Az Aczélt megedzik

Egy dokumentum 1976-ból

Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök-helyettes 1976 februárjában a Fiatal Mûvészek Klubjába látogatott. Különleges esemény volt ez, hiszen a magyar kultúrpolitika elsõ számú irányítója a fiatal értelmiség képviselõivel kevésbé hivatalos körülmények között találkozhatott. Aczél valószínûleg azért vállalta az FMK Marxista Kollégiumának a fölkérését, hogy ezt a lehetõséget is felhasználva utat találjon a fiatal generáció képviselõihez.

Az eseményt az állambiztonsági szervek is különlegesnek és fontosnak tartották, ezért bízták meg “Huszti” fedõnevû ügynöküket, hogy jelenjen meg a programon, figyeljen és füleljen, majd készítsen jelentést az “egyértelmû provokatív személyekrõl”. “Huszti” (névváltozata: “Huszti László”) már az eseményt követõ napon, 1976. február 20-án papírra vetette feljegyzéseit, s úgy tûnik, hogy tartótisztje az értékeléskor nem túlzott, amikor megállapította: az ügynök “az utasítás szerint jól hajtotta végre feladatát”. A jelentõ kilenc “provokatív magatartású” személyrõl emlékezett meg, közülük nyolcat nevesített is.

Az állambiztonsági szervek valószínûleg több ügynököt is hasonló feladattal láttak el, így érdekes és tanulságos lenne a különbözõ szövegeket összehasonlítani. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) errõl az eseményrõl egyelõre ez az egy dokumentum tanulmányozható.

“Huszti” 16 oldalasra duzzadt (bár szellõsen írott) jelentésének olvasásakor több meglepõ jelenségre is felfigyelhetünk. Csak néhányra utalok… A jelentésíró arra törekedett, hogy minél pontosabban rögzítse azokat a “provokatív” kérdéseket, felvetéseket és véleményeket, amelyekre fõnökei kíváncsiak voltak. A jelentés második részében ugyanakkor kitért más jellegû megfigyeléseire is. Ezek fõleg a körülményekre, a hangulatra vonatkoztak, viszont ekkor sem szakadt el eredeti feladatától. Leírja például, hogy Aczél némely válaszát többen kinevették, sõt néhányan az est folyamán felálltak, és elhagyták a helyiséget. Az ügynök ezeket a kritikus, sõt provokatív magatartás megnyilvánulásaiként értelmezte. “Huszti” magánszorgalomból külön segítséget is nyújtott megbízóinak, amikor elárulta, hogy Haraszti Miklós felszólalását néhányan a “provokatívok” közül is kifogásolták. Ezzel az információval az ellentétek alakítására, esetleg elmélyítésére, sõt a bomlasztás egy lehetséges felületére is ráirányította megbízói figyelmét.

A szöveget betûhíven közlöm, csak néhány értelemzavaró hibát, elírást javítottam. Néhány esetben nem voltam biztos egy-egy szó megfejtésében, olvasatomat ilyenkor szögletes zárójelek közé helyezve és kérdõjellel jelenítettem meg

Németh György

Jelentés1

Adta: “Huszti” fn. [fedõnevû] ü. [ügynök]

Vette: Szebeni õrgy [õrnagy]

Hely: Nyilvános

Tárgy: Haraszti Miklós2 és társai ügyében

Feladatom volt, hogy febr. 19-én este a Fiatal Mûvészek Klubjában3 tartott Marxista Kollégium estre elmenjek, amit Aczél György4 tartott. A meghirdetett program szerint az aktuális mûvelõdéspolitikáról beszélt volna, de az elõadás elõtt már hatvan (60) kérdést kapott leírva, így az elõadás helyett rögtön a kérdésekre válaszolt.

Az írásban feltett kérdések különösen nem voltak érdekesek, de ezt követõen szóban lehetett kérdezni.

Érdekességként megemlíteném, hogy az írásban feltett egyik kérdés így szólt. “Mi a véleménye a Helsinki egyezménnyel5 ellentétes izgatási törvényrõl?”

