem jelentéktelen részének megnyeréséről, majd a legkülönbözőbb társadalmi aktorok belülről is sikeres Gleichschaltungjáról – a belső egyenáramúsítás is diadalmasnak bizonyult.

Bloch briliáns, polifón idődialektikát szegez szembe mindezzel. Schwartz „red theft”-nek nevezi a dolgot, vagyis – cum grano salis – vörös lopásnak. Így pl. a ’haza’ (Heimat) roppant fontossá lesz Bloch számára – nem mint valami egykoron volt; nem nosztalgikusan-giccsesen. Ellenkezőleg: a haza különös közeledési folyamat, amely egyre újabb haza-projekciókat tesz lehetővé, s amelyben mindig felismerhetővé válik egy „még-nem”. A haza ekképpen folyamatos megérkezés, haza-teremtés, jövőorientált „multiverzum”. Ha vehetem magamnak a szabadságot: ezt a Heimat-felfogást konzisztensen követve az ún. Heimat-filmek foglalata és esszenciája nem, mondjuk, Hans Deppe kosztümös-klasszikus zsánerfilmje, a Grün ist die Heide (Zöld a puszta) az ötvenes évek elejéről, sokkal inkább Kubricktól a 2001 Űrodüsszeia vagy Tarkovszkij Solarisa (tulajdonképpen Tarkovszkij összes alkotása a Solaristól kezdve csodás Heimat-film a megérkezésről, multiverzumról és haza-teremtésről).14

A blochi nem-egyidejűség az idő réseiben, intermundiumaiban és interregnumaiban mindig lehetőséget pillant meg; vádolják is rendesen történelmi katasztrófaturizmussal. Ám nem zavartatja magát: „Nyitott szemmel nézünk itt körül. Egyszerre rohad s vajúdik a kor. Nyomorúságos és gyalázatos a helyzet, a kiút kacskaringós”.15 Bloch nem-egyidejűségről szőtt történelemfilozófiai és teológiai gondolatait keresztül-kasul átjárja az ukronikus; akárcsak Nietzsche, ő is látni véli a nagy és kihagyott lehetőségeket – pl. természetesen nem Cesare Borgiát mint pápát, hanem Thomas Münzert mint diadalmas parasztkirályt és a reformáció korának legigazabb gondolkodóját: Thomas Müntzer als Theologe der Revolution (Thomas Münzer mint a forradalom teológusa).16 S bármiként is hangozzék manapság, illetve minden korai Lenin-kritikus (Rosa Luxemburg közeli), majd kései antisztálinista megjegyzés dacára, egyáltalán az életmű független baloldali, antiautoritér tendenciái ellenében, egy jó hosszú „még-nem”-ben az első két szovjet vezető a ma Münzere Bloch, „az októberi forradalom német filozófusa” számára (s hogy még faramucibb legyenek mindenek: az epitheton ornanst a szovjet fejlődéssel szemben is kritikus, nyugatnémet radikális balosok aggatták rá az NDK-ból az NSZK-ba emigráló bölcselőre – a lehető legelismerőbb jelleggel).

És miként fest a nem-egyidejűség Lukácsnál? Hát meglehetősen komplex viszony fűzte hozzá. Itt most futólag csak két aspektust emelnék ki: azt, ahogy a nem-egyidejűség és az orosz problematika összekapcsolódik nála (1); másrészt azt, ami ukronisztikus a bolsevik fordulatában (2).

(1) Ismert, hogy Lukács már premarxista korszakában is nagy érdeklődést tanúsított az orosz kultúra és az orosz fejlődés iránt. A Dosztojevszkij-jegyzetekben az alábbi, meghökkentően nem-egyidejű, ukronisztikus gondolatmenetbe ütközhetünk: Nietzsche európai összefüggésrendszerben szinte jelentéktelen, hebbeli-hegeli mellékvágány, ám Kirillov-Nietzsche „antropológiai” ateizmusának fölénye nyilvánvaló a csupán kozmológiai, európai ateizmussal szemben.17 Bolsevik megtérése után pedig Lukács megörökölte a nem-egyidejűség alias egyenlőtlen fejlődés diskurzusának egész orosz variánsát… Pl. lehetnek-e az utolsókból az elsők? Mir és obscsina, a közös földtulajdon orosz formái szolgálhatnak-e valamiféle kommunisztikus közösségi tulajdonlás alapjául? Lehet-e Csernyisevszkij az igazi Hegel?18

