John Lennon-megemlékezés, 1980

1980. december 8-án New Yorkban merénylet áldozata lett John Lennon. A halálát követõ napokban rajongói Budapesten több megemlékezés szervezését is megkísérelték. Az összejövetelek szervezése egymástól függetlenül zajlott. Az emlékünnepségek nem kapcsolódtak hivatalos szervezetekhez, azokat nem jelentették be, a “csoportosulásokra” nem kértek engedélyt, így tevékenységük az állambiztonsági szolgálat elõtt eleve gyanússá vált. Ez magyarázza az “operatív intézkedéseket” és a túlzó rendõri fellépést.

Az elsõ megemlékezés szervezõit (akiket igazoltattak a Szabadság téren) másnap reggel elõállították a Tolnai Lajos utcai vizsgálati osztályra, és kihallgatták õket. Ezután az “ügynek” nem volt folytatása. A másik két megemlékezés szervezõirõl nincsenek adataink.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) található 5 dokumentum közül hármat közlünk. Az iratokban csak az egyértelmû helyesírási hibákat javítottuk, és a korabeli írógépeken nem szereplõ hosszú magánhangzókat pótoltuk. Az 1. dokumentumban található személyneveket anonimizált formában közöljük, s a személyes adatok egy részét töröltük.

A dokumentumokat közli: Németh György

[1]

BRFK1 ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERV SZIGORÚAN TITKOS

ÉRTÉKELÕ, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TITKÁRSÁGI ALOSZTÁLY

221-64/196/1980.  1. sz[ámú] pld. [példány]

Napi operatív információs jelentés2

Budapest, 1980. december 11.

1. / HK3-12-12

1980. december 10-én az I. István Gimnázium4 kapujára ismeretlen személy kézzel írott cédulát helyezett el, az alábbi szöveggel: “Aki egy csokor vagy egy szál virágot szeretne letenni John Lennonért, jöjjön december 10-én, szerdán 14.30 – 14.45 között a 15-ös busz Szabadság téri megállójánál lévõ parkba. Akár esik a hó, akár nem!”

Intézkedés:

Figyelõszolgálatot szerveztünk és megállapítottuk, hogy a jelzett idõpontban egy kb. [körülbelül] 8-10 fõs csoport jelent meg a Szabadság tér5 déli sarkában, ahol egy “Virágot Lennonnak” feliratú háromszögletû fekete táblát helyeztek el. A táblára három szál vörös szegfût kötöttek. A csoport tagjairól és a tábláról a csoport egyik tagja fényképfelvételeket készített.

Kérésünkre az V. ker[ületi] Rendõrkapitányság Közbiztonsági Osztályának beosztottai a helyszínre érkeztek, és a még ott tartózkodó alábbi 5 személyt igazoltatták: X. X. (Budapest, 1955. [anyja neve], zenész, mh [munkahelye]: ORI6) Budapest, IX., Üllõi út [ ] szám, X. Y. (Budapest, 1953. [anyja neve], könyvtáros) ideiglenes lakása: Budapest, II., Vasárnapi tér [ ] szám, Y. Y. (Budapest, 1953. [anyja neve], betanított munkás, mh: ÉLGÉP7) Budapest, VII., Landler Jenõ u. […] szám., N. N. (Budapest, 1954. [anyja neve], fotómûvész, mh: MNK8 Mûvészeti Alap) Budapest, III., Kunigunda u. [ ] szám és Z. Z. (Budapest, 1954 [anyja neve], zenész, mh: ORI) Budapest, XIV., Erzsébet kir[ályné] út [ ] szám alatti lakos. Elmondták, valamennyien amatõr zenészek és így akartak megemlékezni John Lennon haláláról.

Az intézkedõ rendõr elvtársak a tér elhagyására és a tábla eltávolítására szólították fel õket.

Az operatív tisztekbõl álló figyelõszolgálatot 19 óráig fenntartottuk. A BM III/III-2. Osztályt9 tájékoztattuk.

Megjegyzés:

Y. Y-re 1976-ban “Újságos” fn-en [fedõnéven] bizalmas nyomozást folytattunk és izgatás bûntette miatt ügyében büntetõ eljárást kezdeményeztünk. 1977-ben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1 év 4 hó szabadságvesztésre ítélte.

[Kézzel] Kerezsi Lászlóné r[endõr] õrgy [õrnagy]

Bárdos Endréné dr. r[endõr] alezr[edes]

alosztályvezetõ helyettes [Kézzel] h[elyett]

Láttam: Ambrus Sándor r[endõr] võrgy [vezérõrnagy] fõkapitány helyettes

Készült: 3 pld. példányban

Kapja: 1. sz[ámú] pld. [példány] BM. III. Fcsfség [Fõcsoportfõnökség] Op[eratív Koord[iná<->ciós] Ell[enõrzõ] és Titk[árasági] O[sztály]

Felterjesztve: 2. sz[ámú] pld [példány] Fõkapitány et. [elvtárs]

Kapja: 3. sz[ámú] pld [példány] Irattár

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 2. 7. 1. NOIJ-BRFK-196/1980.

