Antiszexus

(A fordítótól) Az alábbiakban egy reklámfüzet szövegét közöljük,amelyet New Yorkban nyolc európai nyelven adott ki a Nemzetközi Ipari Figyelõ (International Industrial Review).

Nem vitathatjuk el e brosúra összeállítójának kivételes irodalmi és reklámszövegírói tehetségét, mint ahogyan nem vitatható el ettõl a gyakorlatias fogalmazványtól az imperialista cinizmus, a valódi pornográfia és az iszonyatos közönségesség sem, amely terjedelmével már egészen elszomorítóan hat. Ugyanakkor van ennek a brosúrának a stílusában valami, ami Anatole France szellemével rokonítja, ha szabad itt egyáltalán megemlítenünk ezt a tisztességes és nagy nevet. Részben ez adott bátorságot ahhoz, hogy közzétegyük e hihetetlen alkotást.

Nincs jobb dokumentum a burzsoá rothadás korszakának és a burzsoázia teljes morális sorvadásának jellemezésére, mint amit itt közlünk. Még nekünk, megrögzött hivatásos olvasóknak sem volt alkalmunk eddig ehhez hasonlót kezünkbe vennünk.

Miközben persze semmi sem meglepõ a kapitalizmus, a bürokrácia, a fasizmus és a háborús uszítás modern fõkolomposaitól, akik a reklámozandó témára reagáltak, mégsem vártuk tõlük az ésszerûség és az elemi taktikai érzék teljes hiányát.

Természetesen Sklovszkij et., aki a formális módszer segítségével finoman ironizál ezen az egész ostobaságon, kivételt jelent e szabály alól.

Kiderült, hogy nincs igaza a fiziológiának (“az agy a szervek közül az egyik legutolsó, amely lebomlik”), igaza van viszont az orosz bolsevik szólásnak: legelõször az eszétõl fosztja meg azt, akit meg akar büntetni a Történelem.

Pontosan így van: ezért bûzlik az egész földkerekségen az itt bemutatott angol–zsidó–amerikai fogalmazvány, az imperializmusnak e szigete.

Ezért jobb az ellen-“antiszexuális” agitáció, ennek az érdekes dokumentumnak a kiadása, mert az embereknek megváltozik az arckifejezése, az arcukon felragyog a rózsaszín mosoly, a lélek és a gyomor legjobb barátja, és ennek az indusztriális-morál-fiziológiai, nyomasztó õrületnek a legrosszabb ellensége.

Antiszexus

A Berkman, Chautlois & Co., Ltd. védjegyével ellátott készülékek

Fõigazgatóság: Berlin, London, Genf, Washington.

Fõ kirendeltségek:

London, Párizs, Koppenhága, Brüsszel, New York, Varsó, Budapest, Bagdad, Peking, Szingapúr, Sanghaj, Hongkong, Melbourne, Chicago, Frankfurt an der Oder és Frankfurt am Main, Tokió, Lisszabon, Sevilla, Róma, Athén, Montevideo, Konstantinápoly, Ankara, Kalkutta, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Mekka, Kairó, Betlehem, Alexandria, Bangkok, Damaszkusz, amelyek megbízást kaptak az összes Hamburg–Amerika útvonalon közlekedõ utasszállító hajóra, valamint a Deruluft és a Lufthansa járataira.

Nagyságos Uraim és Hölgyeim!

Mennyire mások a korok, mennyire más helyen találhatók az országok, mennyire mások a kultúrák, melyekben világméretû cégünk dolgozik! Ugyanakkor szabadalmazott termékeinkre mindenütt van kereslet, az Északi-sarktól a Déliig, beleértve ez utóbbit is, ugyanakkor nem zárva ki a Ráktérítõ és Baktérítõ tropikus vidékeinek barbár országait sem.

Mindebbõl engedjék meg levonni azt a következtetést, hogy az ember fiziológiája szinte abszolút egyforma, helytõl, idõtõl, fajtától, kulturális szinttõl, a könyvnyomtatás meglététõl vagy hiányától, a faj rútságától vagy szépségétõl és egyéb külsõ tényezõktõl függetlenül.