Erre Aczél György azt mondta, hogy ilyen törvény nincs, bár van államellenes izgatás bûntette, de az más dolog. Példaként megemlítette, idézem:

“Vannak olyan jellegû írások, amit [sic!] a burzsoá sajtó felhasználhat ellenünk. Ilyen volt a Konrád6 és a Haraszti könyve, amit csak külföldi kiadók adtak ki7, de ezt azonnal fel is használták ellenünk. Mi ennek ellenére nem ítéltettük el Harasztit, bár a könyve csupa hazugságot tartalmazott.”

Ezt követõen felállt Haraszti, – senki nem tudja, hogy jutott be, és az Aczél György sem ismerte õt személyesen, azt sem tudta, hogy ott van. –

Haraszti a következõ kérdést tette föl:

A KB8 miért nem tartja be a Helsinki egyezmény azon határozatát, amelyik kimondja a gondolatok szabad áramoltatását. Ha az õ, a párt részérõl rossznak tartott könyvérõl itthon csak rosszat mondtak, anélkül, hogy azt a nagyközönség olvashatta [volna]. Azok akik Aczél György könyvét tartják rossznak, ezt miért nem írhatják meg. Miért van az, hogy nyugaton bármelyik vezetõ politikus megbírálható, míg nálunk ez teljesen elképzelhetetlen.

Majd így folytatta:

Ön az imént említette, hogy nálunk nincs cenzúra. Akkor minek tudható be, hogy egyes alkotómûvészekrõl, akik kiállítást rendeztek, nem lehet írni?

A következõ kérdezõ Galántai György 9 volt.

Azt kérdezte, miért van az, hogy az elkötelezett mûvészeket még akkor is támogatják, ha teljes mértékben tehetségtelenek, életük végéig miért azok kapnak csak állami megrendelést, akik a mûveikbe Lenint, vagy ötágú csillagot rajzolnak? Miért nem adnak teret és lehetõséget azoknak az alkotóknak, akik csak tehetségesek, de nem hívei ennek a társadalmi formának?

Vámos Miklós 10 író:

Miért van az, hogy a mûvészeti élet legkülönbözõbb területein a vezetõ beosztásban nem hozzáértõ emberek ülnek? Olyanok akiknek soha, semmi köze nem volt a mûvészethez, csak éppen jó párttagok voltak, s ezért ide nevezték ki õket. Miért lehetséges az, hogy a színházak, T.V., Film, Könyvkiadás területén és más mûvészeti ágakban olyan emberek döntenek mûvek sorsa fölött, akik ezt soha nem gyakorolták.

Kiss Benedek 11 költõ:

Örökösen nemzedéki ellentétekrõl beszélünk. De ez teljesen természetes, hiszen emlékezzék csak Aczél elvtárs arra, hogy a harmincas évek kommunistáinak a 19-esek megbízhatatlanok voltak. A felszabadulást követõen a 45 elõttiek voltak a rossz elvtársak és [a] legtöbbet eltüntették a porondról. Valószínû, hogy a mostani öregeknek eszükbe jutnak az [egykori?] eljárások és ezért tartanak a fiataloktól. Pedig ez a korosztály nem olyan immorális, mint az akkori.

Kartal Zsuzsa 12 költõ:

Hoztak önök egy papírtakarékossági intézkedést, s így kevesebb oldalon jelennek meg az újságok. Így rengeteg jó írás hely hiányában a fiókban marad. Ugyanakkor különbözõ Minisztériumok több oldalas és teljesen haszontalan kérdõíveket adnak ki. Így persze, hogy elégedetlenek a fiatal írók, míg nekik nem jutott pénz önálló folyóiratra13, ugyanakkor a KUTYA c. folyóirat14 hetente megjelenik.

Vassy Géza 15 kritikus:

Miért van az, hogy azok az írók, akik “látszólag” társadalom ellenesek [sic!], illetve azok [hibáira?] felhívó írásokat megjelentethetnek, azoknak miniszter[ek] vagy pártvezetõ[k] [a] komái. Ha ugyanezt, sokkal figyelemreméltóbban és jobban egy fiatal írja meg, visszaadják neki, hogy nem elég politikus!

Petri György16 költõ.

Ön az eddigi válaszaiban soha nem volt konkrét. Csak hasonlatokat használt és évtizedes demagógiát. Önök ott “fönt” vajon miért nem ismerik el a hibákat, vagy ha el is ismerik, az elsõ errõl megjelenõ “komünike” rögtön meg is magyarázza, hogy ez a hiba miért is jó nekünk. Nem képzelhetõ el az, hogy mindezt azért teszik a vezetõk, mert ismerik Leninnek azt a mondását, hogy “csak a népet nem lehet leváltani”17.