[2]

BRFK10 ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERV

SZIGORÚAN TITKOS!

ÉRTÉKELÕ, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TITKÁRSÁGI ALOSZTÁLY

221-64-/199/1980. 1. számú pld [példány]

Napi operatív információs jelentés11

Budapest, 1980. december 16. (199.)

1./ ASZA12

1980. december 12-én és 13-án a Belváros területén – Károlyi Mihály utca, Felszabadulás tér13, Kossuth Lajos utca, Tanács krt. [körút]14 – kézzel, fekete filc-tollal írt felhívások jelentek meg (21 db) az alábbi szöveggel: “Aki szerette, tisztelte John Lennont, 1980. december 13-án, szombaton 1.30-kor jöjjön a Hõsök teréhez a szoborhoz.”

3 db-on kiegészítésként: “Várjatok ránk, mert mink a Filmmúzeum15 elõtt gyülekezünk 4-kor” szöveg volt. A felhívásokat különbözõ személyek
írták.

Az operatív és közrendvédelmi állományból alakult akciócsoport tagjai, udvarias felszólításokkal és igazoltatásokkal akadályozták a széleskörû csoportosulás kialakulását.

16 h és 16.30 h között a Filmmúzeum bejáratánál 15-20 fõ fiatal jelent meg. Ezzel párhuzamosan kisebb csoportokban érkeztek a fiatalok a Hõsök terére magnetofonnal, John Lennon-jelvénnyel, egyesek fekete gyászszalaggal. 17 órára kb. [körülbelül] 200-250 fiatal gyûlt össze. Kiszorításukat követõen a jugoszláv nagykövetség16 elõtti területen várakoztak, majd további intézkedéseink hatására kisebb- nagyobb csoportokban elindultak a Népköztársaság útján17 – a forgalmat nem akadályozva – a November 7. tér18 irányába. Két fekete drapériát vittek John Lennon felirattal, 1 fõ gyertyát égetett, és a Beatlesek egyik számát, a “Védjük a békét” énekelték. A menetbõl – intézkedéseink nyomán – többen lemaradtak, míg a kíváncsiskodók közül esetenként számuk szaporodott. A Vörösmarty térre érve körbeállták a fenyõfát, elénekelték [a] fenti éneket, majd a Felszabadulás térre mentek. Létszámuk ekkor kb. [körülbelül] 30 fõ volt. Itt a csoportosulás – a folyamatos intézkedések miatt – feloszlott, a fiatalok különbözõ közlekedési eszközökkel eltávoztak.

Az intézkedések során megkérdezett fiataloktól nyert értesülések alapján megállapítható, hogy szervezett akcióról volt szó, az összejövetel céljáról azonban különféle információk terjedtek el. Többen úgy nyilatkoztak, azért jöttek el, hogy néma tiszteletadással adózzanak John Lennon emlékének, míg mások azt hitték, hogy koncert lesz.

Megjegyzés:

Elõzmény szerepel a december 11-i 196. számú jelentésben.

Intézkedés:

A plakátok készítõinek, terjesztõinek, a szervezés irányítóinak felderítésére intézkedéseket teszünk. Tájékoztatjuk a BM III/III-2. Osztályt.19

[Kézzel] Kerezsi Lászlóné r[endõr] õrgy [õrnagy]

Bárdos Endréné dr. r[endõr] alezr[edes]

alosztályvezetõ helyettes [Kézzel] h[elyett]

Láttam:

Ambrus Sándor r[endõr] võrgy [vezérõrnagy]

fõkapitány helyettes

Készült: 3 pld. példányban

Kapja: 1. sz[ámú] pld. [példány] BM. III. Fcsfség [Fõcsoportfõnökség] Op[eratív] Koord[iná<->ciós] Ell[enõrzõ] és Titk[árasági] O[sztály]

Felterjesztve: 2. sz[ámú] pld [példány] Fõkapitány et. [elvtárs]

Kapja: 3. sz[ámú] pld [példány] Irattár

ÁBTL 2. 7. 1. NOIJ-BRFK-199/1980.

[3]

BRFK20 ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERVE

SZIGORÚAN TITKOS!

ÉRTÉKELÕ, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TITKÁRSÁGI ALOSZTÁLY

221-64/201/1980.

Napi operatív információs jelentés21

Budapest, 1980. december 18. (201.)

5./ ASZA22

1980. december 17-én a II., III., IV. és VI. kerület forgalmas helyein újabb 5 db felhívást találtunk, amely John Lennon tiszteletére december 17-én 15.30 h-ra a Szabadság térre23 részvétnyilvánításra szólított fel. A plakátok kivitelezésébõl ítélve, azokat fiatal személyek készíthették.

