Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Szilágyi Ákos - A vers húsa*

*A 2000 folyóirat által szervezett, 2014 decemberében tartott Szegénységkonferencia Borbély Szilárdra emlékező részében elhangzott szöveg kibővített változata. A Halotti pompa szegénysége 1 „»Et incarnatus est« – a mondat … Folytatás

Vezérdemokrácia vagy cezarizmus?

„…a fasizmust [a szerző] abszolút antidemokratikus valamiként fogja fel, miközben valójában csak az igazi demokrácia liberális felbomlasztásával áll ilyesfajta abszolút ellentétben. Itt a szerző nézetem szerint nem tartja elég … Folytatás

A sivatag törvénye

AUSCHWITZ ÉS TRIANON1 Lehetséges-e a magyar politikai nemzet emlékezetét, identitását Trianonra mint abszolút veszteségre, valamilyen új, második Mohácsra alapozni, ahogyan azt 1920 után – a „történelmi Magyarország” elvesztését … Folytatás

Állam és formalizmus

„A szobrászok – mondta Merkurov szobrászművész az építészek kongresszusán – megbíztak, hogy adjam át önöknek: tegnap agyoncsaptuk az utolsó formalistákat is (nevetés, taps). Személy szerint én egymagam nyolcat csaptam agyon (viharos … Folytatás

A demokrácia konszolidálhatatlansága

Királyságot csak a szabályok betartásával lehet vezetni; csatát csak a szabályok megtörésével lehet nyerni… (Tao Te King 57, 1-2) A latin eredetű „consolidálni” szó jelentését az 1865-ös Közhasznú Magyarázó Szótár így adja … Folytatás

Módok módosítása

„…orrukban csak magyar mód csillog egy kis aranydrót.” (József Attila: A kanász) Mindenki másképp csinálja – ahogy az ismert sláger refrénjében áll. Másképp, vagyis más módon. Ahányfajta cselekvés és ahány cselekvő alany … Folytatás

Kettőről az egyre

„Mi törjük el, repesztjük ketté, mi egyedűl és mi magunk azt, ami egy és oszthatatlan.”[1. Pilinszky János: Egy életen keresztül. In uő: Összes versei. Osiris Kiadó, 2006. 109.] (Pilinszky János) „Mi egy rész vagyunk, amelynek … Folytatás

Marginália és kommentár

Elméleti, tehát elsõdlegesen értelmünkhöz szóló, értelmi erõnket próbára tevõ szöveg folyamatos értelmezõ olvasása közben az olvasó értelme – olyan- amilyen, akkora-amekkora, szakszerû vagy szakszerûtlen, éberen figyelõ és … Folytatás

Populizmus és közvetlen demokrácia

A közember a demokrácia (és saját) megcsúfolásának tartja, hogy nem »a nép», hanem »egy elit« kormányoz, mint ahogy a demokrácia fejére hullanak vissza mindazok a hibák vagy bűnök, amelyeket az éppen hivatalban lévõ kormányzat … Folytatás

Szégyen és gyalázat

“Fogadjuk el, hogy a szégyen olyan jelenlegi vagy múltbeli vagy jövőbeli rossz miatt érzett fájdalom és aggodalom, amely gyalázatot látszik hozni ránk, a szégyentelenség pedig ugyanezen dolgokkal szemben bizonyos megvetés és … Folytatás

Míves semmi

“Õ azonban nem kívánhatott ilyesmit, mert az õ kívánsága nem is volt kívánság, csupán a semmi védelmezése, polgárosítása, a semminek szánt leheletnyi bátorítás, bár akkoriban még az elsõ tudatos lépéseket is alig tette meg … Folytatás

Interregnum (2)

Az interregnumnak nincs általános politikai elmélete, sem pedig örök – politikai rendszerektõl és helyzetektõl független – modellje. Interregnum annyi van, ahány uralmi rendszer. S bár bizonyos jellegadó vonások minden interregnumban … Folytatás

Interregnum (1)

“Furkósbotom bölcsen azt súgja nekem, Ez a rendszer mégis elég védtelen, Hamar összeomlik, bármilyen csodás Pénzügy, hadügy és a közigazgatás. Darabokra törnek husángom alatt. Új aranykor virrad akkor, sõt, még … Folytatás

Rendszerválasztás 2006 (II. rész)

Magyar középosztályok rendszerválasztásai MÁSODIK RÉSZ A rendszerváltás kezdetén a Fideszt jellemezte a legnagyobb fokú türelmetlenség és lázadási hajlam. Ez azonban nem egyszerűen a zömükben huszonéves alapítók és aktivisták … Folytatás

Rendszerválasztás 2006

Két középosztály egy országban "Vannak a középosztálynak rétegei, melyek számára a parlamenti kormányzat előnyös, és vannak rétegei, melyek az autoritativ kormányzástól várják sorsuk jobbra fordulását, illetve biztonságosabb … Folytatás

Spiró György / Fogság

  (Nagyszabás és mértéktelenség) Spiró György regénye nagy lélegzetû mû.[1. … Mely nagy lélegzetû olvasót kíván, rengeteg szabadidõvel, “antikolt” érdeklõdéssel, zsidó származás nem akadály. Ákos javára írom: a “dum … Folytatás