Egy lány: (nem ismerem)

Önök a lakásprobléma megoldásáról beszélnek, ugyanakkor “beton [õrzõhelyre?]” költöztetik az embereket. Miért van szükség építészmérnök képzésre, mikor ezeknek a panel építményeknek a tervei több évtizede készen vannak

Szomjas György18 filmrendezõ:

Miért lehetséges az, hogy egy elkészült filmet azért, mert egy KB tagnak nem tetszik, nem lehet bemutatni? Ezek szerint õ az, aki az egész országot tekintve az ízlést meghatározó. Miért félnek önök az igazságot kimondó filmektõl? Itt a “Bástyasétány”19 filmrõl van szó, ami belekerült 10 millióba és most raktárra teszik. Nem lett volna jobb ezt egyáltalán nem engedélyezni az elején és ezen a pénzen óvódákat építeni? Nagyon rossz az a fajta szemlélet, amit ott fönt képviseltek, mert azzal, hogy egy problémán túl nézünk, még nem szüntetjük meg.

Aczél György a kérdésekre hosszan válaszolt, de látszólag ezeket senki nem fogadta el. A vita 20.00 órakor kezdõdött és 01 óra után ért véget. A vita odáig terjedt, ha valamivel nem értettek egyet, kinevették az elõadót.

Most igyekszem azokat a neveket leírni, akik részt vettek ezen a vitán és ismerem õket.20 Megemlíteném még azt is, hogy semmit nem tapsoltak meg.

(…)

Több mint százan voltunk.

A vitát követõen többen lementek még a büfébe, ahol hangos nevetgélések közepett tárgyalták az estét.

Véleményem szerint – bár ez a beszámoló közel se tükrözi a hangulatot – az est nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. A fiatalok több õszinteséget és kevesebb mellémagyarázást vártak. A vége felé nagyon sokan nyíltan fölálltak és tüntetõen elhagyták a termek [termet]. Ez is egyfajta kritika volt.

Egy dolog azonban figyelemre méltó még: többen azok közül, akik provokatív kérdéseket tettek föl, még azok sem értettek egyett [egyet] Haraszti személyeskedõ magatartásával, és ezért elítélték. Mint mondták neki: – más a vita és más a sértõdöttség.

Másoknak ha a vita nem is tetszett, de Aczél György magatartása igen. Hosszú idõn keresztül, mintegy 4 órát egyfolytában állva beszélt, és az elõadás elõtt ingujra [ingujjra] vetkõzött, levetette a nyakkendõjét és az “õreit” kiküldte a terembõl.

A vitának mindenképpen hasznossága volt az, hogy Aczél György így testközelbõl szerzett tudomást arról – és nem hivatalos jelentésekbõl – hogy mi az, ami a fiatalokat foglalkoztatja.

Végezetül csak annyit. A véleményem szerint a felszólalók többsége, rosszul értelmezett [hanyagságból?] provokált, talán arra számítva, hogy így – a nagy emberrel szembeni szókimondásuk miatt – felfigyelnek rájuk.

Bp. 972. febr. 20.

“Huszti László”21

Megjegyzés:

Az ü. [ügynök] meghívót kapott a fent említett vitára. A BM. III/III-4. Oszt.22 kérésére utasítottuk az ügynököt, hogy kísérje figyelemmel az egyértelmû provokatív magatartású személyeket. Felvetésüket lehetõség szerint pontosan tükrözze jelentésébe[n]. Az ü. az utasítás szerint jól hajtotta végre feladatát.

Szebeni õrgy. [õrnagy]

Gép: 1. pld. [példány]

Kapja 1. –“– Oszt. Vez.

428-204/76.

Kézzel írott jelentés.

ÁBTL 3. 1. 2. M-39271/2, 239–247.