Ebbõl is látható, hogy az igény és annak kielégítése feltételezik egymást. Önmagában a világ csupán fogyasztásra törekszik, nem pedig elõállításra, a világ még a gyönyör vágyát sem hozza létre, ha egyszer nincs lehetõsége a gyönyör megszerzésére. Mivel termékeink világpiaci értékesítésében tapasztalatot szereztünk, és közben szakadatlanul fejlesztettük az általunk gyártott készülékek konstrukcióját, kiszélesítettük üzemeink hálózatát (számuk 1926 elsõ negyedévére elérte a 224-et), éberen figyeltünk eszközeink használatának egyedi jellegére, és ennek megfelelõen alakítottuk konstrukciójukat, elhatároztuk, hogy exportpiacunkba bekapcsoljuk a Szovjetuniót is, feltételezve, hogy elég nagy ahhoz, hogy fedezze azokat a szervezési költségeket, amelyek elengedhetetlenek az új piac sajátosságainak figyelembevételéhez, hiszen az adott helyzet konkrétumainak számbavétele nélkül nincs üzleti siker. A világ legnagyobb erkölcsi tekintélyei minden kétséget kizáróan elismerték tevékenységünket, amely állami támogatásban és magánszemélyek jótékony adományaiban részesült – az összegeket cégünk a maga idejében nem mulasztotta el felhasználni, és e lehetõségekkel az elkövetkezõkben is élni fog. Cégünk vezetõjét, Berkman urat már fölvették a Nobel-díjra jelölhetõk listájára, és az elmúlt évben honoris causa megkapta a Párizsi Akadémián az etikai és esztétikai tudományok díszdoktori címét. Nem akarva elrabolni az önök drága idejét, engedjék meg, hogy nagy vonásokban ismertessük azokat az elveket, melyeken világméretû és a maga nemében egyedülálló cégünk alapszik.

Az emberiségnek a háborús idõszakban elnyomott szexuális erõi a háborút követõen felvirágoztak. Részben ez segítette elõ üzemeink kapacitásának kihasználását és cégünk pénzügyi elõmenetelét. Az emberiség nemi életének szabályozatlansága, az e szabályozatlanságból adódó bajai – ez a tárgya a cégünket alapítók kínzó nyugtalanságának, és ez az igazi oka pozitív ténykedésünknek. Ugyancsak közismertek a szexuális vágy és az erkölcsiség összefüggései.

Általánosan elfogadott a házasság õsi intézményének szentsége, amely a házastársi szeretet elvitathatatlanságából és annak a közös ágynak örökkévalóságából adódik, amely magába foglalja a legmagasztosabb pozitív élvezeteket, és mint következményt, a lelki megbékélést is. A házasságban az igazságot a nyugalom váltja fel. Vagy legalábbis egyetlen filozófus sem tudja bebizonyítani, melyik a jobb. Az emberiség legfõbb igazságként a nyugalmat ismerte el. Az ipari és kereskedelmi ténykedés objektuma csak az emberiség lehet, a filozófusok azonban nem lehetnek efféle objektumok.

Ebbõl kiindulva cégünk szabadalmat jelentett be minden civilizált országban az Antiszexus elnevezésû elektromágneses készülékre, amely a nemiség szféráját hivatott szabályozni, valamint ezzel együtt és ennek köszönhetõen az ember legmagasabb rendû funkcióját, a lelkét (hogy így nevezzük) – amely magában rejti az istenséget, amelyet, mint a civilizáció egyik hétköznapi javát, s melyet végre nyilvánvalóvá és általánosan hozzáférhetõvé kell tenni. A szabályozatlan nemiség egyúttal szabályozatlan, nem rentábilis, szenvedõ és szenvedést nemzõ lelket jelent, amely a munka általános tudományos szervezettségének korában, Fordnak és a rádiónak korában, a Nemzetek Ligájának, Rutherfordnak a korában tûrhetetlen állapot. A fejlõdés szaggatott vonalban halad, vagyis egyes különálló pontjai erõtlenül lemaradnak más pontjaihoz képest. Cégünk arra hivatott, hogy kiegyenlítse a fejlõdés vonalát, arra hivatott, hogy megsemmisítse az ember szexuális barbárságát, és természetét a nyugalom magasabb rendû kultúrájához, a fejlõdés egyenletes, nyugodt és tervezett tempójához igazítsa.