Kitalált hagyomány

Amióta a hagyomány – hagyomány, egyben elveszett hagyomány is. Per definitonem. Elveszett, elsüllyedt, eltûnt, elsinkófált, lappangó hagyomány, amelyet meg kell találni, fel kell fedezni, helyre kell állítani, újra kell éleszteni, meg kell … Folytatás

Homo sacer

A “sacer” szónak a latinban mindig kettõs értelme volt. A “sacer/sacra/sacrum” (áldozat és elátkozott, megszentelt és elkárhozott) éppúgy egyesíti magában a kivételes helyzetnek, az emberi világ rendjébõl kizártságnak e polárisan … Folytatás

A magyar nemzet tribalizálása (2)

A tömegtársadalom tribalizálása a múlt század 60-as éveitõl kezdõdõen világszerte a fogyasztói tömegkultúra általános piaci szervezésformájává vált. A vásárlói tömeg egymással szemben ridegen közömbös vagy harciasan … Folytatás

A magyar nemzet tribalizálása (1)

A törzsek színes és szagos közösségek. A törzsi világ a közvetlen érzékelésben, a testi tapasztalásban létesül, ezen áll és bukik. Szagok, ízek, tapintások világa ez. A törzs tagjai félszagokból megismerik egymást és szagáról … Folytatás

Magyarok kivonulása

A demokráciában nem kötelező részt venni. Még a részvételi demokráciában sem. Sőt, a részvételt meg is lehet tagadni. Mindenkinek szabadságában áll kivonulni és nem kivonulni valamiből vagy valahonnan; kilépni pártból, kormányból, … Folytatás

Banbenben az igazság

Nyelvjáték Mondd meg, miben gondolkodsz és megmondom, ki vagy. Alanyban és állítmányban? Regényben és novellában? Rímekben és jambusokban? Istenben és megváltásban? Népben és nemzetben? Pártokban és hatalomban? Vevőben és … Folytatás

A háború privatizálása

A háború mindennek atyja. [1. Polémosz panton mén patér eszti. (A háború mindennek atyja.) Hérakleitosz: B53 töredék. Magyarul: In: G. S. Kirk – J. E. Raven: A preszókratikus filozófusok,Atlantisz, 1998. 289. Ford.: Cziszter Kálmán és … Folytatás

A kékek és a zöldek

„Mi kék? Az ég. Mi zöld? A föld?” Milyen szép, milyen egyszerű. Milyen megnyugtató. Két szín – a csilló levegőég kék sátora odafenn és a megtartó anyaföld éltető zöldje idelenn – és kész is a világ. Közöttük feszül ki, … Folytatás

A globális szuverén

„Most az USA saját, figyelemreméltó politikai hagyományait követve, az emberi jogilag felkészült birodalmi rendfenntartó szerepét játssza.” (Jürgen Habermas, 1999)[1. Jürgen Habermas: A háború a jog és az erkölcs határán. Élet és … Folytatás

Bíró Péter / Hazafelé

(Itt és ott, két jó barát) Nem is azt kérdezem elsőre, lehet-e, inkább azt, szabad-e ellenállnia az olvasónak e zavarba ejtően, mindazonáltal szándékoltan régimódi regénycímben – Hazafelé („Egész úton hazafelé” stb.) – … Folytatás

Állam és birodalom

Állam és birodalom konceptuális különbségére már Ernest Renan utalt nevezetes elõadásában, melyben a nemzet modern fogalmának meghatározására tett kísérletet: „A Római Birodalom bukása, pontosabban Nagy Károly birodalmának … Folytatás

Szilágyi Ákos: Piranha

Ad notam: „Megjött már a csinn-bumm cirkusz gyerekek, gyerekek…”   én vagyok a z’én vagyok a piránya piránya a természet irányadó paránya paránya sej haj irányhal nincsen baj az aránnyal nyílként … Folytatás

(2000 leütés)

Gyáva, gyáva, gyáva! Gyáva hatalom! Tele a rendõrgatya, mi? Nem meritek újraszámlálni a szavazatokat? Csak hímeztek-hámoztak: ki számolja újra? Na, mégis?! Hát a Jóisten, ki! És ki a Jóisten? Mi vagyunk a Jóisten! Kételkedtek, átkozott … Folytatás

Két globalizáció Magyarországon (2)

Nyomok a romokban Az ideokratikus globalizáció A szovjet társadalom eredendõen idea (természetesen nem plátói, hanem ideologikus idea fixa) vezérelte, idea igazolta („megideologizált”) entitás volt, amelyben minden, aminek létezését … Folytatás

(2000 leütés)

"Az irodalom páriája vagyok" – mondja barátom. Páriám ritkítom. Senki nem születik persze páriának. Pária non nascitur. A pária lesz. Azáltal lesz, hogy a kasztokból kizárnak valakit. Egyetlen irodalmi kasztban sincs helye. Mondhatni … Folytatás

A BERIJA-DOSSZIÉ

Szilágyi Ákos A BERIJA-DOSSZIÉ Egy rém rendes reformer: Lavrentyij Pavlovics Berija A Szovjetunió Kommunista Pártjának mindkét hivatalos története – a sztálinista és az antisztálinista is – rémtörténet. Mindkettő … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document