Intézkedés:

A jelzett idõre operatív biztosítást szerveztünk. Megállapítottuk, hogy kb. 20-25 fiatal – kb. 14-16 éves – jelent meg a helyszínen kisebb csoportokban. Volt, aki John Lennon nagyított színes fényképét transzparensként vitte magával, néhány leány egy-egy szál virággal jelent meg. Feltûnõ öltözetük, rendetlen külsejük miatt 5 személyt igazoltattunk, közülük 3 segédmunkás, 2 betanított munkás volt. Felszólításunkra a fiatalok elhagyták a teret.

Tájékoztattuk a kerületi kapitányságot, valamint a KISZ24 Budapesti Bizottságát, ahonnan “lebeszélõ” ifjúgárdisták25 jelentek meg, de közbelépésükre, illetve rendõri intézkedésre nem került sor.

Folyamatosam tájékoztattuk a BM III/III-2. Osztályt.26

Megjegyzés:

A felhívás nem érte el a célját, csoportosulás nem jött létre. Feltehetõen a plakátok gyors eltávolítása, a december 13-i összejövetelen tett intézkedések hatására, tartózkodtak az újabb csoportosulástól. (Elõzmény a december 16-i 199. számú és a december 17-i 200. számú napi jelentésünkben.)

[Kézzel] Kerezsi Lászlóné r[endõr] õrgy [õrnagy]

Bárdos Endréné dr. r[endõr] alezr[edes]

alosztályvezetõ helyettes [Kézzel] h[elyett]

Láttam:

Ambrus Sándor r[endõr] võrgy [vezérõrnagy]

fõkapitány helyettes

Készült: 3 pld. példányban

Kapja: 1. sz[ámú] pld. [példány] BM. III. Fcsfség [Fõcsoportfõnökség] Op[eratív] Koord[iná<->ciós] Ell[enõrzõ] és Titk[árasági] O[sztály]

Felterjesztve: 2. sz[ámú] pld [példány] Fõkapitány et. [elvtárs]

Kapja: 3. sz[ámú] pld [példány] Irattár

ÁBTL 2. 7. 1. NOIJ-BRFK-201/1980.

 1. Budapesti Rendõr-fõkapitányság
 2. A Napi operatív információs jelentések (NOIJ) készítésérõl 1978-ben született belügyminiszteri parancs. A belügyi és a politikai vezetés számára készített tájékoztató rendszer 1979 és 1990 között mûködött.
 3. A Napi operatív információs jelentésekben a hivatalos kapcsolat jelölése.
 4. Jelenleg a Szent István Gimnázium.
 5. A megemlékezést a Szabadság téren, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége elõtt tartották meg.
 6. Országos Rendezõ Iroda
 7. Budapesti Élelmiszeripari Gépgyár és Szerelõ Vállalat
 8. Magyar Népköztársaság
 9. Elhárítás az ifjúság körében.
 10. Budapesti Rendõr-fõkapitányság
 11. A Napi operatív információs jelentések (NOIJ) készítésérõl 1978-ben született belügyminiszteri parancs. A belügyi és a politikai vezetés számára készített tájékoztató rendszer 1979 és 1990 között mûködött.
 12. A Napi operatív információs jelentésekben az állambiztonsági tisztek értesüléseinek és megállapításainak a jelölése.
 13. Jelenleg: Ferenciek tere.
 14. Jelenleg: Károly körút.
 15. A Filmmúzeum a régebbi filmeket játszó mozi volt a Tanács körúton (a jelenlegi Károly körúton). Fenntartója a Filmtudományi Intézet és Archívum volt.
 16. A jugoszláv nagykövetség a Hõsök tere és a Népköztársaság útja (a jelenlegi Andrássy út) sarkán található. Ma ugyanott a szerb nagykövetség mûködik.
 17. A jelenlegi Andrássy út.
 18. Jelenleg: Oktogon.
 19. Elhárítás az ifjúság területén.
 20. Budapesti Rendõrfõkapitányság
 21. A Napi operatív információs jelentések (NOIJ) készítésérõl 1978-ben született belügyminiszteri parancs. A belügyi és a politikai vezetés számára készített tájékoztató rendszer 1979 és 1990 között mûködött.
 22. A Napi operatív információs jelentésekben az állambiztonsági tisztek értesüléseinek és megállapításainak a jelölése.
 23. A megemlékezést a Szabadság téren, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége elé szervezték.
 24. Kommunista Ifjúsági Szövetség
 25. Ifjú Gárda: szovjet mintára létrehozott ifjúsági szervezet. 1957-ben a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) szervezeti keretei között alakult meg. 1960-ban újjászervezték: a Munkásõrség utánpótlását biztosította. 1967-tõl feladata a KISZ programjának segítése a honvédelmi nevelõmunkában. 1989-ben a KISZ-szel együtt megszûnt.
 26. Elhárítás az ifjúság területén.
Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.