 1. A dokumentumot megelõzi egy irat, amelyben Dr. Békési András rendõr alezredes, a BM III/III-4-c alosztályának vezetõje beszámol arról, hogy a Jelentést felhasználták a Belügyminisztérium “illetékes” vezetõinek a tájékoztatására. A BM III/III. önálló szervezeti egységként a “Belsõ Reakció Elhárító Csoportfõnöksége” volt. A 4. osztály a kulturális területen történõ elhárítást végezte. A “c” alosztály megnevezésére és feladatkörére nem találtam adatokat. Vö. Cseh Gergõ Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990 In A Történeti Hivatal évkönyve, 1999. Szerkesztette: Gyarmati György. Történeti Hivatal, Bp., 1999., 73–89. oldal, Trezor, 1
 2. Haraszti Miklós (1945): költõ, író, mûfordító. 1973 májusában a Darabbér címû szociográfiájának terjesztése miatt letartoztatták, s csak 14 napig tartó éhségsztrájkját követõen engedték ki. 1973 októberében kezdõdött és 1974. január 11-én fejezõdött be a Haraszti-per. Államellenes izgatás miatt 8 hónap felfüggesztett fegyházbüntetésre ítélték. 1976-ig Magyarországon megjelent könyve: Költõk, dalok, forradalmak. A verseket válogatta, fordította és jegyzetekkel ellátta: Haraszti Miklós, a zenei részt Loránd István szerkesztette. Zenemûkiadó, Bp., 1969.
 3. Budapest, VI. kerület, Népköztársaság útja 112. Az intézmény 1960 és 1998 között mûködött, amely a fiatal mûvészek számára bemutatkozási lehetõséget biztosított, ugyanakkor találkozó- és szórakozóhely is volt.
 4. Aczél György (1917–1991): politikus. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának 1956-tól 1989-ig, a Politikai Bizottságnak 1970 és 1988 között volt a tagja. 1967-tõl 1974-ig, majd 1982–85 között a Központi Bizottság titkára. 1957 áprilisától 1958 februárjáig mûvelõdési miniszterhelyettes, majd 1967 áprilisáig a mûvelõdésügyi miniszter elsõ helyettese. 1974 és 1982 között miniszterelnök- helyettes.
 5. Helsinki egyezmény: 1975. július 30. és augusztus elseje között Helsinkiben tartották az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet (EBEÉ) záróülését. A részt vevõ államok vezetõ politikusai aláírták a Helsinki Záróokmányt, amely többek között az emberi jogok alapelveit is rögzítette. A Magyar Népköztársaság delegációját Kádár János, az Elnöki Tanács tagja vezette.
 6. Konrád György (1933): író, szociológus. 1959 és 1965 között ifjúságvédelmi elõadó Budapesten, a VII. kerületi tanács gyámhatóságán. 1965 és 1973 között városszociológusként dolgozott a Városépítési Tudományos és Tervezõ Intézetben. 1973-ban elbocsátották állásából. A látogató címû regénye 1969-ben látott napvilágot, ugyanakkor jelent meg a Szelényi Ivánnal közösen írott könyve, Az új lakótelepek szociológiai problémáiA városalapító címû regényének kiadását 1973-ban a Magvetõ Kiadó megtagadta, viszont 1975-ben és 1976-ban két nyugati kiadó megjelentette. Magyarországon az erõsen cenzúrázott változatot csak 1977-ben adták ki. 1973–74-ben Szelényi Ivánnal közösen írták meg Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz címû tudásszociológiai esszét, majd a szerzõk ellen izgatás vádjával vizsgálat indult. Konrád 1976- ban egyéves ösztöndíjjal Nyugat-Berlinbe utazott.
 7. Konrád György: Der Stadtgründer, München, 1975.; Les Fondateurs, Paris, 1976.; Haraszti Miklós: Stücklohn, Berlin, 1974. Rothbuch. 1975-ben a Darabbér címû könyvét dán nyelven is kiadták.
 8. Az MSZMP Központi Bizottsága.
 9. Galántai György (1941): festõ, grafikus, szobrász. 1970 és 1973 között a balatonboglári kápolnatárlatok szervezõje.
 10. Vámos Miklós (1950): író, dramaturg. Mûvei 1976-ig: Elõszó az ábécéhez (elbeszélések) 1972., Jelenleg tizenharmadik a listán (elbeszélések) 1973., Borgisz(regény) 1976.