(2) ’Megtérés’, ’utolsókból lesznek az elsők’ – nem véletlen a vallási konnotáció. Minden kortárs tanú hangsúlyozza, amit a későbbi kutatás is megerősít: Lukács Heidelbergben vagy a Vasárnapi Körben semmi jelét nem mutatta valamiféle prebolsevizmusnak, de még csak mérsékelt szocialista meggyőződésnek sem. Odafordulása a bolsevizmus felé törés volt és ugrás, metanoia, megtérés. Közvetlenül a kommunista pártba belépése előtt még így írt: „a bolsevizmus azon a metafizikai föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin mondja a Bűn és bűnhődésben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes ezt a hitet osztani”,19 s félreérthetetlenül elveti a bolsevik opciót. Pár nappal később viszont már elfogadja, s úgy véli: wrong or right – my party. Alig valamivel később a Taktika és etikában már ott a híres-hírhedt Hebbel-idézet: „És hogyha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt helyezte volna – ki vagyok én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?” Mintha Lukács elágazó ösvények kertjét látná, s nem-egyidejűleg különböző csapásokon indulna el. Hogy ez a nem-egyidejűség egyszerű, kronológiai egymásutániság volna? Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. A Lukács-kutatásban visszatérő álláspont, hogy bár a premarxista és marxista korszak között természetszerűleg szakadék húzódik, ám legalább ennyire jelentőségteljesek a folyamatosság tendenciái, sőt bizonyos ciklikus hullámzások politikailag aktív, esztétikailag csendesebb vagy egyenesen néma, illetve politikailag apatikus, esztétikai alperiódusok között.20

 

 

(III) Befejezésképp álljon itt egy rövid részlet Bloch Nyomokjából, majd néhány zárómegjegyzés.

 

Függelék: A senkiföldje

 

Emlékeztető: Egyszer egy bölcs barát ezt a kérdést kapta: lehetnek mégoly mélyek és bölcsek is a beszélgetéseink, de milyen némák a kövek és mennyire nem indíthatjuk meg őket; milyen hatalmas a világmindenség és milyen szegényes ehhez képest Szent Péter-templomjaink „magasa”; vajon mit szólna a Föld maga, ha egyszer felnyithatná a száját Lisszabontól Moszkváig, és csak néhány ősi szó dörgedelmét kiálthatná szét, orfikusan? Erre azt felelte a bölcs barát, a kultúra lokálpatriótájaként: a pofon nem érv, és a Föld? hát, valószínűleg csupa badarságot szólna, hiszen nem olvasta Kantot és Platónt sem.21

 

Ismert és a szakirodalomban konszenzuális: a „bölcs barát” Lukács. Az utalások Lisszabonra és Moszkvára, illetve arra, hogy a Föld Lisszabontól Moszkváig felnyitja a száját akarva-akaratlanul igen jelentékenyek és sok mindent gondolati mozgásba hozhatnak. Az 1755-ös lisszaboni földrengés óriási sokk volt a kortársak számára, alapvetően rendítette meg a felvilágosodás addigi hegemón opitimizmusát, újra fellángolt a teodícea-vita stb. ’Moszkva’ pedig a napnál is világosabb jelölője a politikai földrengésnek, méghozzá nem csupán annak a bizonyosnak, amely tíz nap alatt megrengette a világot, hanem talán általában is egyfajta állandó, grandiózus, sztereotipikusan orosz érthetetlenségnek (Tyutcsev nevezetes soraival szólván: „Oroszhont ész nem éri fel, / És puszta rőf hiába méri: / Ő más mértéket érdemel – / Oroszhont hinni kell. Megéri.” (Galgóczy Árpád fordítása)

Bloch rövidke története ukronikus elbeszélés lenne? Aligha; teljesen világos, hogy nem tesz eleget Rodiek kritériumainak, vagyis nem lehetőség szerint plauzibilis alternatív történelem. Amire a „bölcs barát” (Lukács) felhívja az elbeszélő (Bloch) figyelmét, az éppen az, hogy ez csak egy önkényesen megalkotott imaginárius történet.22