A szociális-gazdasági válságok évszázadában, amikor a házasság anyagi nehézségekbe ütközik, az eltartás évszázadában, amikor szinte lehetetlen a gyermekszülés, amikor a nõ a férfiak szegénysége miatt ismét csak a költõk látomása lett, mi vagyunk hivatottak arra, hogy megoldjuk a nemiség és az emberi lélek problémáját. Cégünk durva ösztönökbõl jótékonyan elgépiesítette a nemi vágyat, és a világot erkölcsös magatartással ajándékozta meg. Kiszorítottuk a nemiség elemét az emberi kapcsolatokból, és megszabadítottuk az utat a tiszta lelki barátság számára.

Ugyanakkor figyelembe véve a gyönyörérzés nagyra értékelt momentumát, amely feltétlenül a nemek kölcsönhatásának sajátja, olyan konstrukcióval láttuk el eszközünket, amely ennek elérését lehetõvé teszi, legalább háromszor annyira, mint az a legcsodálatosabb asszony, akit egy tízéves szigorított büntetésébõl most szabadult elítélt hosszasan használ. Ilyen összehasonlítást is kiáll szabadalmaztatott termékünk.

A különleges szabályozó szerkezet lehetõvé teszi továbbá a tetszõleges hosszúságú gyönyör elérését, a néhány másodpercestõl a néhány naposig, attól függõen, mennyi szabadideje van a kedves felhasználónak. A különleges síktárcsa megoldja a spermamennyiség kiáramlásának térfogategységben történõ szabályozását, elérve ezzel a lelki egyensúly elérésének optimális szintjét, vagyis nem engedi meg a szervezet fölösleges kimerülését, és az élettevékenység tónusának csökkenését. Jelszavunk, hogy annak a vásárlónknak, aki teljesíti a nemi életet, lelki és fiziológiai sorsa teljes egészében a megfelelõ szabályozón tartott kezében legyen. És célunkat el is értük. Ezen kívül az elaggott férfiak, akik már elfelejtették, mi a szexuális vágy, eszközeink segítségével ismét felidézhetik. Minden korosztály és minden nemzetiség javára dolgozunk.

Már nyolc éve, hogy férfiak nõk számára is mindössze három-három fajta eszközt bocsátunk ki. Látszik, hogy a piacnak nincs szüksége nagyobb változatosságra – azoknak a széles variációs lehetõségeknek köszönhetõen, amelyeket mindegyik típus felépítése megenged, összhangban a felhasználó egyéni sajátosságaival. Elébe menve új vásárlónknak – a szovjet országok lakójának –, különleges kedvezményeket léptettünk életbe, úgy mint: a tagnyilvántartás alapján a szakszervezeti tagoknak az árjegyzék szerinti árból 20 százalék és egyéves részletfizetés. Készülékeink árai az 1926-os évre a következõk:

1. BSs 00042 típus, egyéni használatra, sterilizáló nélkül 20 dollár

2. BSs 001843 típus, korlátozott számú közösség (pl. a család férfitagjai) számára, sterilizátorral 40 dollár

3. BSs 000000401 típus, korlátlan számú közösség számára (nyilvános vécékben, vasúti kocsikban, munkásbarakkokban, nagygyûléseken, színházakban, utcákon, intézményekben állíthatók fel), automatikus sterilizátorral 100 dollár

Az árakat kedvezmények nélkül, csomagolás nélkül, raktárig bérmentesítve tüntettük fel. A nõk számára ugyanez a három típus különíthetõ el, ugyanezzel a rendeltetéssel, a megadott árakhoz képest 15%-os árnövekedéssel. Ismételten aláhúzva a ténykedésünk elveibõl fakadó erkölcsi magasság elérhetetlenségét, tisztelettel rámutatva az önök leglényegesebb része, a lélek megszervezésének szükségességére, óva az önök gazdasági érdekeit, védve azokat a nemi ösztönök merényleteitõl, javasoljuk, hogy a szükséges egyszeri anyagi ráfordítás mellett egyszer s mindenkorra húzzák ki költségvetésüknek kiadási rovatából a nemi kielégülésre szánt kiadásokat, és ezzel együtt lépjenek a pénzügyi és morális siker útjára.