 11. Kiss Benedek (1943): költõ, mûfordító. Mûvei 1976-ig: Gazdátlan évszak (versek) 1970., Békesség nektek, utak! (versek) 1973., Csiga, csiga, facsiga(gyermekversek) Kecskemét, 1976. 1971-ben Radnóti-díjat kapott.
 12. Kartal Zsuzsa (1947): költõ, kritikus, mûfordító. 1976-ban jelent meg elsõ verseskötete, Így döntöttem címmel.
 13. 1975 decemberében jelent meg a Mozgó Világ elsõ száma, mely a fiatal írók, mûvészek folyóirataként szervezõdött meg. 1980-ig évfolyamonként csupán hat számot adhattak ki.
 14. Kutya címû kiadvány 1966 óta létezett, ám nem hetilap, hanem havonta megjelenõ folyóirat volt.
 15. Helyesen: Vasy Géza (1942): irodalomtörténész, kritikus. A Sánta Ferencrõl írott kismonográfiája 1975- ben jelent meg.
 16. Petri György (1943–2000): költõ. 1976-ig megjelent mûvei: Magyarázatok M. számára (versek) 1971., Körülírt zuhanás (versek) 1974.
 17. Bertold Brecht német írónak tulajdonított mondás.
 18. Szomjas György (1940): filmrendezõ. 1969 és 1974 között a Balázs Béla Stúdió (BBS) vezetõségi tagja. A fiatal filmesek szervezetében a szociológiai filmprogram egyik kezdeményezõje és szervezõje. 1975-tõl a Kõbányai Amatõrfilm Stúdió vezetõje. 1976-ig elkészített filmjei: Diákszerelem (rövidfilm, 1968), Tündérszép lány(rövidfilm, 1969), Nászutak (dokumentumfilm, 1970), Lányok (dokumentumfilm, 1970), Füredi Anna-bál (dokumentumfilm, 1972), Gyakorlatok (rövidfilm, 1973). 1976-ban készült el elsõ játékfilmje, a Talpuk alatt fütyül a szél.
 19. Gazdag Gyula: Bástyasétány 74 címû filmjének forgalmazását 1974 végén a “cenzúravetítésen” engedélyezték, ám 1975 októberében mégis a betiltásáról döntöttek.
 20. “Huszti” 19 nevet sorol föl. Ketten a minisztérium hivatalnokaként jelentek meg az esten.
 21. Hajnal László Gábor (1948–2002): újságíró, író, szociológus. 1969-ben izgatás vádjával perbe fogták. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában õrzött dokumentum (6-os karton) tanúsága szerint 1969. március 27-én Virág László rendõr hadnagy szervezte be. Kezdetben ügynökként tevékenykedett, majd tmb. (titkos megbízott) lett. A “belsõ reakció elhárítása” területén foglalkoztatták. (Dossziészám: H-53603) 1982-ben (a korabeli szóhasználat szerint) disszidált. A Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa. 1986 és 1988 között a Nemzedékek címû történelmi és mûvészeti szemle felelõs szerkesztõje. 1995-ben tért vissza Magyarországra.Mûvei: Csak a reggelek borzalmasak (cikkek), Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown – Nemzetõr, München, 1982; Ha a mosolyok elapadnak… (cikkek), Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1984; A júdásidõ árvái (cikkek), Vörösváry, Torontó, 1985; Embermalom (válogatott írások), szerzõi kiadás, München, 1985; Holnaptalanok (cikkek, tanulmányok), Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1986; Passio (versek, elbeszélések), Nemzedékek, München, 1988; Üzenet az élõktõl. Könyvek, szerzõk, sorsok (kritikák), Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1988; Kereszt a porban, Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1989; Mustra, Youngstown, 1990; Selymák. Tegnapi huncutságok, avagy kátrány a mézben! (tanulmányok), Youngstown, 1990; Legyen az író hasznos akarat! (tanulmányok), Antológia, Lakitelek, 1994; Virrasztani félelem nélkül. A nyugati magyar sajtó múltja- jelene (interjúk), Sopron, 1996.; Remények zsellérje (versek, 1970-2000), Edutech, Sopron, 2000., Várhely-könyvek “Huszti” nyilvános leleplezése 2005-ben történt meg. Vö. Szõnyei Tamás: Nyilván tartottak. Tikos szolgák a magyar rock körül, 1960–1990. Magyar Narancs – Tihany-rév Kiadó, Bp., 2005., 418. oldal.
 22. Elhárítás a kulturális területen.
Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.