De pont ezáltal rajzolódik ki egyfajta – vagy inkább: az – utópikus-ukronikus intelem: az utópia semmiképp sem csupán afféle senkiföldje, az ukrónia, az ukronikus semmiképpen sem csak pőre válasz a mi lett volna, ha?, mi lenne, ha? kérdéseire. Az utópia találkozási tér, az ukrónia találkozási idő – igen, elsőrendűen a „kultúra lokálpatriótái”, Platón és Kant szorgalmas olvasói részére (még ha – minden személyes és politikai vonzalom dacára – kimondottan kulturális kérdésekben oly élesen szembe is kerülnek egymással, mint Bloch és Lukács); de végső vonatkozásában egy jövőjére nyitott emberi világ egésze számára. Bloch ukronikus-utópikus bölcselete, egyszerre építve a legmélyebb kilátástalanságra, a „nyomorúságos és gyalázatos helyzetre”, illetve a „remény elvére”, az eljövendőre emlékezés paradox munkáját gyakorolja. Hisz’ bármennyire is összekaptak pünkt a Nyomok kapcsán Benjaminnal – a kongeniális barát úgy érezte, hogy Bloch az ő legprivátabb gondolatvilágába hatol be –, és olykor bármennyire is mást gondoltak az avantgarde és aszinkronitás kapcsolatáról – Bloch mindig is úgy vélte, hogy az avantgarde az, ami a nem-egyidejűségek feldolgozásában és egyidejűvé tételében a legérdekesebb lehet; Benjamin tulajdonképpen nagyon hasonlóképp gondolta, mégis egészen máshogyan –, ám bizonyosan még a hangsúlyokban is egyetértettek a német történelemfilozófia vélhetőleg legukronikusabb hangoltságú gondolatvezetése kapcsán: „[m]inden korszakban újból meg kell kísérelni, hogy elragadjuk a hagyományt a konformizmustól, mert az mindig maga alá akarja gyűrni. (…) Csak olyan történetíró képes az elmúlt dolgokban fölszítani a remény szikráját, akit egészen áthat az, hogy még a halottak sem lesznek biztonságban, ha győz az ellenség. És eddig még mindig győzött.”23

JEGYZETEK

 1. Bloch-hoz máig a legteljesebb magyar nyelvű bevezető irodalom: Mesterházi Miklós: Ernst Bloch, avagy az örökség művészete. Budapest, Akadémiai, 1991. A nem specialista érdeklődőknek a német nyelvű szakirodalomból leginkább ezt ajánlanám: Beat Dietschy – Doris Zeilinger – Rainer Zimmermann (Hg.): Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs. Berlin-Boston, De Gruyter, 2012. Angolul pedig ezt: Peter Thompson – Slavoj Žižek (eds.): The Privatization of Hope: Ernst Bloch and the Future of Utopia. Durham, NC: Duke University Press, 2013.
 2. Minderről jóval kimerítőbben és cizeláltabban írtam itt: Czeglédi András: „Ukrónia és vidéke – avagy semmikor-nincs az egész világ”. In 2000, 2013. november, 19–27.
 3. Az egyébként irodalomtörténetileg és esztétikailag aligha legfontosabb, legsikerültebb Semprun-művek közé tartozó L’Algarabie-t ukronikusan az is kitünteti, hogy míg általában a kontrafaktualitás kapcsán a POD (point of divergence), tehát egy elkülönböződő eseménysor kerül előtérbe – kombinálódva esetleg egy alternatív technikai scifi, steampunk, dieselpunk, cyberpunk stb. világgal, vagy akár fantasy elemekkel –, specifikusan az ukrónia kapcsán a (reál)történelmi mozgástérre (szűkösségére–tágasságára) és az emberi ágensek döntéseire helyeződik a hangsúly.
 4. E sorok írója szenvedélyes rajongója az ukronikus vicceknek. Itt is felhívnám a figyelmet Dalos György tiszteletreméltó Stirlitz-gyűjtésére, amely lapunk 2006 júliusi-augusztusi duplaszámában jelent meg. Vö. Dalos György: „Stirlitz, a vicchős, avagy a homo sovieticus paródiája”. In 2000, 2006. július-augusztus, 74–79.
 5. Lásd: Bibó István: „Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna…” In Válogatott tanulmányok IV. Magvető, Bp., 1990 (szerk. ifj. Bibó I., Hegedős M.), 265–282.