Szíves megrendeléseiket és igényeiket várva, maradunk teljes tisztelettel

Jakov Habsburg

a szovjet piac kereskedelmi vezetõje

Híres emberek véleménye az Antiszexus-készülékekrõl

A háború az emberiség világméretû szenvedélye. Nem szûnik meg, amíg nem szûnik meg az élet a földön, akármit mondjanak is a fáradt emberek és álmodozó politikusaik. A háború – bátorság: nem szûnik meg, amíg bátor és progresszív lesz az élet.

Berkman úr, Chautlois úr és fia készülékei, meggyõzõdésem, az elkövetkezõ háborúban óriási szerepet fognak játszani, amikor is a frontokon összezsúfolt fiatalembereknek ezreit fogják kielégíteni.

Már az elõzõ háborúban is a hadvezéreket tekintették a hadsereg szellemének. A kényszerû erényesség fölösleges idegességet eredményez. Az ideges hadsereg maga a vereség. Nekünk kiegyensúlyozott lelkû, több évtizedes háborúskodásra alkalmas katonákból álló hadseregre van szükségünk. A fent említett készülékek arra hivatottak, hogy segítségükre legyenek a hadvezéreknek gyõzelemre vivõ nehéz munkájukban.

Hindenburg

A Berkman, Chautlois & Co. ragyogó korszakot nyitott az emberiség erkölcsi nevelésében. Nem kétséges, hogy a történelmi optimizmus a világmindenség átfogó szabályozása az emberi ész által. Olyan szabályozás, amely az ösztönöket törvényszerûen mûködõ automatákká alakítani képes transzformátor alakjában mutatkozik meg. Annak idején, amikor huszonöt éves voltam és éppen csak megnõsültem, már elõttem állt ez a feladat, a házasság fiziológiájának pontos formában történõ szabályozása, de gondolataimat, melyeket akkor lekötöttek a technikai feladatok, nem tudtam erre összpontosítani. Azóta is sajnálom. Lehet, hogy akkor nem az autógyártó üzemek létrehozásával foglalkoztam volna, s inkább olyan eszközök gyártásának útján indulok el, amelyek automatizálják és normalizálják az erkölcsiséget. Ez jobban meg is felelt volna lelki alkatomnak.

De Berkman, Chautlois & Co. kitalálta ifjúkori gondolatomat, és a társadalom hasznára széles körûen meg is valósította. Örül a lelkem.

Kívánok a Berkman, Chautlois & Co. által oly ragyogóan megszervezett új iparágnak világméretû felvirágzást, kívánom e nagyszerû cég jótékony hatású termékének piaci elterjedését, miután eszközüket az állattenyésztõk révén bolygónk valamennyi élõ lakójára kiterjesztették, nem csupán az emberiségre, melynek létszáma e termék használatának következtében drámai módon korlátozódni fog. Ilyen intézkedés által megerõsödik a cég aktív egyensúlya, és vele együtt a világ erkölcsi stabilitása.

Henry Ford

Az Antiszexus elnevezésû készülék önköltségének elemzésével feltártuk indokolatlanul magas árának okát. Átadtam a Költségkalkulációs Hivatalnak a bekerülési árat azzal, hogy számolják újra a mi nyersanyagunk és berendezéseink alapján, és derítsék ki, lehetséges-e a csökkentése. Azt a jelentést kaptam, hogy az önköltség csökkentése 30%-os mértékben lehetséges (egyelõre). A következõ évtõl detroiti gyárunkban elkezdjük az Antiszexus gyártását.

