CIFRA SZÓ

Kovács tanító úr és a viccbeli beregszászi nagymama: rokon. A nagymama világot látott asszony, aki soha életében ki nem tette a lábát a városból, mégis milyen sok országban járt. Kovács tanító úr pedig (aki az itt olvasható dokumentumokat ránk hagyta) azt példázza, hogy fölösleges elhagyni a cecei elemi iskola épületét, mert ott helyben is a legkülönbözõbb típusú és változatos nevû intézmények alkalmazottja lehet az ember. Csupán esküt kell tennie, és a csengõ szavára máris mehet az osztályba.

A tanító úr még mindig jobban járt, mint a mai fõhivatalnokok vagy a középkori magyar bárók: õket rezsimváltáskor egyszerûen lecserélték, pedig sokan gondolták és gondolják: egy eskü nem volna nagy ár a pozíció megtartásáért, a perjuratio (avagy hamis eskü) úgysem tûnik föl senkinek.

Ráadásul az is elképzelhetõ, hogy Kovács tanító úr szeret esküdni. Miért ne szeretne, hiszen régi magyar szokás ez: „Az eskürõl mint bizonyítási eszközrõl László és Kálmán királyok törvényeiben már van szó – írja a Pallas Lexikon. – A hitletétel által erõsített tanúbizonyítás gyakorlatban létét elsõben egy 1184. [évi] hazai oklevélben találjuk föl.” És akkor még nem esett szó arról, hogy az eskü praktikus intézmény, a modernizáció motorja, mely mintegy kiváltja és verbális síkra tereli a fizikai erõszakot: „az alperes és a vádlott már a puszta kereset ellenében is tartozott magát tisztázni, éspedig bajvívás vagy eskü által; ez az ún. tisztítóeskü (juramen- tum purgationis)”. Mennyivel egyszerûbb így az élet! Csak remélni lehet, hogy az oktatásügy dolgozóinak nem nehezítették meg az életét olyan testgyakorlatokkal, amilyen a földre való eskü (juramen- tum super terram), „melyet a félnek eskütárssal együtt, öv nélkül és sarutlan lábakkal állva… és földet fejük fölé emelve kellett együttesen elmondani” – bár a gyerekek bizonyára szívesen megtekintenék a tantestület produkcióját.

Esküvésnek, cifra szónak egy a vége: fáj a szív – éneklik Purcell Arthur királyában. Nono. Ne vegyük készpénznek.

IGAZOLVÁNY

Kovács László cecei ref. segédtanító az alulírt napon és helyen a következõ fogadalmat tette le:

Én Kovács László ezennel ünnepélyesen fogadom, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához és Magyarország kormányzójához hû leszek. Magyarország törvényeit és törvényes szokásait, valamint az alkotmányos kormány rendeleteit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megõrzöm, hivatali kötelességeimet pontosan és lelkiismeretesen teljesítem és a gondjaimra bízott ifjúságot a magyar Haza szeretetében és valláserkölcsös szellemben fogom nevelni.

Székesfehérvár, 1933. évi november hó 3-[á]n.

Molnár Ferenc Kovács László

fogadalmat vevõ. fogadalom tevõ.

a kor. tanf. hiv. vezetõje. h. segédtanító.

ph.

IGAZOLVÁNY

Kovács László a cecei ref. jellegû elemi iskola tanítója az 1913. évi XI. tc. 30.§-ának megfelelõen alulírottak elõtt a következõ esküt tette le:

Én Kovács László cecei ref. jellegû elemi iskola tanítója esküszöm a Mindentudó és Mindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához és Magyarország kormányzójához tántoríthatatlan és rendületlen hûséggel viseltetem, Magyarország törvényeit és törvényes szokásait megtartom, az alkotmányos kormánynak és hatóságainak rendeleteit, valamint a tanítói tisztemmel járó kötelességeket mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan teljesítem s a gondjaimra bízott ifjúságot a magyar haza szeretetében és valláserkölcsös szellemben fogom nevelni. „ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN”

Székesfehérvár, 1935. évi december hó 9-én
egyházi fõhatóság képviseletében.

Kovács László

[…] ph. kir. tanfelügyelõ tanító/nõ/.

HIVATALI ESKÜ

Én Kovács László esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy a magyar köztársasághoz és annak alkotmányához hû leszek, Magyarország törvényeit, törvényes szokásait és a kormány rendeleteit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, hivatali titkokat megõrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem elõtt tartásával teljesítem.

Isten engem úgy segítsen!

Cece, 1946. évi június hó 5-én.

Filep […]

esküt vevõ  ph. Kovács László

körzeti iskola felügyelõ esküt tevõ

ESKÜOKMÁNY

Én Kovács László esküszöm, hogy a Magyar Népköztársasághoz, annak népéhez és Alkotmányához hû leszek: az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom: a hivatali titkot megõrzöm: hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem: hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen és a nép érdekeinek szolgálatával teljesítem, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy hivatali mûködésemmel a Magyar Népköztársaság megerõsödését és fejlõdését elõmozdítsam.

Cece, 1949 évi december hó 31. napján.

ph.

Esküvevõ: Eskütevõ:

Kecskés Lajos Kovács László

KIVONAT

a Cecén, 1951. március 24-én a községi Tanács VB. elnökének hivatalos helyiségében készült jegyzõkönyvbõl.

Kovács László a cecei községi Tanács végrehajtó bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 53./1951./II.28./sz. rendeletében elõírt szövegû esküt a mai napon elõttem letette.

„Én Kovács László esküszöm, hogy a Magyar Népköztársasághoz, annak népéhez és Alkotmányához hû leszek, Az Alkotmányt, az Alkotmányos jogszabályokat és az állam felsõbb szerveinek rendelkezéseit megtartom, a hivatalos titkot megõrzöm, az állami fegyelmet minden törvényes eszközzel biztosítom, a végrehajtó-bizottsági tagsággal járó kötelezettségeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szolgálatával teljesítem és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy mûködésemmel a Magyar Népköztársaság megerõsödését és fejlõdését, a népgazdasági tervünk teljesítését, a szocializmus építését elõmozdítsam.”

Kmft.

Asbóth László   ph. Kovács László

eskütvevõ esküttevõ

[…] Sándor jegyzõkönyvvezetõ

ESKÜOKMÁNY

Én Kovács László esküszöm, hogy a Magyar Népköztársasághoz, annak népéhez és Alkotmányához hû leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; a hivatali titkot megõrzöm; hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem; hivatali kötelezettségeimet pontosan, lelkiismeretesen és a nép érdekeinek szolgálatával teljesítem, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy hivatali mûködésemmel a Magyar Népköztársaság megerõsödését és fejlõdését elõmozdítsam.

Pécs, 1986. évi június hó 14. napján.

Esküvevõ: Eskütevõ:

Szentiványi Iné Kovács László

Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.