A kortárs magyar irodalom is gazdag ukróniákban. Csak két kiragadott, izgalmas, ugyanannál a kiadónál megjelenő, szinte sorozat jellegű példa az utóbbi évekből: Cserna-Szabó András, Szálinger Balázs (szerk.): A másik forradalom. Alternatív ötvenhat.  Cser, Bp., 2016; Cserna-Szabó András, Fehér Renátó (szerk.): Nézzünk bizakodva a múltba! – alternatív Trianon. Cser, Bp., 2020.

 1. Lásd ehhez Hévizi Ottó roppant fontos könyvét: Hévizi Ottó: Idő és szinkretizmus: állandó tekintettel Nietzschére. Kalligram, Bp./Pozsony, 2013, valamint az alábbi lábjegyzetet az időprioritás gondolatához: Czeglédi András: „Voltamképpen”. In Terminusok: Idők, mértékek, alakzatok: Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019. (szerk. Pongrácz T., Valastyán T.), 123–130.
 2. Mannheim Károly: Ideológia és utópia. Atlantisz, Bp., 1996 (ford. Mezei I. Gy.), 221.
 3. Uo. 233.
 4. Friedrich Engels: Anti-Dühring. Szikra, 1950, 274.
 5. Vö. A hegeli jogfilozófia kritikájához, MEM 1, 378. skk.
 6. Lásd: Frederic J. Schwartz: „Ernst Bloch and Wilhelm Pinder: Out of Sync” In Grey Room, No. 3 (Spring 2001), 54–89.
 7. Az ún. expresszionizmus-vita teoretikus aspektusait itt most vázlatosan sem ismertetnők, csak utalunk rá, hogy egészen elképesztő keresztkapcsolódások és -frontok jöttek létre. A náci fősodor mindig is szembenállt az elfajzottnak tekintett modernizmussal, progresszív művészettel, de Goebbels hathatós támogatását élvezve – és Rosenberg hatalmi-ideológiai befolyását visszaszorítandó – egészen a harmincas évek közepéig létezett törekvés egyfajta „árja”, „északi” expresszionizmus kialakítására, kisajátítani-integrálni próbálva olyan fontos alkotókat, mint Barlach vagy Benn. Az eleinte vacilláló Führer egyértelmű véleménynyilvánítása után természetesen Goebbels is visszakozott. A német nyelvű marxista emigrációban nagyjából egyidejűleg zajló vita – itt Lukács volt az expresszionizmus legfőbb ostorozója, s Bloch az egyik, ha nem a legfontosabb vitapartnere – látszólag ellentétes esélyekkel indult, szép számú expresszionista vagy ex-expresszionista művész baloldali elkötelezettsége miatt. Itt is hatalmi szó döntött, s hát itt sem az expresszionizmus javára.
 8. Ernst Bloch: Korunk öröksége. Gondolat, 1989 (ford. Bendl J.), 111.
 9. Legkésőbb ezen a ponton bevallandó: azok közé tartozom, akik Blochból az aszinkronitás gondolatát, pontosabban az aszinkronitás diskurzusához kapcsolódását vélik a legmaradandóbbnak. Ez a diskurzus ugyanis, vélném, talán elevenebb, mint valaha; miközben ilyesmi Bloch mai hatásáról persze nemigen állítható. Csak néhány kiragadott magyar példára szorítkozva, mindenfajta teljesség igénye nélkül: a legkülönbözőbb hazai szerzők tárgyalják az aszinkronitáshoz kötődő legkülönbözőbb kérdéseket – gondoljunk mondjuk Bán Zsófia Turul és dinójára (naná, hogy a kötet címadó írása is lapunkban jelent meg, a 2010 júniusi számunkban), Melegh Attilára, amikor az államszocialista közelmúlt nem-egyidejűségeivel foglalkozik – neki explicite és koncepcionálisan fontos vonatkozási pontja Bloch –, Nádasdy Ádámra bármikor, amikor az ún. ’nemzeti oldal’ kifejezésen töpreng, vagy Vitányi Ivánra szintén bármikor, amikor a népművészet kortárs tétjére reflektál.
 10. Bloch: I. m., 11. A fordításon némileg módosítottam – Cz. A.
 11. Itt is nyilvánvaló, hogy Bloch folyamatos szellemi párbeszédben áll Mannheimmel, akinek kitüntetett problémája a történetileg-kronológiailag lényegében egyidejű Morus és Münzer nem-egyidejűsége. Így Mannheimnél Morus akozmikus radikalitása csak a platonizáló, a tiszta gondolatiságra épülő és hagyatkozó hagyomány folytatása, míg Münzerrel először tör át a voltaképpeni (modern) utópikus gondolat: az utópikus tett gondolata. Lásd ehhez Hidas Zoltán remek tanulmányát: „Az utópikus tett. Mannheim Károly utópiafogalmához”. In 2000, 2006. május, 58–64.
 12. Lukács György: A regény elmélete. Dosztojevszkij-jegyzetek. Gond-Cura, Bp., 2009 (ford. Mesterházi Márton és Tandori Dezső), 271. skk.
 13. Nyilván nem lehet, nemcsak valamilyen vélt vagy nagyon is valós volumenitás miatt nem, hanem mert a szent szöveghelyek párt-egyházi értelmezése szerint Marx az igazi Hegel. De Hegel eme megigazulásának szovjet – valójában mélyen orosz – története integrálja az orosz forradalmi demokrata hagyományt, inkluzíve Nyikolaj Gavrilovicsot is. Ian Fairley találó megfogalmazásával élve: „A bolsevizmus (…) a világszellem örökösévé válik: Oroszország lép Poroszország helyére.” Uő: „A fiatal Lukács dialógusai”. In Fordulat különszám (1985), „Lukács György 1885–1971”, 7.
 14. Lukács György: „A bolsevizmus mint morális probléma”. In uő: Történelem és osztálytudat. Magvető, Bp., 1971, 17.
 15. Lásd ehhez a magyar nyelvű szakirodalomból Vajda Mihály, Hévizi Ottó, Fekete Éva vagy újabban Fekete Kristóf munkáit. Fekete Éva és Fekete Kristóf még a Regény elméletének „transzcendentális otthontalansága” és a kései esztétika otthontalanság koncepciója között is elsősorban a kontinuitást emelik ki, meggyőző módon.