Ezenkívül mi megengedhetjük magunknak, hogy ötéves részletfizetést tegyünk lehetõvé, s ezzel minden polgár számára abszolút érvényûvé tegyük a készülék megvásárolhatóságát.

Ezáltal azonnal és örökre felszámoljuk a prostitúciót, ráadásul a készüléket beszerzi magának minden munkanélküli is.

A fiatal munkásokat megszabadítjuk a nõsülés kényszerétõl, ezzel stabilizáljuk költségvetésüket, ami lehetõvé teszi számunkra, hogy a továbbiakban elkerüljük a fizetésemelést, amely olyannyira fékezi üzemeink további technikai fejlesztését.

ifj. Ford (Ezékiel)

Jobb a zárványba engedni az ondót, ha nem akarod a bölcsesség fájává növelni, semmint az ember védtelen testébe, amely barátság, gondolat és szentség céljára lett megalkotva.

Gandhi

Berkman, Chautlois & Co. készülékei megkönnyítik az anyaországoknak a kolóniák szenvedélyes fajaival való bánást, és csökkentik a civilizáció ellen irányuló értelmetlen lázadások számát, amelyeknek oka, amint azt ma meg lehet állapítani, mindössze a fiatalemberek kielégítetlen nemi vágyában keresendõ. Ugyancsak jelentõsen könnyebbé vált a gyarmatokon az elsõ osztályba tartozó hivatalnokok irányítása, mivel a korábbiakkal ellentétben a feleségüket nem fenyegeti a megerõszakolás veszélye. Függetlenül ettõl a hivatalnokfeleségek, akiket szintén elláttak ezekkel a készülékekkel, nem mennek elébe a megerõszakolásnak.

Chamberlain

Én ellene vagyok az Antiszexusnak. Ez az eszköz nem veszi figyelembe az intimitást, az emberi lelkek eleven kapcsolatát, azt a kapcsolatot, amely a nemek egymásba olvadásakor oly nyilvánvaló, még akkor is, amikor a nõ csupán áru. Ez a kapcsolat a nemi aktustól független értéket képvisel, ez a pillanatnyi barátságnak és szimpátiának, a magányosság feloldódásának az az érzése, amelyet ez az antiszexuális mechanizmus nem tud megadni. Én az emberek tényszerû közelsége mellett állok ki: a mellett, hogy egymás szájába lélegezzenek, a másik szemébe meredõ másik szempár mellett, a legdurvább nemi aktus során is érzékelhetõ lelkiség mellett, a léleknek egy másik lélekkel való találkozása révén történõ gazdagodása mellett. Ezért vagyok az Antiszexus ellen. Én az élõ, szenvedõ, nevetséges, zsákutcába jutott emberi lény mellett állok ki, aki szegényes életnedve elfecsérlésével veszi meg magának egy másik másodrendû lénnyel való testvérisége pillanatát. És még azért is ellene vagyok minden ilyen mechanikus dolognak, mert én mindig a konkrét, szánalmas, nevetséges, de élõ és nagyszerûvé válni képes lény mellett álltam és állok ki.

Charlie Chaplin

A cég megjegyzése

Figyelembe véve Charlie Chaplin ellenvetését és nem térve ki a negatív vélemények közlése elõl sem, cégünk a társadalom tudomására hozza, hogy legjobb mérnökeinknek már utasításba adtuk egy új Antiszexus racionális konstrukciójának kidolgozását. Az új Antiszexus nemcsak a nemi szférában hatna, hanem egyidejûleg a felsõbb idegközpontokban is, hogy mechanikusan létrehozza a kozmosszal való kapcsolat érzetének felbecsülhetetlen értékû pillanatait és a minden élõ iránti felsõbbrendû barátság érzését, amelyeket Chaplin úr oly kimerítõen tárgyal.

Feltételezzük, hogy az élettel való kapcsolat érzését cégünknek nem elvont érzésként sikerül létrehoznia, hanem – a felhasználó nemének megfelelõen – egy nõ vagy egy férfi kedves, konkrét alakjában, amely sokkal közelebb áll a felhasználó idegi-pszichikai felépítéséhez. Ugyanakkor cégünk nem bízik az ilyen típusú készülékek széles körû elterjedésében, mivel ismeretes, hogy a szerelem – és Chaplin úr megjegyzésében láthatóan az igazi, habár múló szerelemrõl esik szó – nem olyan tulajdonság, amely minden emberre jellemzõ, és a kalkulációk alapján úgy véljük, üzleti szempontból a készülék nem válhat rentábilissá. A szerelem, amint azt a modern tudomány megállapította, pszichopatológiai állapot, amely az idegi elfajzásra hajlamos organizmusokra jellemzõ, nem pedig az egészséges, tevékeny emberre. De mi nem csupán minden korosztályért és nemzetiségért dolgozunk, hanem a mindenféle rendû és rangú organikus struktúrákért is, hiszen cégünk célja mindenekelõtt a világ helyes erkölcsi berendezése.

A cég megbízásából:

Berkman

Miután a nemi aktust egyszemélyessé változtattuk, kiszorítva belõle a másik élõ felet, és a nemi eljárást mindenféle akadálytól mentesen mindenki számára elérhetõvé tettük, egyenes úton haladunk az erényesség és a fiatalító elv uralma felé: magán az organizmus határain belül felhasználható a belsõ elválasztású mirigyek váladéka.

Steinach professzor

Az Antiszexus használatakor átéled a fiatalságod, utána pedig mélyen alszol. Nem aludtam ilyen jót az elmúlt 25 évben. Szervezetemben az ifjúság rég elapadt forrásai nyíltak meg. Nagyon hálás vagyok az Antiszexus elõállítóinak. A lányom azt javasolta, alapítsam meg a Permanens Ifjúság Intézetét, Berkman, Chautlois és fia névvel. Ígéretemet és pénzemet adtam ehhez a boldog vállalkozáshoz.

Morgan

Az antiszexuális eszközök bevezetésével elveszítettük azoknak a szép és erõteljes mozdulatoknak ismert együttesét, amelyek az isteni szenvedély kísérõi voltak. Ez felettébb sajnálatos.

Ugyanakkor szert tettünk az ismert nemi komfortra, az egészséges szervezet egyensúlyára és a nõi szeszélytõl való függetlenségre, továbbá idõt takarítunk meg. Ez viszont üdvözlendõ… Ezenkívül azt gondolom, hogy a modern mozi kompenzálja az elveszített nemi mozdulatokat, miután megtisztította a tudattalan és állatias-ösztönös maradványoktól, és felváltotta õket a térségeknek a nagyszerû és szûzies test általi könnyed legyõzésével.

Douglas Fairbanks

A jövõ a civilizációé és nem a kultúráé: a jövõt a lelkileg halott, intellektuálisan pesszimista ember fogja meghódítani. Az igazi civilizáció közönséges laposságában értelmetlen a házasság – a fausti stílus szelleme –, ott csak a lélekké szublimálni nem képes, nyers organikus erõk túltengésétõl való mechanikus felszabadultság nyer értelmet. Az Antiszexus automata készülék újfent elõre jelezte azt a kort – a civilizációt –, amely felé tartunk, azt a holt, kényelmes épületet, amelynek alapja bele van ágyazódva a még élõ, de már haldokló kultúra zöld pázsitjába.

Oswald Spengler

Az Antiszexus-automata igencsak szükséges hoszszú utazások idején, és nagyon kényelmes a használata. Ezeket az automata készülékeket mint szükséges elemeket mindenképp bele kell venni az összes, valamennyire is tudományosan felkészített expedíció felszerelésébe. Az automata készülékek megléte: szükséges plusz az expedíció sikerének eléréséhez.

Sven Hedin

Amikor Oroszországban jártam, a következõ dalocskát hallottam:

Az az ember él jól nálunk,

Tejesasszonyt ki meghágott.