Itt jegyezném meg: némileg sajnálatos, hogy a ’transzendentale Obdachlosigkeit’ magyar fordításaként a ’transzcendentális otthontalanság’ honosodott meg. Az ’Obdachlosigkeit’ radikálisabb-szörnyűbb, mint az otthontalanság; inkább a ’hajléktalanság’ adja vissza. Aki otthontalan, még nem feltétlenül hajléktalan; a hajléktalan viszont mindig otthontalan, s még több, illetve még kevesebb is annál…

 1. Ernst Bloch: „Nyomok” (ford. Simon-Szabó Á.). In 2000, 2019. november, 35.
 2. Mely önkényesen megalkotott imaginárius történet különös módon visszautalhat (ténylegesen vagy ukronikusan) Lesznai Anna és Lukács György híres pengeváltására a bolsevizmus messianisztikus igényei kapcsán. Lesznai évtizedekkel későbbi visszaemlékezése szerint: „»Jó, mondtam, az emberek üdvözülni fognak, ha ti megváltjátok a világot, de mi lesz a többi kreatúrával? Mi lesz a növényekkel, állatokkal? Tudod, hogy én nem akarok nélkülük üdvözülni.« Mire Lukács azt mondta: »Még a kövek is üdvözülni fognak.«” Vezér Erzsébet, Karádi Éva (szerk.): A Vasárnapi Kör. Gondolat, Bp., 1980, 55. Még távolabbról pedig kézenfekvő a messianisztikus allúzió egy korábbi Lukácsra, ugyanis 19, 37-40-re (vö. különösen: „Mondom néktek – felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!”)

Köszönöm Tóth-Barbalics Istvánnak, hogy minderre felhívta a figyelmemet.

 1. Walter Benjamin: „A történelem fogalmáról” (ford. Bence György). In uő: Angelus Novus. Magyar Helikon, Bp., 1980, 964.
Kategória: Archívum  |  Rovat: (2000 leütés)  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.