Alig fogja elöl-hátul,

Túró, tejföl összerándul.

Mostanság, amikor Európa napról napra szegényebb lesz, és Oroszország még távolról sem gazdag, amikor nem jut mindenkire egy-egy tejesasszony, akkor szükség van egy mechanikus “tejesasszonyra”. A tejesasszonyt hivatott felváltani az Antiszexus. Az emberiség évente körülbelül ötszázmilliárd rubelt költ prostitúcióra, amelybe nem tartozik bele az a közvetett kiadás, amely egészségvédelembõl, kolosszális idõveszteségbõl, egy egész sereg nemzetközi, társadalmilag kártékony osztálynak, a prostituáltaknak meglétébõl fakad.

Ezeken a megtakarításokon, amelyek összességükben évi egytrillió rubelt tesznek ki, lehetne venni mindenkinek tejet, tejfölt és túrót, és e gazdag táplálkozásnak nem is lenne elõfeltétele a tejesasszony feleség.

Igen. De hiszen az évi trilliórubeles megtakarítást, a mindenki számára elérhetõ tejtermékkel való táplálkozást az Antiszexus tette lehetõvé!

Ezért az Antiszexus valóságosabb mindenféle forradalmi gazdasági reformnál.

Clynes

Én nem írok, én általában cselekszem. Az Antiszexusokat úgy tekintem, mint minden kultúrember elengedhetetlen felszerelését: olyan felszerelését, amely ugyanúgy mûködõképes otthon is, mint a fronton. Királyunk felszabadította az Antiszexusokat mindenféle adó és vám alól. Az a nõ, aki felszabadul a nemi kötelezettségek alól, megnöveli országunk tényleges aktívumát. A fasiszta szövetség tagja számára az Antiszexus feltétlenül szükséges: mindenkinek kell hogy legyen, a római koldustól országunk királyáig.

Mussolini

Ajánljuk: azt az eszközt, amely hiába halmozódik fel – marad ott a nemi gépezetben; gazdaságosan össze kell szedni, gyárat kell építeni, és lepényt kell benne sütni, amit az fog jóízûen befalni, aki ennek a nyersanyagát elõállította. Ily módon kettõs gazdaságosság valósul meg: Clynes szerint évente pontosan 2 trillióra jön ki.

Az emberiség akkor majd kap: tejet, túrót, tejfölt és lepényt – mindezt a kecses nõi lábikóért cserébe.

Vlagyimir Majakovszkij

A nõk elvonulnak, mint ahogyan elvonultak a keresztes hadjáratok. Az Antiszexus úgy lep meg bennünket, mint az elkerülhetetlen pirkadat. De mindenki számára látható: a fontosság a formában, az automatikus korszak stílusában van, és egyáltalán nem a lényegben, ami nincs. Hiszen a világon egy dolog hiányzik: a létezés. Az édes szégyen állami szokássá válik, miközben megmarad édességnek. Már nemcsak olyan homályban lehet élni, mint egy óvszerben.

Viktor Sklovszkij

A cég megjegyzése

Mivel nincsen rá lehetõség, hogy itt az összes reagálásnak helyt adjunk, cégünk egy háromkötetes munka kiadását tervezi, amely kifejezetten annak lenne szentelve, miként értékelik készülékünket az ész, az érzelem, a költészet, a tudomány, a jó, a haszon, a szociáldemokrácia, a pénzügy, a politika, a kommunizmus, a technika és az esztétizmus legfényesebb elméi. A legközelebbi kötetben fognak helyet kapni L. Averbah, Zemljacska, Kornyelij Zelinszkij, Sun-Dzi-Lin, Bacselisz, Grosszman-Roscsin, Deterding, Sz. Budancev, Lawrence Windrower, Oszinszkij, Félfasz tábornok, Taraszov-Rogyionov, Westinghouse, Kirson és más nagyra becsült tekintélyek értékelõ megjegyzései.

Franciából fordította Andrej Platonov

FORDÍTOTTA GORETITY JÓZSEF

Kategória: Archívum  |  Rovat: -  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.